Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17868
Title: Співставлення ефективності різних схем передопераційної медикаментозної підготовки при проведенні транспапілярних ендоскопічних втручань
Other Titles: Comparation of efficacy of different perioperative medical preparation schemes for transpapillar endoscopic interventions
Authors: Должковий, С. В.
Dolzhkovyi, S. V.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Должковий С. В. Співставлення ефективності різних схем передопераційної медикаментозної підготовки при проведенні транспапілярних ендоскопічних втручань / С. В. Должковий // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 3 (75). – С. 64–68.
Abstract: Ступінь перистальтичної активності суттєво впливає на тривалість транспапілярних ендоскопічних втручань, а в деяких випадках (наявність юкстапапілярних дивертикулів, стенозуючого папіліту, вираженого набряку великого дуоденального сосочка та ін.) може значно утруднити проведення останніх. Тому пригнічення моторки дванадцятипалої кишки є однією з важливих умов успішного виконання даного типу маніпуляцій. Метою роботи було проведення порівняльного аналізу впливу периопераційного застосування різноманітних спазмолітичних препаратів на якість проведення транспапілярних ендоскопічних втручань. Проведено ретроспективне вивчення медичних карт пацієнтів, які знаходилися на лікуванні у хірургічному відділенні КП «Полтавська обласна клінічна лікарня Полтавської обласної ради» з січня 2017 р. до грудня 2019 р. включно, після чого для подальшого аналізу було відібрано карти 75 хворих. Відповідно до лікарських засобів, що застосовувалися для зменшення перистальтики, досліджувану вибірку розділено на 2 групи: І-пацієнти, у яких використовувався гіосцину бутилбромід (1 мл 2% розчину внутрішньом’язово); ІІ-пацієнти, у яких використовувалися гіосцину бутилбромід (1 мл 2% розчину внутрішньом’язово) та атропін (1 мл 0,1% розчину внутрішньом’язово). Проводилося порівняння загальної тривалості втручання, часу, що був необхідним для селективної канюляції холедоха, та кількості і типу несприятливих подій, які виникали під час проведення маніпуляції або в ранньому післяопераційному періоді. Після статистичної обробки отриманих даних було зроблено наступні висновки: 1)адекватна медикаментозна
The intensity of peristaltic activity has significant impact on the duration of transpapillar endoscopic interventions and in some cases (juxtapapillary diverticulum, stenotising papillitis or severe oedema of papilla) can impede operations. Therefore, proper inhibition of duodenal peristalsis is one of the important preconditions for successful fulfilment of such procedures. The aim of the study was to carry out comparative analysis of impact of antispasmodic medications used through the perioperative period on the quality of transpapillar endoscopic interventions. Case histories of patients, who were treated at the Surgical Department of Municipal Enterprise “Sklifosovskiy Poltava Regional Clinical Hospital” for 2017-2019, were investigated, and 75 cases were chosen for further analysis. We divided our cohort in two groups depending on medications used for duodenal peristalsis inhibition: I group – hyoscine butyl bromide (1 ml 2% solution intramuscular injection); II – hyoscine butyl bromide (1 ml 2% solution intramuscular injection), and atropine (1ml 0,1% solution intramuscular injection). Time needed for selective cannulation, total procedure length, number and type of adverse events during manipulation and in early postoperative period were compared between the groups. After statistical data processing the following conclusions were made: 1) proper medical preparation significantly facilitates the implementation of transpapillar endoscopic interventions; 2) combined scheme to reduce duodenal peristalsis, which includes hyoscine butyl bromide and atropine, is not superior to hyoscine butyl bromide alone.
Keywords: ендоскопічна ретроградна холедохопанкреатографія
сфінктеротомія
холедохолітіаз
премедикація
endoscopic retrograde cholangiopancreaticography
choledocholithiasis
sphincterotomy
premedication
UDC: 617-089.163-072.1:615-027.236-042.2
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.21.3.64
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17868
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 3 (75)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolzhkoviy.pdf349,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.