Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17546
Title: Використання комбінованої естрогено-ліпосомальної терапії в комплексному лікуванні запально-гнійних уражень м'яких тканин у хворих похилого та старечого віку
Other Titles: Combined estrogenoliposomal therapy in complex treatment of pyoinflammatory soft tissue lesions in elderly and senile patients
Authors: Лігоненко, Олексій Вікторович
Жданов, Сергій Миколайович
Стороженко, Олексій Володимирович
Зубаха, Анатолій Борисович
Шумейко, Ігор Анатолійович
Lihonenko, O. V.
Zhdanov, S. M.
Storozhenko, O. V.
Zubaha, A. B.
Shumejko, I. A.
Issue Date: 29-Dec-2020
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Використання комбінованої естрогено-ліпосомальної терапії в комплексному лікуванні запально-гнійних уражень м'яких тканин у хворих похилого та старечого віку / О. В. Лігоненко, С. М. Жданов, О. В. Стороженко [та ін.] // Eastern Ukrainian medical journal. – 2020. – Vol. 8, № 4. – P. 369–376.
Abstract: Ранозагоєння у осіб похилого та старечого віку відбувається повільніше ніж у молодих, одне з пояснень цьому – зниження рівня естрогенів та неповноцінне функціонування клітин, задіяних в різних фазах ранового процесу.Мета роботи: покращити результати лікування запально-гнійних уражень м’яких тканин у хворих похилого та старечого віку шляхом використання в комплексному лікуванні комбінованої естрогеноліпосомальної терапії. Матеріали та методи. Виконані експериментальні дослідження та клінічні спостереження з використанням в комплексному лікуванні естрогенів та ліпосом. Контролювали рановий процес за допомогою біохімічних, цитологічних, патоморфологічних, мікробіологічних, планіметричного методів досліджень.Результати та обговорення. В групах тварин, які отримували в комплексному лікуванні естрогени та ліпосоми відбулось статистично значиме збільшення в ділянці рани рівня ДНК, РНК, індексу РНК/ДНК, оксипроліну, фібробластів, макрофагів, фагоцитарної активності, зменшення нейтрофільних гранулоцитів та їх деструктивних форм, мікробної забрудненості, прискорення раневої контракції, утворення грануляційної тканини та загоєння ран у порівнянні з групою контролю. У хворих, які отримували в комплексному лікування комбіновану естрогеноліпосомальну терапію відбулось статистично значиме зменшення в ділянці рани рівня тестостерону, нейтрофільних гранулоцитів та їх деструктивних форм, мікробної забрудненості, збільшення рівня естрогенів, естрадіол/тестостеронового індексу, макрофагів, фібробластів, фагоцитарної активності, фагоцитарного індексу, прискорення ранової контракції та ранозагоєння.Висновки. Використаня запропонованого способу лікування призводить до посилення біосинтетичної активності клітин, роепаративних процесів та синтезу колагену в ділянці рани, прискорення раневої контракції, утворення грануляційної тканини та процесів мікробної деконтамінації гнійної рани, скорочення терміну перебування на стаціонарному лікуванні.
Introduction.Wound healing in the elderly and senile is slower than in the young, one explanation for this is a decrease in estrogen levels and poor functioning of cells involved in various phases of the wound process. The purpose of work: to improve the results of treatment of inflammatory-purulent soft tissue lesions in elderly and senile patients by using combined estrogen liposomal therapy as combination treatment. Materials and methods. Experimental studies and clinical observations with the use of estrogens and liposomes in the complex treatment have been performed. Wound healing was controlled using biochemical, cytological, pathomorphological, microbiological, planimetric research methods. Results and discussion. In groups of animals treated with estrogens and liposomes, there was a statistically significant increase in the level of DNA, RNA, RNA/DNA index, oxyproline, fibroblasts, macrophages, phagocytic activity, decrease in neutrophilic granulocytes and their destructive forms, destructive forms, wound contraction, granulation tissue formation and wound healing compared with the control group. In patients receiving combination estrogenoliposomal therapy in combination treatment, there was a statistically significant decrease in the wound area of testosterone, neutrophilic granulocytes and their destructive forms, microbial contamination, increased levels of estrogen, estradiol, fastocrotabar instastonate acceleration of wound contraction and wound healing.Conclusions. The use of the proposed method of treatment leads to increased biosynthetic activity of cells, reparative processes and collagen synthesis in the wound, acceleration of wound contraction, formation of granulation tissue and microbial decontamination of purulent wounds, reducing the length of hospital stay.
Keywords: запально-гнійні ураження м'яких тканин
похилий та старечий вік
комплексне лікування
естрогеноліпосомальна терапія
pyoinflammatory soft tissue lesions
elderly and senile patients
complex treatment
estrogenoliposomal therapy
UDC: [616–002.1/.31–089:615]–053.9
DOI: https://doi.org/10.21272/eumj.2020;8(4):369-376
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17546
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Combined_estrogenoliposomal_therapy.pdf718,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.