Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17214
Title: Догляд за ротовою порожниною та вибір лікарських препаратів при захворюваннях пародонту у дітей з цукровим діабетом І типу
Other Titles: Уход за полостью рта и выбор лекарственных препаратов при заболеваниях пародонта у детей с сахарным диабетом I типа
Oral care and choice of medicines for treating gingivitis and periodontitis in children with type 1 diabetes mellitus
Authors: Кузь, Ірина Олексіївна
Шешукова, Ольга Вікторівна
Кузь, Ирина Алексеевна
Шешукова, Ольга Викторовна
Kuz, I. O.
Sheshukova, O. V.
Issue Date: 2020
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Кузь І. О. Догляд за ротовою порожниною та вибір лікарських препаратів при захворюваннях пародонту у дітей з цукровим діабетом І типу / І. О. Кузь, О. В. Шешукова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, вип. 1 (69). – С. 199–204.
Abstract: Анатомо-фізіологічні особливості організму, що росте, вимагають специфічного підходу до профілактики та лікування захворювань пародонту. Недостатньо уваги приділяється підвищенню стоматологічного здоров'я дітей, які страждають на цукровий діабет, а також лікувально-профілактичним заходам, спрямованим на збереження зубів і профілактику загострень запального процесу в тканинах пародонту. Результати клінічних досліджень свідчать про високу поширеність стоматологічних захворювань у хворих на цукровий діабет І типу, бракує достовірних результатів таких показників залежних від віку та тривалості цієї ендокринної патології, діабетичних ускладнень, гіпоглікемічної терапії з урахуванням метаболічного контролю. Діагностика захворювань пародонту ускладнюється особливостями психологічного сприйняття дитини, викликаними вікової специфікою і впливом загальних проявів запальних захворювань. У дітей молодшого шкільного віку часто спостерігається підвищена рухова активність, гіперергічна реакція навіть на незначні негативні відчуття, проблематичність адекватної поведінки в незнайомій обстановці і вірної оцінки того, що відбувається, перебування в стані стресу через наявність безліч фобій, пов'язаних з лікарями і медичними маніпуляціями, комунікативні труднощі, викликані перебуванням в центрі уваги, знайомством з новими людьми, спілкуванням з дорослими. Навчання дітей повинно обов'язково супроводжуватися навчанням батьків, так як в обмежений час прийому у лікаря немає можливості повною мірою проконтролювати і закріпити отримані дитиною знання і вміння, і цей обов'язок лягає на плечі батьків. При цьому слід приділити час питань навичок, мотивації і значення для подальшого формування зубощелепної системи, так як в абсолютній більшості випадків батьки не володіють необхідним рівнем знань з цих питань. Крім навчання і мотивації належить контролювати рівень знань, кратність і якість чищення зубів. У дітей молодшого віку необхідно доочищати жувальну групу зубів, в зв'язку з низьким рівнем розвитку мануальних навичок.
Анатомо-физиологические особенности растущего организма, требуют специфического подхода к профилактике и лечению заболеваний пародонта. Недостаточно внимания уделяется повышению стоматологического здоровья детей, страдающих сахарным диабетом, а также лечебно-gрофилактическим мероприятиям, направленным на сохранение зубов и профилактику обострений воспалительного процесса в тканях пародонта. Результаты клинических исследований свидетельствуют о высокой распространенности стоматологических заболеваний у больных сахарным диабетом I типа, не хватает достоверных результатов таких показателей, как зависимость от возраста и продолжительности эндокринной патологии, диабетических осложнений, гипогликемической терапии с учетом метаболического контроля. Диагностика заболеваний пародонта осложняется особенностями психологического восприятия ребенка, вызванными возрастной спецификой и влиянием общих проявлений воспалительных заболеваний. У детей младшего школьного возраста часто наблюдается повышенная двигательная активность, гиперергическая реакция даже на незначительные негативные чувства, проблематичность адекватного поведения в незнакомой обстановке и верной оценки происходящего, пребывание в состоянии стресса из-за наличия множество фобий, связанных с врачами и медицинскими манипуляциями, коммуникативные трудности, вызванные пребыванием в центре внимания, знакомством с новыми людьми, общением со взрослыми. Обучение детей должно обязательно сопровождаться обучением родителей, так как в ограниченное время приема у врача нет возможности в полной мере проконтролировать и закрепить полученные ребенком знания и умения, и эта обязанность ложится на плечи родителей. При этом следует уделить время вопросам навыков, мотивации и значение для дальнейшего формирования зубочелюстной системы, так как в абсолютном большинстве случаев родители не обладают необходимым уровнем знаний по этим вопросам. Кроме обучения и мотивации принадлежит контролировать уровень знаний, кратность и качество чистки зубов. У детей младшего возраста необходимо доочищать жевательную группу зубов, в связи с низким уровнем развития мануальных навыков.
The anatomical and physiological characteristics of a growing organism require a specific approach to the prevention and treatment of periodontal diseases. Not enough attention is paid toward improving the oral health of children suffering from diabetes mellitus, as well as therapeutic and prophylactic measures aimed at preserving teeth and preventing exacerbations of the inflammatory process in periodontal tissues. The results of clinical studies indicate a high prevalence of dental diseases in patients with type I diabetes mellitus; there are not enough reliable results of such indicators depending on the age and duration of this endocrine pathology, diabetic complications, hypoglycemic therapy taking into account metabolic control. Diagnosis of periodontal diseases is complicated by the peculiarities of the child’s psychological perception, caused by age-specific characteristics and the influence of common manifestations of inflammatory diseases. Children of primary school age often demonstrate increased motor activity, a hyperergic reaction even to minor negative feelings, the difficulty of adequate behaviour in an unfamiliar environment and a correct assessment of what is happening, being stressed due to the presence of many phobias associated with doctors and medical manipulations, communicative difficulties caused by staying in the spotlight, meeting new people, talking with adults. Teaching children must necessarily be accompanied by educating parents, since within limited time interval of dental appointment a doctor does not have the opportunity to fully monitor and consolidate the knowledge and skills the child has received, and this responsibility falls on parents. In this case, some attention should be paid to issues of skills, motivation as well as on the importance dental care aspects for the development of the dentofacial system, since in the vast majority of cases, parents are not enough aware on these issues. In addition to educating and fostering the motivation, it is necessary to control the level of knowledge, the frequency and quality of tooth brushing. For young children, it is necessary to do complete cleaning up the chewing group of teeth due to the low level of children’s manual skills.
Keywords: цукровий діабет І типу
діти
гінгівіт
пародонтит
сахарный диабет I типа
дети
гингивит
пародонтит
type 1 diabetes mellitus
children
gingivitis
periodontitis
UDC: 616.379-008.64:616.314.17-053.2
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077-1096.20.1.199
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17214
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 20, вип. 1 (69)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuz_Doglyad_za_rotovoyu_porozninoyu.pdf355,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.