Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17480
Title: Особливості та перспективи дистанційного навчання на кафедрі терапевтичної стоматології
Other Titles: Особенности и перспективы дистанционного обучения на кафедре терапевтической стоматологии
Authors: Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Бублій, Тетяна Дмитрівна
Дубовая, Людмила Іванівна
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Бублий, Татьяна Дмитриевна
Дубовая, Людмила Ивановна
Petrushanko, T. O.
Bublii, T. D.
Dubovaіa, L. I.
Issue Date: 2021
Publisher: Харківська медична академія післядипломної освіти
Citation: Петрушанко Т. О. Особливості та перспективи дистанційного навчання на кафедрі терапевтичної стоматології / Т. О. Петрушанко, Т. Д. Бублій, Л. І. Дубовая // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. ‒ 2021. ‒ № 1 (41). ‒ С. 14‒16.
Abstract: Навчання майбутніх лікарів має бути безперервним і організованим на високому рівні, оскільки медицина є однією з пріоритетних галузей суспільства. Із уведенням карантину в умовах пандемії особливо гостро постало питання про зміну формату занять також і в нашому закладі вищої освіти. Зміни пов’язані з необхідністю запобігти масовим скупченням студентів-медиків. У перші дні карантину були організовані групи в месенджерах Viber і Telegram. У наступні дні здійснювався інструктаж щодо використання платформи Zооm-сервісу для проведення відеоконференцій, онлайн-зустрічей і дистанційного навчання, а також організовано тренінги. На сайті кафедри були розміщені контактні дані всіх викладачів, розклад занять, тематичній план лекцій і практичних занять, список основної та додаткової літератури для студентів кожного курсу. У матеріалах для завантаження студенти мали змогу ознайомитися з мультимедійними презентаціями лекцій, навчальними посібниками, які розроблені співробітниками кафедри, методичними рекомендаціями за всіма темами практичних занять згідно з тематичним планом. Нові освітні технології сприяють удосконаленню інформаційної компетентності, дають змогу учням самостійно освоювати навчальний матеріал, але навчання лікаря практичним навичкам потребує традиційного очного контакту студента з викладачами та пацієнтами. Не вся теоретична підготовка і практика з прийняття рішень можуть відбуватися в дистанційній формі. Віртуальне спілкування ніколи не замінить живого контакту між лікарем і пацієнтом, тому електронний зв’язок може бути лише допоміжним елементом контактів. Саме тому перехід на тотальне дистанційне навчання, на нашу думку, не є доцільним.
Обучение будущих врачей должно быть непрерывным и организованным на высоком уровне, поскольку медицина является одной из приоритетных сфер общества. С введением карантина в условиях пандемии особенно остро встал вопрос об изменении формата занятий, что связано с необходимостью исключения массовых скоплений студентов-медиков. В первые дни карантина была организована связь по группам в мессенджерах Viber и Telegram. В последующие дни осуществлялся инструктаж по использованию платформы Zооm-сервиса для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения, а также организованы тренинги. На сайте кафедры были размещены контактные данные всех преподавателей, расписание занятий, тематический план лекций и практических занятий, список основной и дополнительной литературы для студентов каждого курса. В материалах для загрузки студенты имели возможность ознакомиться с мультимедийными презентациями лекций, учебными пособиями, разработанными сотрудниками кафедры, методическими рекомендациями по всем темам практических занятий согласно тематическому плану. Следует отметить, что новые образовательные технологии способствуют совершенствованию информационной компетентности, позволяют учащимся самостоятельно осваивать учебный материал, но обучение врача практическим навыкам требует традиционного очного контакта студента с преподавателями и пациентами. Не вся теоретическая подготовка и практика в принятии решений могут проходить в дистанционной форме.
Keywords: дистанційне навчання
медичний заклад вищої освіти
студенти
дистанционное обучение
высшее медицинское учреждение
студенты
UDC: 378.6.016.616.31-085:37.018.43
ISSN: (print) 2308-3220
(on-line) 2664-5238
https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.014
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17480
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Features_and_prospects_of_distance_learning_at_the_Department.PDF223,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.