Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17694
Title: Поліморфний сайт RS3200401 гену MALAT1 не асоційований із віком виникнення раку нирки
Other Titles: RS3200401 malat1 gene polymorphism is not related to age of kidney cancer onset
Authors: Волкогон, А. Д.
Гарбузова, В. Ю.
Атаман, О. В.
Volkohon, A. D.
Harbuzova, V. Yu.
Ataman, O. V.
Issue Date: 2020
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Волкогон А. Д. Поліморфний сайт RS3200401 гену MALAT1 не асоційований із віком виникнення раку нирки / А. Д. Волкогон, В. Ю. Гарбузова, О. В. Атаман // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, № 2 (70). – С. 119–123.
Abstract: На сьогодні довга некодуюча РНК MALAT1 вважається однією із основних РНК, пMALAT1, поліморфізм генів, рак ниркиричетних до виникнення та метастазування злоякісних пухлин різної локалізації. Результати нещодавніх експериментів показали, що MALAT1 відіграє важливу роль у настанні та прогресії і раку нирки. При цьому було виявлено, що виживаність онкохворих залежить від рівня експресії гена цієї РНК. Метою дослідження стало вивчення можливого зв’язку rs3200401-поліморфізму гена MALAT1 із віком виникнення раку нирки в українських пацієнтів. Матеріали і методи дослідження. Дослідження проведено із використанням венозної крові 101 хворого зі світлоклітинним нирково-клітинним раком (42 жiнки та 59 чоловiкiв). Визначення rs3200401 поліморфізму гена MALAT1 здійснювали за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі з використанням компонентів TaqManSNP Assay C_3246069_10. Статистичний аналіз даних проводили за допомогою програми SPSS (версія 17.0). Методики Каплана-Мейера та Кокс-регресія були застосовані для перевірки можливої асоціації між rs3200401-генотипами та віком виникнення раку нирки. Значення Р < 0,05 вважали статистично достовірними. Результати. Результати генотипування за поліморфним сайтом rs3200401 гена MALAT1 показали, що серед пацієнтів із нирково-клітинним раком 71 (70,3 %) особa мала генотип СС, 29 (28,7 %) – генотип СТ, 1 (1 %) – генотип ТТ. Аналіз виживаності методом Каплана-Мейера показав, що тривалість життя до моменту виникнення пухлини не пов’язана із rs3200401-локусом (log rank Р = 0,449 – для кодомінантної моделі; log rank Р = 0,847 – для домінантної моделі). Результати аналізу за допомогою регресії Кокса також показали, що ризик розвитку нирково-клітинної карциноми з віком не залежить від rs3200401-сайту гена MALAT1 (Р > 0,05). Статистично достовірні результати не були виявлені і після врахування статі, індексу маси тіла пацієнтів, наявності в них метастазів, звички палити та вживати алкоголь (Р > 0,05). Висновки. В українській популяції поліморфізм rs3200401 гена довгої некодуючої РНК MALAT1 не пов’язаний із віком настання раку нирки.
Сегодня длинная некодирующая РНК MALAT1 считается одной из основных РНК, причастных к возникновению и метастазированию злокачественных опухолей различной локализации. Результаты недавних экспериментов показали, что MALAT1 играет важную роль в наступлении и прогрессии также и рака почки. При этом было обнаружено, что выживаемость онкобольных зависит от уровня экспрессии гена этой РНК. Целью исследования стало изучение возможной связи rs3200401- полиморфизма гена MALAT1 с возрастом возникновения рака почки среди украинских пациентов. Материалы и методы исследования. Исследование проведено с использованием венозной крови 101 больного с светлоклеточным почечно-клеточным раком (42 женщины и 59 мужчин). Определение rs320040-полиморфизма гена MALAT1 осуществляли с помощью метода полимеразной цепной реакции в реальном времени с использованием компонентов TaqManSNP Assay C_3246069_10. Статистический анализ данных проводили с помощью программы SPSS (версия 17.0). Методики Каплана-Мейера и Кокс-регрессия были применены для проверки возможной ассоциации между rs3200401-генотипами и возрастом возникновения рака почки. Значение Р < 0,05 считали статистически значи- мыми. Результаты. Результаты генотипирования по полиморфному сайту rs3200401 гена MALAT1 показали, что среди пациентов с почечно-клеточным раком 71 (70,3%) человек имел генотип СС, 29 (28,7%) – генотип СТ, 1 (1%) – генотип ТТ. Анализ выживаемости методом Каплана-Мейера показал, что продолжительность жизни до момента возникновения опухоли не связана с rs3200401-локусом (log rank Р = 0,449 – для кодоминантной модели; log rank Р = 0,847 – для доминантной модели). Результаты анализа с помощью регрессии Кокса также показали, что риск развития почечно-клеточного рака с возрастом не зависит от rs3200401-сайта гена MALAT (Р > 0,05). Статистически достоверные результаты не были обнаружены и после учета пола, индекса массы тела пациентов, наличия у них метастазов, привычки курить и употреблять алкоголь (Р > 0,05). Выводы. В украинской популяции полиморфизм rs3200401 гена длинной некодирующей РНК MALAT1 не связан с возрастом наступления рака почки.
Today, the long non-coding RNA MALAT1 is considered to be one of the major RNAs involved in the emergence and metastasizing of various malignant tumours. Recent experiments have shown that MALAT1 plays an important role in the onset and progression of kidney cancer as well. It was found that cancer patient survival depends on the level of MALAT1 gene expression. The aim of the study was to investigate the possible association between rs3200401 MALAT1 gene polymorphism and age of kidney cancer onset among Ukrainian patients. Materials and methods. The venous blood of 101 patients with clear cell renal cell carcinoma (42 women and 59 men) was used for study. Determination of MALAT1 gene rs320040 polymorphism was performed by the Real-Time polymerase chain reaction method using TaqManSNP Assay C_3246069_10 components. Statistical analysis of the data obtained was performed using SPSS (version 17.0). To test the possible association between rs3200401 genotypes and the age of kidney cancer onset Kaplan-Meier and Cox regression techniques were used. P value < 0.05 was considered as statistically significant. Results. The obtained results of MALAT1 gene rs3200401 polymorphic site genotyping revealed that 71 (70.3%) patients with renal cell carcinoma had CC genotype, 29 (28.7%) – CT, 1 (1%) – TT genotype. Survival analysis by Kaplan-Meier method showed that life expectancy until the tumour occurrence was not related to rs3200401 locus (log rank P = 0.449 – for codominant model; log rank P = 0.847 – for dominant model). The results of Cox regression analysis also showed no link between MALAT gene rs3200401-site and risk of renal cell carcinoma development (P > 0.05). No statistically significant results were found after adjustment for sex, body mass index, metastasis, smoking and drinking habits (P > 0.05). Conclusions. The rs3200401 gene polymorphism of long non-coding RNA MALAT1 is not associated with the age of kidney cancer onset in Ukrainian population.
Keywords: довга некодуюча РНК MALAT1
поліморфізм генів
рак нирки
длинная некодирующая РНК MALAT1
полиморфизм генов
рак почки
long non-coding RNA MALAT1
gene polymorphism
kidney cancer
UDC: 616.6-006:577.213/.216
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077-1096.20.2.119
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17694
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 20, вип. 2 (70)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volkogon.pdf367,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.