Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1760
Title: Вплив етилового ефіру 4 -[2 -гідрокси-2-(2 -оксо -1,2 -дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміно]-масляної кислоти на симптоми депресивноподібного стану у щурів
Other Titles: Влияние этилового эфира 4-[2-гидрокси-2-(2-оксо-1,2-дигидро-индол-3-илиден)-ацетамино]-масляной кислоты на симптомы депресивноподобного состояния у крыс
Effect of 4-[2-hydroxy-2- (2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ilidene) -acetamino]–butyric acid ethyl ether on symptoms of depressive state in rats
Authors: Сидоренко, Антоніна Григорівна
Весніна, Людмила Едуардівна
Микитюк, Марина Володимирівна
Рудь, Марія Володимирівна
Луценко, Руслан Володимирович
Сидоренко, Антонина Григорьевна
Веснина, Людмила Эдуардовна
Микитюк, Марина Владимировна
Рудь, Мария Владимировна
Луценко, Руслан Владимирович
Sydorenko, A. G.
Vesnina, L. E.
Mikityuk, M. V.
Rud, M. V.
Lutsenko, R. V.
Issue Date: 2017
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Вплив етилового ефіру 4-[2-гідрокси-2-(2-оксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміно]-масляної кислоти на симптоми депресивноподібного стану у щурів / А. Г. Сидоренко, Л. Е. Весніна, М. В. Микитюк [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. – Т. 17, № 3. – (59). – С. 59–63.
Abstract: У клінічній практиці використовується широкий набір антидепресантів, але постійно йде пошук нових препаратів даної групи. Це обумовлено низькою ефективністю існуючих засобів, великою кількістю побічних реакцій при їх застосуванні та необхідністю диференційованого призначення антидепресантів. Мета роботи: дослідити здатність етилового ефіру 4-[2-гідрокси-2-(2-оксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміно]-масляної кислоти корегувати поведінку щурів при хронічному помірному стресі. Експерименти виконували на 32 білих статевозрілих щурах лінії Wistar масою 180-230 г. Для моделювання депресивноподібних порушень використовували ХПС протягом 8 тижнів, з використанням типових стресорів, що чергуються. Антидепресивну активність сполуки Е-38 досліджували у тесті споживання сахарози, тесті надання перевазі сахарозі та тесті Порсолта на 4, 6, 8 тижні моделювання ХПС. Профілактично-лікувальне уведення сполуки Е-38 у дозі 12 мг/кг всередину ефективно корегувала показники вживання сахарози і депресивності у тесті «вимушеного плавання» ібула ефективнішою за іміпрамін, особливо у останній термін спостереження; В клинической практике используется широкий набор антидепрессантов, но постоянно идет поиск новых препаратов данной группы. Это обусловлено низкой эффективностью существующих средств, большим количеством побочных реакций при их применении и необходимостью дифференцированного назначения антидепрессантов. Цель работы: исследовать способность этилового эфира 4-[2-гидрокси-2-(2-оксо-1,2-дигидро-индол-3-илиден)-ацетамино]-масляной кислоты корректировать поведение крыс при хроническом умеренном стрессе. Эксперименты проводили на 32 белых половозрелых крысах линии Wistar массой 180-230 г. Для моделирования депрессивноподобных нарушений использовали ХПС в течение 8 недель, с использованием типичных стрессоров, которые чередуются. Антидепрессивную активность соединения Э-38 исследовали в тесте потребления сахарозы, тесте предпочтения сахарозы и тесте Порсолта на 4, 6, 8 недели моделирования ХПС. Профилактически-лечебное введение соединения Э-38 в дозе 12 мг/кг внутрь эффективно корректировало показатели употребления сахарозы и депрессивности в тесте «вынужденного плавания» и было эффективнее за имипрамин, особенно в последний срок наблюдения; A wide range of antidepressants is available and used in clinical practice, nevertheless there is a continuing search for new drugs of this group. This is due to the low effectiveness of existing medicines, numerous adverse reactions they may produce, and the necessity of differentiated prescription of antidepressants. Objectives: To investigate the ability of 4- [2-hydroxy-2- (2-oxo-1,2-dihydroindol-3-ylidene) -acetamino] butyric acid ethyl ester to correct the behaviour of rats with chronic moderate stress. The experiments were performed on 32 white mature rats of the Wistar line weighing 180-230 g. To simulate depressive-like disorders, CPV was used for 8 weeks, along with typical stressors that alternated. The antidepressant activity of E-38 compound was investigated in the sucrose consumption test, sucrose preference test, and Porsolt test at the 4th, 6th, 8th weeks of the chronic moderate stress simulation. The prophylactic and therapeutic administration of E-38 compound in a dose of 12 mg / kg orally effectively corrected the indices of sucrose and depressive state in the "forced swimming" test and was more effective than imipramine, especially during the last observation period.
Keywords: етиловий ефір 4-[2-гідрокси-2-(2-оксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміно]-масляної кислоти
хронічний помірний стрес
тест споживання сахарози
тест Порсолта
этиловый эфир 4-[2-гидрокси-2-(2-оксо-1,2-дигидро-индол-3-илиден)-ацетамино]-масляной кислоты
хронический умеренный стресс
тест потребления сахарозы
тест Порсолта
4- [2-hydroxy-2- (2-oxo-1,2-dihydroindol-3-ylidene) -acetamino] butyric acid ethyl ester
chronic moderate stress
sucrose consumption test
Porsolt test
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1760
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології
Наукові праці. НДІ ГІОРПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Effect_of_4_2-hydroxy.pdf349,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.