Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17651
Title: Особливості фіксації повних знімних пластинкових протезів на нижній щелепі із застосуванням самарій-кобальтових магнітів з опорою на внутрішньокісткових імплантатах
Other Titles: Specific features of fixing mandibular complete removable laminar dentures applying samarium-cobalt magnets supported on intraosseous implants
Authors: Скубій, Іван Вікторович
Skubii, I. V.
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Полтавський державний медичний універститет
Citation: Скубій І. В. Особливості фіксації повних знімних пластинкових протезів на нижній щелепі із застосуванням самарій-кобальтових магнітів з опорою на внутрішньокісткових імплантатах : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / І. В. Скубій. – Полтава, 2019. – 204 с.
Abstract: Cкубій І.В. Особливості фіксації повних знімних пластинкових протезів на нижній щелепі із застосуванням самарій-кобальтових магнітів з опорою на внутрішньокісткових імплантатах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальнітью 14.01.22 – «стоматологія» (222 – Медицина). – Українська медична стоматологічна академія, Полтава, 2019. Дисертація присвячена вивченню питань стосовно клініко-лабораторного обгрунтування підвищення ефективності протезування пацієнтів знімними пластинковими протезами при повній вторинній адентії на нижній щелепі із застосуванням стоматологічних (самарій-кобальтових) магнітних абатментів з опорою на внутрішньокісткові імплантати. Узагальнення результатів літературних джерел засвідчили, що потреба населення у знімному протезуванні загалом, та в повному знімному протезуванні зокрема, на теперішній час має тенденцію до зростання. Виготовлення повних знімних протезів на даний час залишається поширеним методом лікування пацієнтів із повною відсутністю зубів. Але проблема фіксації протезів на беззубих щелепах не може вважатися повністю вирішеною, особливо це стосуєтья беззубої нижньої щелепи яка характеризуєтья більш несприятливими умовами для протезування в порівнянні з верхньою щелепою. Ефективність ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів, значною мірою, визначається ступінню фіксації пластинкових протезів. Тому актуальність методу ортопедичного лікування з використанням стоматологічної імплантації безспірна. Останнім часом усе більше практикуючих лікарів звертають увагу на одноетапну імплантацію і негайне навантаження на імплантати, що дозволяє уникнути повторного хірургічного втручання і задовольнити бажання пацієнтів, щодо скорочення термінів стоматологічного лікування. Протезування на імплантатах забезпечує більш триваліший клінічний ефект, ніж традиційні методи лікування, та дає можливість застосування різних систем фіксації. Аналіз сучасної літератури свідчить про те, що застосування постійних магнітів з метою утримання знімних зубних протезів забезпечує підвищення функціональної цінності, естетичності останніх і скорочення періоду адаптації. Особлива увага приділяється застосуванню самарій-кобальтових магнітів, яким притаманне унікальне поєднання сильних магнітних властивостей та корозійної стійкості. Відомі різні конструкції магнітних абатментів, але вони можуть бути використані тільки для певних типів імплантатів. Застосування відомих магнітних абатментів неможливе у конструкціях імплантатів системи Implife (Україна). Отже, зважаючи на не аби яку перспективність способу магнітної фіксації знімних зубних протезів з опорою на внутрішньокісткові імплантати вітчизняного виробництва, нами було поставлено за мету грунтовно вивчити можливості такого підходу стосовно пацієнтів з повною адентією на нижній щелепі. Об’єктами лабораторних досліджень служили зразки магнітів типу самарій-кобальт (Sm2Co17 XGS30), які піддавались санітарно-хімічним та токсикологічним дослідженням. Методика санітарно-хімічних досліджень пердбачала отримання витяжки із зразків самарій-кобальтових магнітів з подальшим визначенням вмісту відновлюваних і органічних домішок та зміну величини рН. Для вивчення гістотоксичного впливу витяжок зі зразків самарій кобальтових магнітів застосована методика клітинної культури in vitro, яка є модельною тест-системою у токсикологічному експерименті. Як джерело клітин використовували підшкірну клітковину білих лабораторних щурів. Гістологічні дослідження тканини дослідних тварин, яким імплантовані самарій-кобальтові магніти, проводилися в експерименті на 10 білих лабораторних статевозрілих самцях щурах. Піддослідних тварин доглядали в умовах віварію відповідно до положень Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), та загальних етичних принципів експерементів на тваринах, ухвалених Першим національним конгресом із біоетики (Київ, 2001). За результатами проведених санітарно-хімічних та токсикологічних досліджень дійшли висновків, що зразки самарій-кобальтових магнітів не містять відновлюваних і органічних домішок, не змінюють величину рН, не чинять гістотоксичного впливу, та біосумісні з тканинами експериментальних тварин в місці їх імплантації. Спираючись на результати лабораторних методів дослідження, розроблено конструкцію стоматологічного магнітного абатмента адаптованого до внутрішньокісткового імплантату типу Classic фірми «Implife» (Україна). На запропонований нами магнітний абатмент отримано Патент України на корисну модель № 94904 від 10.12.2014р. Поетапно описано методики виготовлення повних знімних пластинкових протезів на нижню щелепу за традиційною технологією, та особливосі виготовлення ідентичних протезів із фіксацією на магнітних абатментах власної конструкції. Клінічні дослідження проводили в трьох групах пацієнтів загальною кількістью 36 осіб: - контрольна група (12 осіб ); - перша дослідна група (12 осіб) – пацієнти, яким виготовлялись повні знімні пластинкові протези за традиційною методикою; - друга дослідна група (12 осіб) – пацієнти, яким виготовлялись повні знімні пластинкові протези з опорою на внутрішньокісткові імплантати із застосуванням стоматологічних магнітних абатментів власної конструкції. Завдання визначення жувальної ефективності вирішувалося шляхом проведення жувальної проби з використанням тестового матеріала та наступним аналізом отриманих числових даних. Жувальні проби, підрахунок розміру подрібнених частинок та обробку отриманих цифрових значень проводили за власним способом, на який отримано Патент України на корисну модель № 101490 від 10.09.2015р. «Спосіб функціонального визначення жувальної ефективності». З метою дослідження характеристик оклюзійних контактів у пацієнтів дослідних груп, використали власний спосіб на який отримано Патент України на корисну модель № 87372 від 10.02.2014р. «Спосіб визначення оклюзійних контактів антагонуючих зубів». Дослідження кольорових показників слизової оболонки протезного ложа на етапах ортопедичного лікування проводили з використанням власного способу на який отримано Патент України на корисну модель № 88400 від 11.03.2014р. «Спосіб виявлення запалення слизової оболонки порожнини рота на етапі ортопедичного лікування». Використані власні методики довели свою високу інформативність, та дали можливість простежити динаміку змін числових значень показників результатів клінічних досліджень у групах пацієнтів в різні терміни спостережень. На підставі проведеного статистичного аналізу та узагальнення резульнатів клінічних досліджень дійшли наступних висновків. Результати жувальних проб, а саме збільшення загальної кількості фрагментів та зменшення їхньої площі, свідчать про покращення функції жування і функціональної адаптації до знімних протезів у представників обох дослідних груп. Але, при порівнянні показників середнього значення середньої площі всіх фрагментів було виявлено, що більшим він є в першій дослідній групі, як в день накладання протезів так і на 30 добу після проведеного протезування. Збільшення показників середнього значення загальної кількість фрагментів із дня накладання знімних протезів на 30 добу в першій дослідній групі було меншим за відповідний показник в другій дослідній групі. Таким чином, додаткова фіксація повних знімних протезів на нижній щелепі за допомогою стоматологічних магнітних абатментів з опорою на внутрішньокісткові імплантати демонструє переваги з точки зору відновлення ефективності жування. За результатами цифрової оклюзіографії відмічено, що значення оклюзіографічних показників (середнього значення площі тиску та середнього значення середньої сили тиску) в дослідних групах в залежності від термінів користування знімними конструкціями, виявилися значно більшими у другій дослідній групі. Високі значення оклюзіографічних показників в другій досліднїй групі свідчать про більшу функціональну спроможність та підтверджують позитивне значення внутрішньокісткових імплантатів як факторів раціонального перерозподілу жувального тиску. Результати середніх значень кольорових показників слизової оболонки протезного ложа, у пацієнтів дослідних груп в день обстеження виявилися статистично співставними. На 7 добу було виявлено зменшення середніх числових значень показників дослідних груп, але більш значне в другій дослідній групі, що пояснюється виникненням гіперемії внаслідок гострої судинної реакції на проведене хірургічне втручання. Отримані результати на 30 добу характиризувалися зростанням середнього значення кольрових показників у осіб як першої так і другої дослідних груп. Проте значно суттєвішим воно виявилось в другій дослідній групі. Цей факт доводить вплив механічного навантаження знімної пластинкової конструкції на рівень гіперемії слизової оболонки протезного ложа та найбільш успішний перебіг адаптаційних процесів у пацієнтів другої дослідної групи.
Skubii I. V. Specific features of fixing mandibular complete removable laminar dentures applying samarium-cobalt magnets supported on intraosseous implants. – Qualifying scientific work as a manuscript. Thesis on the degree of Candidate of Medicine on specialty 14.01.22 – «Dentistry». – Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, 2019. The thesis focused on the study of clinical and laboratory substantiation of increasing the prosthetic treatment efficiency for patients with removable laminar dentures in case of complete secondary mandibular adentia applying dental (samarium-cobalt) magnetic abutments supported on intraosseous implants. The generalized results of the literary sources analysis have determined the increased need of population for removable prosthetics as a whole, and complete removable prosthetics in particular. The complete dentures manufacturing is still a common treatment for patients with complete tooth loss. But the problem of fixing dentures on edentulous jaws cannot be considered completely resolved, especially on edentulous mandible, which is characterized by more unfavorable conditions for prosthetics compared to the maxilla. The prosthetic treatment effectiveness of patients with complete tooth loss is greatly determined by the degree of laminar dentures fixation. Therefore, the relevance of the prosthetic treatment method applying dental implantation is undeniable. Recently, many practicing doctors focus their attention on the single-stage implantation and immediate loading of implants, which makes it possible to avoid repeated surgical intervention and satisfy patients' requirement for reducing the terms of dental treatment. Prosthetics on implants provides a longer clinical effect than traditional methods of treatment, and includes the possibility to use various fixation systems. The analysis of current scientific literature has determined that the use of the permanent magnets for removable dentures retention provides the increase in functional value, aesthetics of the dentures and reduction in the adaptation period. The application of samarium-cobalt magnets which have unique combination of magnetic properties and corrosion resistance is of particular interest. There are various designs of magnetic abutments, but they can only be used for certain types of implants. The use of known magnetic abutments is not possible in Implife implant system designs (Ukraine). Thus, considering the promising method for removable dentures magnetic fixation supported on intraosseous implants of domestic manufacturing, the aim of research was to study the possibilities of this approach for patients with complete mandibular adentia. The objects of laboratory research were samples of samarium-cobalt type magnets (Sm2Co17 XGS30), subjected to sanitary-chemical and toxicological studies. The methodology of sanitary and chemical studies was aimed at obtaining the extracts from samples of samarium-cobalt magnets with subsequent determination of the content of renewable and organic impurities and a change in pH value. The histotoxic effect of the extracts from samarium-cobalt magnet samples was studied applying in vitro cell culture technique, which is a model test-system in the toxicological experiment. Subcutaneous tissue of white laboratory rats was used as the source of cells. The histological studies of the experimental animals' tissue implanted with samarium-cobalt magnets were carried out in experiment on 10 white laboratory adult male rats. Experimental animals were cared for under vivarium conditions in accordance with the provisions of the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for experiments and other scientific purposes (Strasbourg, 1986) and the general ethical principles of animal experiments adopted by the First National Congress of Bioethics (Kyiv, 2001). According to the data of the sanitary-chemical and toxicological studies, it was concluded that samarium-cobalt magnet samples do not contain renewable and organic impurities, do not change pH value, do not have histotoxic effect, and are biocompatible with the tissues of experimental animals at the place of their implantation. Based on the findings of the laboratory research methods, we developed the design of dental magnetic abutment adapted to intraosseous implant of the Classic type Implife company (Ukraine). The patent of Ukraine for utility model No. 94904 of 12/10/2014 was obtained for the magnetic abutment which we proposed. The thesis includes methodology for manufacturing of complete mandibular removable laminar dentures according to traditional technology, as well as specific features of identical dentures manufacturing with fixation on magnetic abutments of the author's design described in stages. Clinical studies were carried out in three groups, the total number of patients amounted to 36: − control group (12 persons); − I research group (12 persons) – patients with complete removable laminar dentures manufactured according to traditional method; − II research group (12 persons) – patients with complete removable laminar dentures supported on intraosseous implants with application of dental magnetic abutments of the author's design. The masticatory efficiency was assessed while conducting chewing test with test material and subsequent analysis of the numerical data obtained. Chewing tests, evaluation of the crushed particles size and processing of the digital values obtained were carried out according to the author's method (Patent of Ukraine for utility model No. 101490 of 09/10/2015 "A method for functional assessment of masticatory efficiency"). We used our author's method (Patent of Ukraine for utility model No. 87372 of 02.10.2014 "A method for evaluation of occlusal contacts of antagonizing teeth") for the assessment of occlusal contacts characteristics in patients of research groups. The study of color indicators of the prosthetic bed mucosa at the stages of prosthetic treatment was carried out with patented author's method (Patent of Ukraine for utility model No. 88400 of 03/11/2014 "A method for detecting the oral mucosa inflammation at the stage of prosthetic treatment"). The methods applied have proved their high informative value, and made it possible to monitor the dynamics of changes in the numerical values of the clinical findings indicators in groups of patients at different follow-up periods. Based on the statistical analysis and generalization of the clinical findings, we came to the following conclusions. The findings of chewing tests, namely, the increase in the total number of fragments and the decrease in their area indicate the masticatory function improvement and functional adaptation to removable dentures in patients of both research groups. But, when comparing the indicators of the average value of the average area of all fragments, we determined that the first research group presented higher indicators, both on day of fitting dentures and 30 days after prosthetic treatment. The increase in the average value of the total number of fragments from the day of fitting the removable dentures on 30 day was less in the first research group than the corresponding indicator in the second one. Thus, the additional fixation of the complete mandibular removable dentures with dental magnetic abutments supported on intraosseous implants demonstrated advantages in terms of masticatory efficiency both at the early stages after the dentures manufacturing and in the long-term follow-up. The data of digital occlusiography made it possible to determine that the value of occlusiographic indicators (average value of the pressure area and average value of the average pressure force) were significantly higher in the second research group, considering the period of use of the removable dentures. The high values of occlusiographic indicators in the second research group detect the greater functional ability and confirm the positive value of intraosseous implants as the factors for rational redistribution of chewing pressure. The findings of the average values of color indicators of the prosthetic bed mucosa in patients of the research groups were statistically comparable on the day of examination. The decrease in the average numerical values of the indicators of research groups were observed on 7 day, but more significant they were in the second research group due to hyperemia caused by the vascular response to surgical intervention. The data obtained on 30 day were characterized by the increase in the average value of color indicators in patients of both research groups. However, they were much more significant in the second group. This fact proves the effect of the mechanical load of the removable laminar structure on the hyperemia degree of the prosthetic bed mucosa and the most successful course of adaptation processes in the second group patients.
Keywords: нижня щелепа
повний знімний пластинковий протез
самарій-кобальтовий магніт
магнітний абатмент
внутрішньокістковий імплантат
mandible
complete removable laminar denture
samarium cobalt magnet
magnetic abutment
intraosseous implant
UDC: 616.314.22-089.29./843-633: 615.462] : 616-089.881-035
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17651
Appears in Collections:Дисертації
Авторефетати та дисертації. Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_fiksacii_povnyx_znimnyx.pdf9,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.