Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17835
Title: Синдром «швидкої» біліарної декомпресії при обтурації загальної жовчної протоки різного генезу
Other Titles: Syndrome of "rapid" biliary decompression in common bile duct obstruction of various etiology
Authors: Шевчук, Микола Петрович
Дудченко, Максим Олександрович
Кравців, Микола Ігорович
Іващенко, Дмитро Миколайович
Прихідько, Роман Анатолійович
Shevchuk, M. P.
Ivashchenko, D. M.
Dudchenko, M. A.
Kravtsiv, M. I.
Prikhidko, R. A.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Синдром «швидкої» біліарної декомпресії при обтурації загальної жовчної протоки різного генезу / М. П. Шевчук, М. О. Дудченко, М. І. Кравців, Д. М. Іващенко, Р. А. Прихідько // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 4 (76). – С. 94–97.
Abstract: Оперативні втручання, які виконуються на фоні механічної жовтяниці, відрізняються значним ризиком виникнення ускладнень і характеризуються великою летальністю після операції. Сучасний підхід до лікування пацієнтів даної категорії регламентує певну послідовність проведення лікувальних заходів, що передбачає виконання малоінвазивних втручань на першому етапі лікування. У деяких хворих, не дивлячись на адекватне та малоінвазивне жовчовідведення, відбувається погіршення загального стану. Подібний стан, відомий як синдром «швидкої» біліарної декомпресії, який є важким ускладненням, що погано піддається лікуванню та нерідко приводить до летальних випадків та потребує поглибленого вивчення. Метою дослідження стало покращення результатів лікування хворих з механічною жовтяницею шляхом своєчасного прогнозування, ранньої діагностики та застосування ефективної терапії синдрому «швидкої» біліарної декомпресії. Розглянуті результати лікування 76 хворих із механічною жовтяницею різного генезу, яким було виконано 98 малоінвазивних оперативних втручань для ліквідації біліарної гіпертензії. Аналізували ускладнення втручань, в тому числі синдром «швидкої» біліарної декомпресії. Із використанням методів розрахунку швидкості біліарної декомпресії та інтенсивності зменшення білірубіну сформульовані клінічні та лабора- торні критерії і ознаки синдрому «швидкої» біліарної декомпресії. При виконанні біліодренуючих опе- рацій у хворих з механічною жовтяницею потрібно очікувати розвитку синдрому «швидкої» біліарної декомпресії. Він може проявлятись як окремими ознаками, так і їхньою комбінацією, що потребує негайного проведення всіх необхідних лікувальних заходів.
Surgical interventions performed on the background of obstructive jaundice are characterized by a significant risk of complications and characterized by high post-surgical mortality. The modern approach to the treatment of patients of this category regulates a certain sequence of treatment measures, provides for the implementation of minimally invasive interventions at the first stage of treatment. In some patients, despite adequate and minimally invasive bile excretion, the general condition can worsen. This condition, known as “rapid” biliary decompression syndrome, is a severe complication is difficult to treat and often fatal and requires further study. The aim of this study is to improve the results of treatment of patients with obstructive jaundice through timely prediction, early diagnosis and the use of effective therapy for the syndrome of "rapid" biliary decompression. The results of treatment of 76 patients with obstructive jaundice of various origins, who underwent 98 minimally invasive surgical interventions to eliminate biliary hypertension, were investigated. Complications of following the interventions were analyzed, including the “rapid” biliary decompression syndrome. Clinical and laboratory criteria and signs of “rapid” biliary decompression syndrome were formulated using the methods for calculating the rate of biliary decompression and the intensity of the decrease in bilirubin. When performing bile draining operations in patients with obstructive jaundice, one should expect the development of a syndrome of "rapid" biliary decompression. It can manifest both through individual signs and their combination that requires the immediate implementation of all the necessary therapeutic measures.
Keywords: механічна жовтяниця
ендоскопія
малоінвазивні біларні втручання
жовчні протоки
біліарна декомпресія
obstructive jaundice
endoscopy
endoscopy
biliary decompression
minimally invasive biliary interventions
minimally invasive biliary interventions
bile ducts
bile ductsbiliary decompression
UDC: 616.367-085
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.21.4.94
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17835
Appears in Collections:Наукові праці
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 4 (76)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchuk_Sindrom.pdf323,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.