Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17861
Title: Порушення сну у дітей в умовах відділення інтенсивної терапії – сучасний стан проблеми та перспективи подальших досліджень
Other Titles: Sleep disorder in children in intensive care unit: current state of problem and prospects for future research
Authors: Цвіренко, Світлана Миколаївна
Адамчук, Наталія Миколаївна
Малахова, В. М.
Мелащенко, Олена Іванівна
Жук, Людмила Анатоліївна
Tsvirenko, S. M.
Adamchuk, N. M.
Malakhova, V. M.
Melashchenko, O. I.
Zhuk, L. A.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Порушення сну у дітей в умовах відділення інтенсивної терапії – сучасний стан проблеми та перспективи подальших досліджень / С. М. Цвіренко, Н. М. Адамчук, В. М. Малахова [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 3 (75). – С. 37–41.
Abstract: Інсомнія – один з найчастіших клінічних синдромів сомнологічного порушення, що включає будь-які порушення сну за наявності достатнього часу та відповідних умов для засинання і спання. Значні порушення сну часто зустрічаються саме у дітей, які поступають у відділення інтенсивної терапії. Від 18% до 65% дітей віком від 2 до 18 років, госпіталізованих у відділення реанімації, мають клінічний стан гострої сплутаності свідомості, більш відомого як делірій. Фрагментація сну, скорочення загального часу сну, відсутність повільного, глибокого сну та швидкого сну, а також зміщення годин сну - це зміни, які також можуть виступати триггерами інсомнії. Їх присутність погіршує перебіг захворювання у пацієнта, подовжує термін перебування у стаціонарі та збільшує ризик ускладнень і летальності. Порушення циркадних ритмів сну - це стан, який вимагає суворого моніторингу. І хоча спроби терапії інсомнії поки що не мають достовірної ефективності, рання діагностика може скоротити тривалість делірію внаслідок безсоння. Оцінка якості сну включає опитувальники, щоденники та анкетування. Однак було визнано, що, незважаючи на труднощі з виконанням та інтерпретацією полісомнографії, вона все ще є золотим стандартом для більш точного виявлення змін фаз сну та визначення різниці між нормальним і патологічним сном. За відсутності полісомнографа допустиме застосування тривалої відеоасистованої електроенцефалограми. Запропонований авторами спосіб мультимодального відеоасистованого моніторингу дає можливість провести діагностику порушень сну, наявності больового синдрому, диференційну діагностику апное з порушеннями серцевого ритму та провідності або аномальною активністю головного мозку, в тому числі наявність субклінічних судом у пацієнтів груп високого ризику з використанням безпечної та неінвазивної методики аналізу трендів сумарної біоелектричної активності різноманітних біологічних структур організму дитини. Також важливим кроком у своєчасній діагностиці порушень сну у дітей старшого віку є валідизація опитувальників в залежності від вікових особливостей дитини.
Insomnia is one of the most common clinical syndromes of somnological disorders, including any sleep disorders under sufficient time and appropriate sleeping conditions. Significant sleep disturbances are common in children who enter the intensive care unit. Between 18 and 65 per cent of children aged between 2 and 18 hospitalized in the intensive care unit have a clinical condition of acute confusion, better known as delirium. Sleep fragmentation, reduction of total sleep time, lack of slow, deep sleep and rapid sleep, and shift of sleep time are changes that can also act as insomnia triggers. Their presence worsens the course of the disease in the patient, prolongs the hospital stay, and increases the risk of complications and lethality. Circadian sleep disorder is a condition that requires close monitoring. Although insomnia therapy approaches are not yet reliable, early diagnosis of insomnia can reduce the duration of the delirium. Sleep assessment includes questionnaires and diaries. However, it was recognized that, despite the difficulties in implementing and interpreting polysomnography, it was still a gold standard for more accurate detection of changes in sleep phases and the difference between normal and abnormal sleep. In the absence of a polysomnograph, it is permissible to use a prolonged video assisted EEG. The inventive multimodal video-assisted monitoring method makes it possible to diagnose sleep disorders, pain syndrome and differential diagnosis of apnoea with cardiac and conductivity disorders or abnormal brain activity, including the presence of sub-clinical convulsions in patients of high-risk groups using a safe and non-invasive method for analyzing trends in the total bioelectric activity of different biological structures of a child. The validation of questionnaires according to the age of the child is also an important step in the timely diagnosis of sleep disorders in older children.
Keywords: інсомнія
діти
відділення інтенсивної терапії
моніторинг сну
insomnia
children
intensive care unit
sleep monitoring
UDC: 612.8 : 616-009 : 616-01
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.21.3.37
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17861
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 3 (75)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cvirenko_Porushennya_snu.pdf349,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.