Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17473
Title: Групи ризику пацієнтів на стоматологічному прийомі з обтяженим алергологічним анамнезом
Other Titles: Группы риска пациентов на стоматологическом приеме с отягощенным аллергологическим анамнезом
Authors: Бойченко, Ольга Миколаївна
Мошель, Тетяна Миколаївна
Попович, Іван Юрійович
Бойченко, Ольга Николаевна
Мошель, Татьяна Николаевна
Попович, Иван Юрьевич
Issue Date: 2021
Publisher: Харківська медична академія післядипломної освіти
Citation: Бойченко О. М. Групи ризику пацієнтів на стоматологічному прийомі з обтяженим алергологічним анамнезом / О. М. Бойченко, Т. М. Мошель, І. Ю. Попович // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. ‒ 2021. ‒ № 1 (41). ‒ С. 59‒62.
Abstract: У сучасній стоматології досить широко використовують місцеве ін’єкційне знеболення. Метою анестезії у практиці лікаря насамперед є зняття психоемоційного напруження пацієнта й усунення больового відчуття під час проведення втручання. Згідно з класичним положенням Н.Є. Введенського, місцеві знеболювальні препарати впливають на функціональний стан нерва, змінюючи його провідність і збуджуваність. За допомогою анкет було обстежено 65 пацієнтів віком від 18 до 75 років, які зверталися по медичну допомогу в обласний стоматологічний центр м. Полтави. Також проаналізовано результати анкетування лікарів щодо використання місцевих анестетиків у стоматологічній практиці. За допомогою лабораторних методів дослідження ротової рідини визначено зниження швидкості слиновиділення, рН слини, швидкість міграції лейкоцитів. Мета анкетування ‒ виявлення частоти проявів різних алергічних реакцій на медикаментозні препарати у хворих. Усіх пацієнтів було систематизовано за віком та супровідною патологією, що впливало на їх подальший розподіл за групами ризику (алергоанамнезу), даючи змогу оцінити поширеність алергічних захворювань залежно від віку й статі. Особливу увагу звертали на осіб похилого та старечого віку, оскільки стан їхнього організму відрізняється зниженням компенсаторних і адаптаційних можливостей. Пацієнтів із соматичною патологією й осіб зі множинними вогнищами хронічної одонтогенної інфекції слід вважати групою ризику щодо розвитку алергічних реакцій на місцеві анестетики, на що необхідно зважати під час проведення їм місцевої ін’єкційної анестезії на амбулаторному стоматологічному прийомі. До того ж слід пам’ятати, що супровідна патологія впливає на вибір анестетика й може визначати розвиток токсичних реакцій у разі проведення місцевої ін’єкційної анестезії в ділянці голови та шиї. Така категорія пацієнтів потребує від лікарів-стоматологів відповідальнішого підходу до збору анамнезу та проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання розвитку алергічних і токсичних реакцій на місцеві анестетики.
В современной стоматологии довольно широко используется местное инъекционное обезболивание. Прежде всего целью анестезии в практике врача является снятие психоэмоционального напряжения пациента и устранения болевого ощущения во время проведения вмешательства. Согласно классическому положению Н.Е. Введенского, местные обезболивающие препараты влияют на функциональное состояние нерва, изменяя его проводимость и возбудимость. С помощью анкет было обследовано 65 пациентов в возрасте от 18 до 75 лет, которые обращались за медицинской помощью в областной стоматологический центр г. Полтавы. Также проанализированы результаты анкетирования врачей по использованию местных анестетиков в стоматологической практике. С помощью лабораторных методов исследования ротовой жидкости определено снижение скорости слюноотделения, рН слюны, скорость миграции лейкоцитов. Цель анкетирования ‒ выявление частоты проявлений различных аллергических реакций на медикаментозные препараты у больных. Всех пациентов систематизировали по возрасту и сопутствующей патологии, что в дальнейшем повлияло на их распределение по группам риска (аллергоанамнезом), позволяя оценить распространенность аллергических заболеваний в зависимости от возраста и пола. Особое внимание уделялось лицам пожилого и старческого возраста, поскольку их состояние организма отличается снижением компенсаторных и адаптационных возможностей. Пациентов с соматической патологией и лиц с множественными очагами хронической одонтогенной инфекции следует относить к группам риска в отношении развития аллергических реакций на местные анестетики, что необходимо учитывать при проведении им местной инъекционной анестезии на амбулаторном стоматологическом приеме. При этом необходимо помнить, что сопутствующая патология влияет на выбор анестетика и может определять развитие токсических реакций при проведении местной инъекционной анестезии в области головы и шеи. Данная категория пациентов требует от стоматологов более ответственного подхода к сбору анамнеза и проведения профилактических мероприятий, направленных на предотвращение развития аллергических и токсических реакций на местные анестетики.
Keywords: ін’єкційне знеболення
алергія
анестетик
инъекционное обезболивание
аллергия
анестетик
UDC: 616.314-022.8
ISSN: (print) 2308-3220
(on-line) 2664-5238
DOI: https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.059
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17473
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Risk_groups_of_patients_at_a_dental_appointment_with_a_aggravated.PDF216,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.