Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17595
Title: Застосування пребіотику у комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень з порушеннями білкового обміну та нутриціологічній корекції порушень процесів обміну
Other Titles: Применение пребиотика в комплексном лечении больных туберкулезом легких с нарушениями белкового обмена и нутрициологической коррекции нарушений обменных процесов
Prebiotics and nutritional correction in integrated therapy of patients with pulmonary tuberculosis and comorbid protein metabolic disorders
Authors: Галан, І. О.
Омельчук, С. Т.
Процюк, Р. Г.
Петренко, В. І.
Аністратенко, Т. І.
Галан, О. В.
Галан, И. О.
Омельчук, С. Т.
Процюк, Р. Г.
Петренко, В. И.
Анистратенко, Т. И.
Галан, А. В.
Galan, I. O.
Omelychuk, S. T.
Protsyuk, R. G.
Petrenko, V. I.
Anistratenko, T. I.
Galan, A. V.
Issue Date: 2020
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Застосування пребіотику у комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень з порушеннями білкового обміну та нутриціологічній корекції порушень процесів обміну / І. О. Галан, С. Т. Омельчук, Р. Г. Процюк [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, № 2 (70). – С. 23–30.
Abstract: Мета роботи – вивчити ефективність застосування у комплексному лікуванні хворих на туберку- льоз легень з порушеннями білкового обміну пребіотику у поєднанні з нутриціологічною корекцією порушень процесів обміну. Матеріали і методи. Обстежено 67 хворих на туберкульоз легень, які були розподілені на дві групи: І група – 35 хворих (отримували стандартну антимікобактеріальну терапію в інтенсивній фазі лікування у поєднанні з пребіотиком (лактулоза) по 20 мл 3 рази на день та проводилась нутриціологічна корекція порушень процесів обміну) і ІІ група – 32 хворих (отриму- вали стандартну антимікобактеріальну терапію). Контрольну групу склали 30 практично здоро- вих осіб співставної статі та віку. Для вивчення стану білкового обміну визначався вміст окремих замінних амінокислот (орнітин, аспарагінова кислота, серин, глутамінова кислота, пролін, гліцин, аланін, цистеїн, тирозин, глутамін) і незамінних амінокислот (лізин, гістидин, аргініну, треоніну, валін, метіонін, ізолейцин, фенілаланін, лейцин) та їх загальна сума (мг в 100 мл сироватки крові). Результати та їх обговорення. Встановлено, що у всіх пацієнтів 1 і 2 групи, які перебували під на- шим спостереженням, до початку лікування спостерігалися симптоми інтоксикації та респіратор- ний синдром, туберкульозний процес у легенях займав більше трьох сегментів та переважали по- одинокі порожнини розпаду. В обох групах переважали пацієнти з масивним бактеріовиділенням. Крім того, до початку лікування у пацієнтів обох груп виявлені порушення білкового обміну, що проявлялись дисбалансом окремих амінокислот та призвели до зниженням загальної суми незамін- них амінокислот в 1,2 – 1,3 рази, загальної суми замінних амінокислот в 1,2 рази, що призвело до зниження загальної суми амінокислот у пацієнтів обох груп в 1,2 – 1,3 у порівнянні з контрольною групою. Порівняльний аналіз ефективності застосування пребіотику (лактулози) і нутриціологіч- ної корекції порушень процесів обміну у поєднанні з антимікобактеріальною терапією у хворих на туберкульоз з порушеннями білкового обміну показав, що їх призначення сприяє відновленню пору- шень білкового обміну. Про що свідчить достовірно (р<0,05) вищий рівень загальної суми незамінних амінокислот, загальної суми замінних амінокислот і загальної суми амінокислот сироватки крові (достовірно досягли рівня показників у здорових осіб) порівняно з відповідними показниками у групі хворих в лікуванні яких застосовували тільки антимікобактеріальну терапію. А також, сприяє швидкій динаміці зникнення респіраторного і інтоксикаційного синдромів, підвищенню частоти за- гоєння порожнин розпаду, скороченню тривалості лікування. Висновки. Отримані нами результати досліджень переконливо свідчать про те, що до початку лікування у всіх хворих на туберкульоз ле- гень відзначаються порушення білкового обміну та є підґрунтям для вибору способу корекції цих по- рушень, з метою підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз. Антимікобактеріальна терапія протягом двох місяців сприяє позитивній динаміці порушень білкового обміну, але повної но- рмалізації амінокислотного складу сироватки крові не відбувається. Застосування пребіотику (лак- тулози) і нутриціологічної корекції порушень процесів обміну у поєднанні з антимікобактеріальною терапією сприяє відновленню порушень білкового обміну та підвищенню ефективності лікування.
Цель работы - изучить эффективность применения в комплексном лечении больных туберкулезом легких с нарушениями белкового обмена пребиотика в сочетании с нутрициологической коррекцией нарушений обменных процессов. Материалы и методы. Обследовано 67 больных туберкулезом легких, которые были разделены на две группы: I группа – 35 больных (получали стандартную антимикобактериальную терапию в интенсивной фазе лечения в сочетании с пребиотиком (лактулоза) по 20 мл 3 раза в день и проводилась нутрициологическая коррекция нарушений обменных процессов и II группа – 32 больных (получали стандартную антимикобактериальную терапию). Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц сопоставимого пола и возраста. Для изучения состояния белкового обмена определялось содержание отдельных заменимых аминокислот (орнитин, аспарагиновая кислота, серин, глутаминовая кислота, пролин, глицин, аланин, цистеин, тирозин, глутамин) и незаменимых аминокислот (лизин, гистидин, аргинин, треонин, валин, метионин, изолейцин, фенилаланин, лейцин) и их общая сумма (мг в 100 мл сыворотки крови). Результаты и их обсуждение. Установлено, что у всех пациентов І и ІІ группы, которые находились под нашим наблюдением, до начала лечения, наблюдались симптомы интоксикации и респираторный синдром, туберкулезный процесс в легких занимал более трех сегментов и преобладали одиночные полости распада. В обеих группах преобладали пациенты с массивным бактериовыделением. Кроме того, до начала лечения, у пациентов обеих групп выявлены нарушения белкового обмена, которые проявлялись дисбалансом отдельных аминокислот и привели к снижению общей суммы незаменимых аминокислот в 1,2 – 1,3 раза, общей суммы заменимых аминокислот в 1, 2 раза, что привело к снижению общей суммы аминокислот у пациентов обеих групп в 1,2 – 1,3 по сравнению с контрольной группой. Сравнительный анализ эффективности применения пребиотика (лактулозы) и нутрициологической коррекции нарушений обменных процессов в сочетании с антимикобактериальной терапией у больных туберкулезом с нарушениями белкового обмена показал, что их назначение способствует восстановлению нарушений белкового обмена, о чем свидетельствует достоверно (р <0,05) высокий уровень общей суммы незаменимых аминокислот, общей суммы заменимых аминокислот и общей суммы аминокислот (достоверно достигли уровня показателей у здоровых лиц) по сравнению с соответствующими показателями в группе больных в лечении которых применяли только антимикобактериальную терапию. А также, способствует быстрой динамике исчезновения респираторного и интоксикационного синдромов, повышению частоты заживления полостей распада, сокращению продолжительности лечения. Выводы. Полученные нами результаты исследований убедительно свидетельствуют о том, что до начала лечения у всех больных туберкулезом легких отмечаются нарушения белкового обмена и являются основой для выбора способа коррекции этих нарушений, с целью повышения эффективности лечения больных ту- беркулезом. Антимикобактериальная терапия на протяжении двух месяцев способствует положительной динамике нарушений белкового обмена, но полной нормализации аминокислотного состава сыворотки крови не происходит. Применение пребиотика (лактулозы) и нутрициологической коррекции нарушений обменных процессов в сочетании с антимикобактериальной терапией способствует восстановлению нарушений белкового обмена и повышению эффективности лечения.
The purpose of the work is to study the effectiveness of prebiotics and nutritional correction as components of the integrated therapy of patients with pulmonary tuberculosis and protein metabolic disorders. 67 patients with pulmonary tuberculosis were examined and then divided into two groups: I group included 35 patients, who received standard antimycobacterial therapy in the intensive phase of the treatment in combination with prebiotic (lactulose) in a dose of 20 ml 3 times a day plus nutriological correction of metabolic disorders; the II group included 32 patients, who received standard antimycobacterial therapy. The control group consisted of 30 healthy individuals of comparable sex and age. In order to study the protein metabolism state, the content of certain substitutable amino acids (ornithine, aspartic acid, serine, glutamic acid, proline, glycine, alanine, cysteine, tyrosine, glutamine) and essential amino acids (lysine, histidine, arginine, threonine, valine, methionine, isoleucine, phenylalanine, leucine) and their total amount (mg per 100 ml of blood serum) were assessed. Results and discussion. It has been found that all patients in groups I and II, which were under our supervision before the treatment, had symptoms of intoxication and respiratory syndrome, the tuberculosis process in the lungs occupied more than three segments and single decaying and rupturing cavities prevailed. The patients with massive bacterial excretion dominated in both groups. Moreover, before the treatment, protein metabolic disorders were found out in both groups. They manifested by the imbalance of individual amino acids and led to a decrease in the total content of essential amino acids in 1,2 – 1,3 times, total content of substitutable amino acids in 1, 2 times that led to a decrease in total content of substitutable amino acids in patients of both groups in 1,2 – 1,3 in comparison with the control group. A comparative analysis of the effectiveness of prebiotics (lactulose) and nutritional correction of metabolic disorders in combination with antimycobacterial therapy in the TB patientsl with protein metabolic disorders showed that probiotics and dietary modifications contribute to improving protein metabolism. This has been evidenced by a significantly high (p <0,05) level of the total content of essential amino acids in blood serum, total content of substitutable amino acids and total content of amino acids (reliably reaching the level of indicators in healthy individuals) compared with the relevant indicators in the group of the patients receiving only antimycobacterial therapy. Probiotics and nutritional correction promote the rapid dynamics of the disappearance of respiratory syndromes and intoxication, promote cavity healing, and reduce the duration of treatment. Conclusions. The results of our research obtained convincingly suggest that prior to the beginning of treatment; all patients with pulmonary tuberculosis have protein metabolic disorders that require selecting a way to correct these disorders in order to increase the effectiveness of TB treatment. Antimycobacterial therapy during two months contributes to the positive dynamics of protein metabolism correction, but complete normalization of the amino acid composition in blood serum does not occur. Applying prebiotics (lactulose) and nutriological correction of metabolic disorders in combination with antimycobacterial therapy promotes the normalization of protein metabolism and increases the effectiveness of the TB treatment.
Keywords: білковий обмін
незамінні амінокислоти сироватки крові
замінні амінокислоти сироватки крові
пребіотик
нутриціологічна корекція порушень процесів обміну
туберкульоз
белковый обмен
незаменимые аминокислоты сыворотки крови
заменимые аминокислоты сыворотки крови
пребиотик
туберкулез
нутрициологическая коррекция нарушений обменных процессов
protein metabolism
essential amino acids of serum
replacement of serum amino acid
prebiotics
nutritional correction of metabolic disorders
tuberculosis
UDC: 616.24-002.5-085:616.153.96:577.122.3
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077-1096.20.2.23
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17595
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 20, вип. 2 (70)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Galan_Prebiotics_and_nutritional_correction.pdf386,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.