Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17761
Title: Інтерактивне навчання внутрішньої медицини: кроки до діагнозу
Other Titles: Interactive learning in the course of internal medicine: steps in making diagnosis
Интерактивное обучение внутренней медицины: шаги к диагнозу
Authors: Шеховцева, Т. Г.
Долінна, М. О.
Шеховцева, Т. Г.
Долинная, М. А.
Shekhovtseva, T. G.
Dolinna, M. О.
Issue Date: 2020
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Шеховцева Т. Г. Інтерактивне навчання внутрішньої медицини: кроки до діагнозу / Т. Г. Шеховцева, М. О. Долінна // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, № 2 (70). – С. 248–252.
Abstract: Сучасні тенденції розвитку системи освіти України передбачають перегляд організації навчально- го процесу. Лікар повинен знати логічну структуру діагностичного процесу і прийоми мислення, які лежать в основі його побудови. Потреба в цьому зростає, бо стає очевидним те, що діагностичні помилки є не стільки результатом недостатньої медичної кваліфікації лікаря, скільки наслідок незнання і порушення найелементарніших законів логіки. Вивчення теорії діагностики стимулює формування клінічного мислення. Мета: систематизація основних етапів діагностики та їх інтеграція у інтерактивний освітній процес. Матеріал та методи дослідження. Об’єктом дослідження були студенти Запорізького державного медичного університету. Основні методи: теоретичний системний аналіз науково-методичної літератури та власний досвід застосування інтерактивного навчання. Результати та їх обговорення. Основним мотивуючим чинником організації навчального процесу має бути спрямованість на використання професійно орієнтованого матеріалу та отримання власного досвіду. Інтерактивне навчання – діалоговий процес, в ході якого здійснюється взаємодія викладача і учня. У цих умовах зростає значення семіотичного підходу до діагностики хвороб, тобто процесу позначення хвороб на основі знання її ознак і вміння знаходити ці ознаки. Вибір провідного симптому часто має вирішальне значення для успіху діагностики. Створюючи діагноз, лікар зобов'язаний твердо спиратись тільки на факти. Цю властивість лікаря називають «клінічним мисленням». Впровадження в освітній процес інтерактивного навчання з різних дисциплін використовується в Запорізькому державному медичному університеті. Це дає можливість педагогічного впливу, який спонукає учнів до розумової активності, до прояву творчого, дослідницького підходу і пошуку нових ідей для вирішення різних завдань навчальної та науково-дослідницької діяльності. Висновок: лікар повинен знати логічну структуру діагностичного процесу, основні етапи діагностики. Вивчення теорії діагностики стимулює формування клінічного мислення.
Современные тенденции развития системы образования Украины предусматривают пересмотр организации учебного процесса. Врач должен знать логическую структуру диагностического процесса и приемы мышления, которые лежат в основе его построения. Потребность в этом растет, потому что становится очевидным то, что диагностические ошибки являются не столько результатом недостаточной медицинской квалификации врача, сколько следствием незнания и нарушения элементарных законов логики. Изучение теории диагностики стимулирует формирование клинического мышления. Цель: систематизация основных этапов диагностики и их интеграция в интерактивный образовательный процесс. Материалы и методы исследования. Объектом исследования были студенты Запорожского государственного медицинского университета. Основные методы: теоретический системный анализ научно-методической литературы и собственный опыт применения интерактивного обучения. Результаты и их обсуждение. Основным мотивирующим фактором организации учебного процесса должна быть направленность на использование профессионально ориентированного материала и получения собственного опыта. Интерактивное обучение – диалоговый процесс, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и ученика. В этих условиях возрастает значение семиотического подхода к диагностике болезней, то есть процесса выделения болезней на основе знания ее признаков и умения находить эти признаки. Выбор ведущего симптома часто имеет решающее значение для успеха диагностики. Формируя диагноз, врач обязан опираться только на факты. Это свойство врача называют «клиническим мышлением». Внедрение в образовательный процесс интерактивного обучения используется в Запорожском государственном медицинском университете. Это дает возможность педагогического воздействия, которое побуждает учеников к умственной активности, к проявлению творческого, исследовательского подхода и поиска новых идей для решения различных задач учебной и научно-исследовательской деятельности. Вывод: врач должен знать логическую структуру диагностического процесса, основные этапы диагностики. Изучение теории диагностики стимулирует формирование клинического мышления.
Current trends in the development of the Ukrainian education system provide a new approach to the organization of educational process. A doctor must know the algorithm of the diagnostic process and medical decision-making peculiarities underlying the making diagnosis. This requires constant improvement as the number of law cases has demonstrated that diagnostic errors are merely not due to physician’s insufficient medical qualification but often as a consequence of violation of the basic procedural laws. Studying the theory of medial diagnosis stimulates the development of clinical thinking. The purpose of this work was to systematize the main stages in making diagnosis and to outline the ways of their implementation through the interactive learning. The study involved the medical students of Zaporizhzhia State Medical University. The methodology included theoretical systematic analysis of scientific and methodological literature as well as own experience in applying interactive learning. The main motivating factor in the professional training organization should be focused on the professionally oriented use of material and fostering students’ own experience. Under these conditions, the importance of a semiotic approach to the diagnosis of diseases is increasing, i.e. the process of disease identification relies on the ability to catch and to recognise its signs. When making a diagnosis, the doctor has to rely on facts only. This is described as "clinical thinking." The interactive learning in the courses of various disciplines in the program of medical doctor training is being actively implemented at Zaporszhzhia State Medical University. It provides the opportunity for more pronounced pedagogical influence, which induces students to be more active in mastering the program, as well as to demonstrate creativity and research for solving various tasks in daily class practice. Deep understanding the theory of medical decision-making process and making diagnosis greatly contributes to clinical thinking
Keywords: інтерактивне навчання
гіпотеза
діагноз
симптом
синдром
интерактивное обучение
гипотеза
диагноз
симптом
синдром
interactive training
hypothesis
diagnosis
syndrome
symptom
UDC: 378.147.091.313
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077-1096.20.2.248
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17761
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 20, вип. 2 (70)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shehovceva.pdf341,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.