Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17378
Title: Розвиток пародонтального синдрому в щурів за умов стрептозоциніндукованої діабетичної нейропатії
Other Titles: Развитие пародонтального синдрома у крыс в условиях стрептозоцининдуцированной диабетической нейропатии
Development of periodontal syndrome in rats under streptozocin-induced diabetic neuropathy
Authors: Котвицька, Аліна Анатоліївна
Криворучко, Тетяна Дмитрівна
Непорада, Каріне Степанівна
Береговий, Сергій Михайлович
Котвицкая, Алина Анатольевна
Криворучко, Татьяна Дмитриевна
Непорада, Каринэ Степановна
Береговой, Сергей Михайлович
Kotvytska, А. А.
Kryvoruchko, Т. D.
Neporada, K. S.
Berehovyi, S. M.
Issue Date: 2021
Publisher: Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Citation: Розвиток пародонтального синдрому в щурів за умов стрептозоциніндукованої діабетичної нейропатії А. А. Котвицька, Т. Д. Криворучко, К. С. Непорада, С. М. Береговий // Медична та клінічна хімія. – 2021. – Т. 23, № 3. – С. 36–41.
Abstract: Відповідно до оцінки ВООЗ, у 2019 р. цукровий діабет став безпосередньою причиною 1,5 мільйона випадків смерті. За даними Міжнародної федерації діабету 2011 р., кількість хворих на цукро- вий діабет у світі досягла рекордної цифри – 366 мільйонів, а у 2030 р. становитиме 552 мільйони. Діабе- тична периферична нейропатія є найпоширенішим ускладненням цукрового діабету і причиною низької якості життя, порушення працездатності у великої кількості хворих. Відомо, що ускладненням цукрово- го діабету, який призводить до розвитку діабетичної нейропатії, є пародонтальний синдром, механізми якого ще недостатньо вивчено.
Согласно оценке ВОЗ, в 2019 г. сахарный диабет стал непосредственной причиной 1,5 миллиона случаев смерти. По данным Международной федерации диабета 2011 г., количество больных сахарным диабетом в мире достигло рекордной цифры – 366 миллионов, а в 2030 г. составит 552 миллиона. Диабетическая периферическая нейропатия является наиболее распространенным осложнением сахарного диабета и причиной низкого качества жизни, нарушения трудоспособности у большого количества больных. Известно, что осложнением сахарного диабета, который приводит к развитию диабетической нейропатии, есть пародонтальный синдром, механизмы которого еще недостаточно изучены.
According to WHO estimates, in 2019, diabetes was the direct cause of 1.5 million deaths. According to the International Diabetes Federation, in 2011 the number of diabetics in the world reached a record figure – 366 million, and in 2030 will be 552 million. Diabetic peripheral polyneuropathy is the most common complication of diabetes and the cause of low quality of life, disability in a large number of patients. It is known that a complication of diabetes mellitus, which leads to the development of diabetic polyneuropathy is periodontal syndrome, the mechanisms of which are insufficiently studied.
Keywords: діабетична нейропатія
диабетическая нейропатия
diabetic neuropathy
пародонт
пародонт
periodontium
протеїназно-інгібіторний баланс
протеиназно-ингибиторный баланс
proteinase-inhibitory balance
оксидативний стрес
оксидативный стресс
oxidative stress
UDC: 616.31-002-036.4-06:616.833-02:616.379-008.64-02:615.33]-092.9
ISSN: 2410-681X
10.11603/mcch.2410-681X.2021.i3.12579
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17378
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біологічної та біоорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Development_of_periodontal_syndrome.pdf596,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.