Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17893
Title: Морфофункціональна характеристика лімфоепітеліальних утворів слизової оболонки травної системи
Other Titles: Morphofunctional characteristics of lymphoepithelial formations of the mucous membrane of the digestive system
Authors: Гринь, Володимир Григорович
Hryn, V. H.
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпропетровський державний медичний університет
Citation: Гринь В. Г. Морфофункціональна характеристика лімфоепітеліальних утворів слизової оболонки травної системи / В. Г. Гринь // Morphologia. – 2022. – Т. 15, № 4. – С. 40–47.
Abstract: The total area of contact of human mucous membranes with antigens of external origin is many times larger than the area of the skin. Moreover, the largest share of this area falls on the mucous membranes of the digestive tract, which includes the oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small and large intestine. From an evolutionary point of view, the immune system of the mucous membranes of the digestive tract was formed much earlier than all other organs of the immune system. Ontogenetically, a complex barrier is provided in the mucous membranes. The aim. To study morphofunctional features of lymphoepithelial formations of the mucous membrane of the digestive system by bibliographic analysis of the literature. Methods. This bibliographic analysis is based on published peer-reviewed articles, books, textbooks, monographs, abstracts of dissertations. For the purposes of this systematic review, literature search (as for the study of lymphoepithelial formations of the digestive system) was carried out in the Internet, domestic literature sources, scientific and electronic libraries of Poltava State Medical University using the following keywords: «lymphoepithelial formations», «digestive system», «tonsils», «appendix», «lymphoid nodule», «peyer's patches», «mucous membrane». Results. According to the results of modern histological and immunological studies in the digestive tract, the following groups of immunocompetent elements of lymphoid tissue were identified: lymphoid nodules of the digestive tract, which in the ileum and appendix form large clusters in the form of group lymphoid nodules (Peyer's patches); plasma and T-lymphatic cells of the mucous membrane of the digestive tract. The organs of local immune protection of the digestive tract provide a protective immune response to contact with antigens, orally entering the human body from the environment. The severity of the response depends not only on the strength of antigenic stimulation, but also on the functional state of the macroorganism, its nervous and endocrine regulatory systems, including the effects of regulatory peptides of the digestive tract. Conclusions. As outposts on the border with the external environment are different in shape lymphoepithelial formations, known in the literature as lymphoid nodules associated with the epithelium. It should be understood that they are concentrated in those areas where the mucous membranes are under constant antigenic load, due to attempts to penetrate into the internal environment of the body of pathogenic microbes. At the same time, they not only initiate immune reactions, but also translate them from the local level to the systemic, the so-called phenomenon of «immune solidarity of the mucous membranes»
Загальна площа контакту слизових оболонок людини з антигенами зовнішнього походження у багато разів перевищує площу покриву шкіри. При цьому найбільша частка цієї площі припадає на слизові оболонки травного тракту, який включає порожнину рота, глотку, стравохід, шлунок, тонку і товсту кишку. З еволюційної точки зору імунна система слизових оболонок травного тракту сформувалася значно раніше всіх інших органів імунної системи. У слизових оболонках онтогенетично передбачено комплексний бар'єр. Мета. Вивчення морфофункціональних особливостей лімфоепітеліальних утворів слизової оболонки травної системи шляхом бібліографічного аналізу літератури. Методи. Для цілей даного систематичного огляду пошук літератури (що стосується вивчення лімфоепі- теліальних утворів травної системи) здійснювався у всесвітній мережі «інтернет», вітчизняних джерелах літератури, науковій та електронній бібліотеках Полтавського державного медичного університету за такими ключовими словами: «лімфоепітеліальні утвори», «травна система», «мигдалики», «червоподібний відросток», «лімфоїдний вузлик», «пейєрові бляшки», «слизова оболонка». Результати. За результатами сучасних гістологічних та імунологічних досліджень у травному тракті виділено такі групи імунокомпетентних елементів лімфоїдної тканини: лімфоїдні вузлики травного тракту, які в клубовій кишці та червоподібному відростку утворюють великі скупчення у вигляді групових лімфоїдних вузликів (пейєрові бляшки); плазматичні й Т-лімфатичні клітини слизової оболонки травного тракту. Органи місцевого імунного захисту травного тракту забезпечують захисну імунну відповідь на контакт із антигенами, перорально надходять у організм людини із зовнішнього середовища. Виразність відповідної реакції залежить не тільки від сили антигенної стимуляції, а й від функціонального стану макроорганізму, його нервової й ендокринної регуляторних систем, у тому числі й від впливів регуляторних пептидів травного тракту. Висновки. В якості форпостів на межі з зовнішнім середовищем знаходяться різні за формою лімфоепітеліальні утвори, відомі в літературі під назвою лімфоїдних вузликів, асоційованих з епітелієм. Слід розуміти, що вони зосереджені в тих відділах, де слизові оболонки знаходяться під постійним антигенним навантаженням, внаслідок спроб проникнення у внутрішнє середовище організму патогенних мікробів. При цьому в них не тільки ініціюються імунні реакції, а й здійснюється їх переведення з місцевого рівня на системний, так званий феномен «імунної солідарності слизових».
Keywords: лімфоепітеліальні утвори
травна система
мигдалики
червоподібний відросток
лімфоїдний вузлик
пейєрові бляшки
слизова оболонка
UDC: 616-006.5:612.42
DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2021.4.40-47
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17893
Appears in Collections:Наукові праціItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.