Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17839
Title: Морфологічні терміни-епоніми в стоматології як частина професійної культури
Other Titles: Morphological eponymous terms in dentistry as part of professional culture
Authors: Гринь, Володимир Григорович
Hryn, V. H.
Issue Date: 2022
Publisher: Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Citation: Гринь В. Г. Морфологічні терміни-епоніми в стоматології як частина професійної культури / В. Г. Гринь // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022 – Т. 7, № 1 (35). – С. 281–287.
Abstract: У теперішній час наукові та термінологічні дискусії з приводу вживання епонімічних термінів активно тривають. Дослідження науковців спрямовані на вивчення специфіки мовних знаків із компонентами-епонімами, структурних моделей складних епонімів, функціонуванні термінів-епонімів в українській анатомічній і кардіологічній, англійській медичній, оперативно-хірургічній термінології, порівняльному аналізі епонімічних назв в латинській, німецькій, англійській терміносистемах. Метою роботи було в стислій формі пояснити походження деяких термінів-епонімів у стоматології, дати уявлення про вчених, чиїми іменами названі ті чи інші терміни шляхом бібліографічного аналізу літератури. Об’єктом дослідження в даній роботі послужили похідні від термінів-епонімів, що застосовуються в стоматології й морфології. У роботі використані загальнофілософські та загальнонаукові методи дослідження, а саме: діалектичний, історично-хронологічний, бібліографічно-описовий, аналітичний тощо. Цей бібліографічний аналіз базується на опублікованих рецензованих статтях, книгах, навчальних посібниках, монографіях. Джерелами матеріалу виступили присвячені проблемам епонімів у медицині спеціалізовані словники і довідники, які містять найбільш повне зібрання епонімічних назв захворювань і їх ознак. Результати. Наведено історичні та статистичні дані для пояснення і узагальнення різноманітних явищ, пов’язаних з виникненням епонімічних термінів, відомості про вчених, чиї імена власне послужили епонімом для формування назв медичних явищ і понять. Проаналізовано особливості виникнення назв: анатомічних термінів, феноменів, а також структур і утворів, що мають епонімічне походження, в залежності від національної приналежності їх авторів, визначено історичні та культурні передумови, що послужили основою утворення епонімічних термінів. Висновки. Епоніми мають повне право на існування поряд з іншими назвами системи. Вони не тільки описують явища, а й відображають історію науки і внесок дослідників у її розвиток, допомагають зберегти традиції та історію, привносять яскраві кольори. Саме тому епоніми вкрай корисні і відмовитися від них неможливо.
Abstract. The study of eponymous terms in professional medical language is of great importance because it aims to solve an important theoretical problem of changing the status and function of a term, which has an unconditional impact on knowledge of the world in terms of the history of science. There are new terms that reflect the stages of development of medicine, the priority of a scientist or country in the discovery of new facts, but do not reflect the individual features of the objects of nomination. Currently, scientific and terminological discussions on the use of eponymous terms are ongoing. The purpose of the study. In a concise form to explain the origin of some eponymous terms in stomatology, to give an idea of the scientists whose names are given to certain terms by bibliographic analysis of the literature. Materials and methods. The work uses general philosophical and general scientific research methods, namely: dialectical, historical-chronological, bibliographic-descriptive, analytical, etc. This bibliographic analysis is based on published peer-reviewed articles, books, textbooks, monographs. Results and discussion. The objects of the study in this work were derived from eponymous terms used in stomatology and morphology. The sources of the material were specialized dictionaries and reference books devoted to the problems of eponymy in medicine, which represent the most complete collection of eponymous names of diseases and their signs. Historical and statistical data are given to explain and generalize the variety of phenomena associated with the emergence of eponymous terms, information about scientists and countries whose names actually served as eponyms for the formation of names of medical phenomena and concepts. The peculiarities of the origin of names are analyzed: anatomical terms, phenomena, as well as structures and formations of eponymous origin, depending on the nationality of their authors, the historical and cultural preconditions that formed the basis for the formation of eponymous terms are identified. Conclusion. The study is not exhaustive, and further sampling of eponymous terminological constructions from periodicals, textbooks, monographs of dental direction will expand the database, deepen and diversify the knowledge of young scientists, as well as contribute to the formation of terminological competence of medical students. Eponyms facilitate memorization, as at the mental level the recipient receives a holistic picture of the image of the object of reality. The use of eponyms in the circle of narrow specialists provides a quick understanding of the situation of the picture, conveys the continuity of knowledge, reflects the main stages of development of science, the struggle of thoughts and views, the formation of the scientific worldview of human. Despite a number of negative aspects, eponyms will always be an essential part of medical terminology.
Keywords: епонім
епонімічний термін
медична термінологія
стоматологія
eponym
eponymous term
medical terminology
stomatology
UDC: 616.314:378
ISSN: 2415-3060 (print)
2522-4972 (online)
DOI: 10.266937jmbs07.01.281
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17839
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morphological_Eponymous_Terms_in_Dentistry_as_Part_of_Professional_Culture.pdf180,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.