Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17856
Title: Зміни активності індуцибельної no-синтази та аргінази, їхній зв’язок із рівнем про- та протизапальних цитокінів в цервікальному слизу у вагітних з екстракорпоральним заплідненням та загрозою передчасних пологів
Other Titles: Changes in the activity of inducible no-synthase and arginase, their relationship with the level of proand anti-inflammatory cytokines in cervical mucus in pregnant women, who underwent ivf and are at risk of preterm childbirth
Authors: Ліхачов, Володимир Костянтинович
Шиманська, Яніна Вікторівна
Добровольська, Людмила Миколаївна
Акімов, Олег Євгенович
Макаров, Олег Геннадійович
Likhachov, V. K.
Shymanska, Ya. V.
Dobrovolska, L. M.
Akimov, O. Ye.
Makarov, O. H.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Зміни активності індуцибельної no-синтази та аргінази, їхній зв’язок із рівнем про- та протизапальних цитокінів в цервікальному слизу у вагітних з екстракорпоральним заплідненням та загрозою передчасних пологів / В. К. Ліхачов, Я. В. Шиманська, Л. М. Добровольська [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 3 (75). – С. 21–25.
Abstract: Вступ. Оксид азоту володіє широким спектром біорегуляторної дії. Порушення співідношення активності індуцибельної NO-синтази та аргінази на користь індуцибельної NO-синтази може призвести до прозапальної реакції. При загрозі передчасних пологів підвищується рівень прозапальних цитокінів як на локальному, так і на сиcтемному рівнях. Мета дослідження. Вивчити взаємозв’язок змін вмісту про- та протизапальних цитокінів і активності індуцибельної NO-синтази та аргінази в слизу цервікального каналу жінок з екстракорпоральним заплідненням (ЕКЗ), у яких реалізувались клінічні ознаки загрози передчасних пологів. Матеріали і методи дослідження. Групу дослідження склали 37 жінок, у яких вагітність настала в результаті екстракорпорального запліднення та наявністю прогностичних ознак, які свідчать про високий ризик виникнення загрози передчасних пологів в подальшому. Групу здорові вагітні - склало 20 жінок з фізіологічною вагітністю, яка наступила без застосування допоміжних репродуктивних технологій. В 28-34 тижні вагітності їм було проведене визначення показників активності індуцибельної NO-синтази та загальної аргіназної активності, а також досліджений рівень про- та протизапальних цитокінів у слизу цервікального каналу. Результати дослідження та їх обговорення. Активність індуцибельної NO-синтази в групі дослідження значно збільшилась (в 2.57 рази) порівняно із здоровими вагітними, тоді як активність аргінази, навпаки, помітно (в 1,91 рази) зменшилась. Виявлене достовірне зростання рівнів проза- пальних цитокінів INF-γ та TNF-α у вагітних групи дослідження, концентрація ж протизапального цитокіну IL-10 значно знижувалась. В групі дослідження в цервікальному слизу виявлені позитивні кореляційні зв'язки між зростанням концентрації прозапального цитокіну INF-γ та збільшенням активності індуцибельної NO-синтази, між падінням рівнів концентрації IL-10 і активності аргінази та негативний зв'язок між збільшенням активності індуцибельної NO-синтази та зменшенням активності аргінази. Висновки. Виявлений цитокіновий дисбаланс у вагітних з екстракорпоральним заплідненням та загрозою передчасних пологів разом із порушенням співвідношення індуцибельної NO-синтази та аргінази свідчить про неналежний рівень імуносупресії у таких вагітних. Ці імунні зміни, активуючи клітинні реакції материнського імунітету, можуть сприяти виникненню явищ передчасних пологів.
Introduction. Nitric oxide (NO) produces a wide range of bioregulatory effects. Imbalance in the ratio of the activity of inducible NO-synthase and arginase in favor of iNOS can lead to a pro-inflammatory reaction. At the risk of preterm childbirth, the content of proinflammatory cytokines increases both at the local and systemic levels. The aim of this work is to study the relationship between changes in the content of pro- and anti-inflammatory cytokines and the activity of inducible NO-synthase and arginase in the cervical mucus of women with in vitro fertilization (IVF), who are at risk of preterm childbirth. Materials and methods. The test group (TG) included 37 women, who underwent IVF and presented prognostic signs, indicating a high risk of preterm birth in the future. The control group (CP) consisted of 20 healthy pregnant women, who did not undergo assisted reproductive technologies. We determined the indicators of inducible NO-synthase activity and total arginase activity, as well as the level of pro- and anti-inflammatory cytokines in the mucus of the cervical canal of the participants at their 28-34 weeks of pregnancy. Results and discussion. The activity of iNOS in TG significantly increased (in 2.57 times) compared to healthy pregnant women (CP), while the activity of arginase, on the contrary, decreased significantly (in 1.91 times). There was a significant increase in the levels of pro-inflammatory cytokines INF-γ and TNF-α in the TG women, while they demonstrated the significantly reduced concentration of anti-inflammatory cytokine IL-10. In cervical mucus taken from TG women, positive correlations were found between an increase in the concentration of the proinflammatory cytokine INF-γ and an increase in iNOS activity, between a decrease in IL-10 levels and arginase activity, and a negative relationship between an increase in iNOS activity and a decrease in arginase activity. Conclusions. The detected cytokine imbalance in pregnant women, who underwent in vitro fertilization and were at risk of preterm childbirth, together with a impaired ratio of iNOS and arginase, indicates an inappropriate level of immunosuppression. These immune changes, by activating cellular responses of maternal immunity, can contribute to preterme childbirth.
Keywords: екстракорпоральне запліднення
загроза передчасних пологів
цитокіни
індуцибельна NO-синтаза
аргіназа
in vitro fertilization
risk of preterm childbirth
inducible NO-synthase
cytokines
arginase
UDC: 618.146-003.218:[618.177-089.888.1+618.396-037]-092-07
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.21.3.21
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17856
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 3 (75)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lihacov_Zmini_aktivnosti.pdf363,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.