Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17777
Title: Цифрова компетентність як невід’ємна складова професійного розвитку викладача ЗВО
Authors: Капустник, В. А.
Дерев ’янченко, Н. В.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Капустник В. А. Цифрова компетентність як невід’ємна складова професійного розвитку викладача ЗВО / В. А. Капустник, Н. В. Дерев’янченко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 13–18.
Abstract: Стаття присвячена актуальній проблемі формування цифрової компетентності викладачів ЗВО. Відзначено, що задля забезпечення якісного надання освітніх послуг сучасний педагог має підвищувати рівень володіння інформаційно-цифровими технологіями. Проаналізовано механізми визначення рівня цифрової компетентності освітян, які реалізуються на державному рівні. Висвітлено досвід Харківського національного медичного університету щодо впровадження цифрових технологій у освітнє середовище: використання пакету сервісів Google Suite for Education; робота з системою управління навчанням Moodle; матеріально-технічне оснащення кафедр і структурних підрозділів. Увагу акцентовано на ролі внутрішнього моніторингу якості освіти у мотивації науково-педагогічних працівників підвищувати рівень власної цифрової грамотності.
The article is devoted to the actual problem of the development of higher education teachers’ digital competence. It noted that for ensuring the quality of education modern teacher need to raise the level of their use of digital technologies. Mechanisms of determine of educators’ digital competence that are implemented at the national level are analyzed. The article provides the review of experience of Kharkiv National Medical University in implementation of digital technologies in educational space: the use of the service Google Suite for Education; work with course management system Moodle; the physical infrastructure of departments and structural units. Attention is being given to the role of internal monitoring of education quality in teachers’ motivation to raise the level of their own digital competence.
Keywords: цифрова компетентність
цифрові технології
освітнє середовище
компетентнісний підхід
дистанційне навчання
digital competence
digital technologies
educational space
competence-based approach
distance learning
UDC: 378.091.12:005.963:004.9
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17777
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapustnik_Cifrova_kompetentnist.pdf132,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.