Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17895
Title: Морфо-патофизиологические аспекты изменения почек при COVID-19
Other Titles: COVID-19 xəstəliyi zamani böyrək zədələnmələrinin patomorfoloji və patofizioloji aspektləri
COVID-19-related aspects of morphological and pathophysiological changes in the kidneys
Authors: Совгиря, Светлана Николаевна
Филенко, Борис Николаевич
Ройко, Наталия Витальевна
Старченко, Иван Иванович
Пятибратов, Александр Юрьевич
Кислый, Владислав Федорович
Совгиря, Світлана Миколаївна
Филенко, Борис Миколайович
Ройко, Наталія Віталіївна
Старченко, Іван Іванович
П'ятибратов, Олександр Юрійович
Кислий, Владислав Федорович
Sovhyria, S.
Filenko, B.
Royko, N.
Starchenko, I.
Pyatybratov, A.
Kyslyy, V.
Sovhiriya, S. N.
Filenko, B. N.
Royko, N. V.
Starçenko, İ. İ.
Pyatibratov, A. Yu.
Kislıy, V. F.
Issue Date: 2022
Publisher: Azərbaycan Tibb Unversteti
Citation: Морфо-патофизиологические аспекты изменения почек при COVID-19 / С. Н. Совгиря, Б. Н. Филенко, Н. В. Ройко [и др.] // Azerbaijan Medical Journal. – 2022. – № 1. – P. 125–130.
Abstract: Məqalədə ağırgedişli COVID-19 xəstəliyindən ölmüş şəxslərin böyrəklərində törənmiş patomorfoloji dəyişikliklər şərh edilmiş və onların törənməsinin mümkün patofizioloji mexanizmini izah etmək məqsədilə müasir ədəbiyyat məlumatlarının təhlili verilmişdir. COVID-19 xəstəliyi nəticəsində böyrəklərin kəskin zədələnmələrinin patomorfoloji əlamətlərinə yumaqcıqların qeyri-spesifik dəyişiklikləri, damarlarda tromblar yaranması, nefron borucuqlarında olan epitel hüceyrələrinin distrofiyası nekrozu və deskvamasiyası aiddir. Böyrək strukturunun patomorfoloji dəyişiklikləri həm SARS-CoV-2-nin birbaşa nefrotoksik təsiri ilə, həm də sistemli hipoksiyanın, hiperkoaqulyasiyanın və hiperventilyasiyanın təsiri ilə izah edilə bilər. Bundan əlavə, ağciyər-böyrək və ürək-böyrək oxları üzrə çarpaz əlaqələrin pozulmaları da müvafiq dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Kəskin böyrək zədələnmələrinin yaranmasında endotelinin sistemli disfunksiyasının iştirakını da istisna etmək olmaz. Məqalədə təqdim edilmiş tədqiqat COVID-19 xəstəliyinin potensial patogenetik mərhələlərinin aydınlaşdırılmasına kömək edə bilər.
В статье представлены патоморфологические изменения почек у больных, умерших от COVID-19 с тяжелым течением и проанализированы литературные источники для обоснования возможных патофизиологических механизмом их развития. Материалом исследования были кусочки почек, взятых во время аутопсии 16 умерших с тяжелым течением COVID-19 без наличия заболеваний почек в анамнезе. Патоморфологические изменения острого поражения почек при COVID-19 проявлялись неспецифическими изменениями гломерул, наличием тромбов в кровеносных сосудах, дистрофией, некрозом и десквамацией эпителиальных клеток канальцев нефрона. Патоморфологические изменения в структурах почки объясняются как прямым нефротоксическим влиянием вируса SARS-CoV-2, так и опосредованным влиянием системной гипоксии, гиперкоагуляции, гипервентиляции. Также не исключены перекрестные органные повреждения, охватывающие оси легкие-почки и сердце-почки. Системная эндотелиальная дисфункция предположительно играет одну из ключевых ролей в развитии острого поражения почек. Данное исследование раскрывает потенциальные патогенетические звенья острого поражения почек при COVID-19.
The paper presents the pathomorphological changes in the kidneys of patients, who died from severe COVID-19, and analyzed the literature to substantiate the possible pathophysiological patterns of their development. The material for the study was pieces of kidneys taken during autopsy of 16 deceased with severe COVID-19 without a history of kidney disease. Pathological changes in COVID-19-related acute kidney injury were manifested by non-specific changes in the glomeruli, the presence of blood clots in the blood vessels, dystrophy, necrosis, and desquamation of the epithelial cells of the nephron tubules. Pathological changes in the kidney structures resulted from both the direct nephrotoxic effect of the SARS-CoV-2 virus and the indirect effect of systemic hypoxia, hypercoagulation, hyperventilation. Moreover, cross-organ damage covering the lung-kidney and heart-kidney axes was not excluded. Systemic endothelial dysfunction presumably plays one of the key roles in the development of acute kidney injury. Thus, the present study reveals the potential pathogenetic links of COVID-19-related acute kidney injury.
Keywords: kəskin böyrək zədələnməsi
endotelial disfunksiya
tromboz
böyrək borucuqları epitelinin nekrozu
acute kidney injury
endothelial dysfunction
thrombosis
necrosis of the epithelium of the kidneys tubules
острое повреждение почек
эндотелиальная дисфункция
тромбоз
некроз эпителия канальцев почек
ISSN: 0005-2523
DOI: 10.34921/amj.2022.1.020
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17895
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ATJ__1_2022 (1) PDF.pdf435,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.