Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17776
Title: Морфологія нюхового аналізатора людини
Other Titles: Morphology of the human olfactory analyze
Authors: Степанчук, Алла Петрівна
Stepanchuk, A. P.
Issue Date: 2021
Publisher: Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Citation: Степанчук А. П. Морфологія нюхового аналізатора людини / А. П. Степанчук // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2021. – Т. 6, № 6 (34). – С. 213–218.
Abstract: Мета. Охарактеризувати основні закономір­ності будови відділів нюхового аналізатора та ви­світлити їх функціональне значення. Виявлення пахощів у навколишньому середовищі і від власного тіла забезпечує нюховий аналізатор. Первинні запахи, такі як камфорний, квітковий, фруктовий, пряний, смолистий, горілий і гнильний у різних кількостях формують вторин­ні запахи. Пахощі складаються із летких молекул - одорантів. Найменша кількість одоранта, яка викликає відчуття запаху називається - порогом нюху. У людей при коронавірусній інфекції нюх раптово зовсім тимчасово втрачається (аносмія), нюх знижений (гіпосмія) при цирозі печінки і рині­ті, а при хворобах Альцгеймера і шизофренії крім гіпосмії наявна нюхова галюцинація (фантосмія). Нюхові дисфункції негативно впливають на когнітивні здібності дітей. Пахощі змінюють емоції і поведінку людей. Пахощі застосовують для врегу­ лювання фізичного і психологічного стану пацієн­та. Леткі молекули пахощів проникають через шар слизу, який покриває нюховий епітелій, що розта­шований в нюховій ділянці слизової оболонки носа людини. Нюховий епітелій складається із нюхових, підтримуючих і базальних епітеліоцитів та секреторних клітин нюхових залоз. Нюхові клітини - це видозмінені нервові клітини, що мають тіло, аксон і дендрит, який закінчується рецептором у вигляді нюхових війок. Леткі молекули взаємодіють з ню­ ховими війками, а потім з білком-рецелтором, який міститься на тілах нюхових клітин. У людини нюхо­ві клітини мають 350 білків-рецепторів. Один тип рецепторів може реєструвати молекули декількох різних одорантів. Молекули одного і того ж одоран­та можуть активувати декілька різних рецепторів одночасно. Нервовий імпульс з нюхових клітин (тіла І нейронів) по їх центральним відросткам (ню­ховим ниткам) доходить до нервових клітин (тіла II нейронів) нюхових цибулин. Аксони нервових клі­тин нюхових цибулин ідуть до тіл III нейронів, які розташовуються в підкіркових центрах головного мозку (мигдалеподібне тіло, ядра прозорої пере­городки). Далі, щоб людина могла усвідомити кон­кретний запах, аксони від тіл III нейронів, ідуть у кору, а саме в ділянку гачка приморськоконикової звивини головного мозку.
Abstract. The sense of smell provides people with valuable information about the biochemical environment and their own body. Olfactory disorders occur in pathologies of the nasal cavity, liver cirrhosis, psychological and endocrine diseases. Smell affects various psychological aspects of people’s lives, forming positive and negative emotional memories associated with smells. With the dysfunction of the olfactory analyzer, a person will not do the analysis whether the food is good, will not be able to feel the presence of poisonous gases in the air, bad breath. This puts a person in an awkward position and increases the risk of social isolation. The purpose o f the study was to highlight the components of the normal structure and functioning of the human olfactory analyzer. Identification of odors in the environment and from one’s own body is provided by the olfactory analyzer. Primary odors as camphor, floral, fruity, spicy, tarry, burnt and putrid in different quantities form secondary odors. Aromas are composed of volatile molecules called odorants. The smallest amount of odorant that causes an odor sensation is called the odor threshold. In people with coronavirus disease the sense of smell temporarily disappears (anosmia); it is reduced (hyposmia) in liver cirrhosis and rhinitis, and in Alzheimer’s disease and schizophrenia besides hyposmia there is olfactory hallucination (phantosmia). Olfactory dysfunction adversely affects children’s cognitive abilities. Fragrances change emotions and behavior. Aromas are used to regulatethe physical and psychological state of the patient. Volatile molecules of fragrances penetrate through the layer of mucus that covers the olfactory epithelium located in the olfactory region of the nasal mucosa. The olfactory epithelium consists of olfactory, supportive and basal epitheliocytes, as well as secretory cells of the olfactory glands. Olfactory cells are modified nerve cells that have a body, an axon, and a dendrite, which ends with a receptor in the form of olfactory cilia. Volatile molecules interact with the olfactory cilia and then with the receptor protein, which is located on the olfactory cell bodies. In humans, olfactory cells have 350 receptor proteins. One type of receptor can register molecules of several different odorants. Molecules of the same odorant can activate several different receptors simultaneously. The nerve impulse from the olfactory cells (bodies of I neurons) reaches the nerve cells (bodies of II neurons) of the olfactory bulbs via their central outgrowths (olfactory filaments). Axons of nerve cells of olfactory bulbs continue to bodies of III neurons, which are located in subcortical centers of the brain (almond-shaped body, nuclei of the transparent septum). In human, to analyze a particular odor, axons from bodies of III neurons continue to cortex, namely to the area of the uncus of the parahippocampal gyrus.
Keywords: запах
нейрон
кора головного мозку
лімбічна система
емоції
odor
neuron
cortex
limbic system
emotions
UDC: 611.86-071
ISSN: 2415-3060
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17776
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
morfolohiya_nyukhovoho_analizatora_lyudyny.pdf981,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.