Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17942
Title: Поширеність захворювань тканин пародонта у хворих на подагру
Other Titles: Prevalence of periodontal diseases in patients with gout
Authors: Гнідь, М. Р.
Gnid, M. R.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Гнідь М. Р. Поширеність захворювань тканин пародонта у хворих на подагру / М. Р. Гнідь // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 3 (75). – С. 151–154.
Abstract: Подагра - системне захворювання, що характеризується появою запальної реакції в місцях відкладання кристалів моноурату натрію в осіб з гіперурикемією, яка зумовлена зовнішніми чинниками і (або) генетичними факторами. У пацієнтів із подагрою часто відзначають розвиток супутньої патології, такої як кардіоваскулярні захворювання (зокрема, артеріальна гіпертензія), цукровий діабет та хронічна хвороба нирок, а також стоматологічні захворювання. У фаховій літературі майже відсутні дослідження стану тканин пародонта у хворих на подагру. Метою нашого дослідження стало вивчення поширеності захворювань тканин пародонта у хворих на подагру. Для досягнення поставленої мети було сформовано 2 групи обстеження: основну, до якої увійшли 150 хворих на подагру, та порівняльну, яку склали 80 осіб, не обтяжених ревматологічною патологією. Вік обстежених коливався від 30 до 50 і більше років. Клінічне обстеження проводили згідно стандартної схеми, яка включала збір анамнезу та аналіз скарг хворих. Згідно результатів проведених досліджень, у хворих на подагру виявлено достовірно вищий рівень поширеності захворювань пародонта у всіх вікових групах, порівняно до осіб, не обтяжених ревматологічною патологією. У осіб основної групи вже у молодому віці спостерігали високий відсоток патології пародонта. У структурі захворювань пародонта хворих на подагру превалювали розвинені ступені ураження зубоутримуючого апарату - генералізований пародонтит ІІ і ІІІ ступеня розвитку, виявляли пародонтоз, тоді як у осіб, не обтяжених ревматологічною патологією, спостерігали більший відсоток початкових форм захворювань пародонта. Зі збільшенням віку у обох групах досліджували зростання поширеності захворювань тканин пародонта, проте у хворих на подагру цей процес був інтенсивнішим. Можна зробити висновок, що системні порушення при подагрі, провідними серед яких є хронічне аутоімунне запалення, оксидативний стрес, ендотеліальна дисфункція і високий ризик атеросклерозу, є предикторами як розвитку та швидкого прогресування, так і обтяження деструктивно-запальних уражень пародонта.
Gout is a systemic disease characterized by an inflammatory reaction at the sites of deposition of sodium monourate crystals in individuals with hyperuricemia and is caused by external factors and (or) genetic factors. Patients with gout often have comorbidities such as cardiovascular disease (including hypertension), diabetes and chronic kidney disease, and dental disease. In the professional literature there are almost no studies of periodontal tissues in patients with gout. The aim of our study was to investigate the prevalence of periodontal disease in patients with gout. The participants were divided into 2 groups: the main one included 150 patients with gout, and the comparative one included 80 people without rheumatic pathology. The age of the subjects ranged from 30 to 50 years or more. The clinical examination was performed according to a standard scheme, which included history taking and analysis of patient’s complaints. According to the results obtained, the patients with gout showed a significantly higher prevalence of periodontal disease in all age groups, compared with individuals with rheumatic pathology. A high percentage of periodontal pathology was observed in the young participants of the main group. The larges share in the structure of periodontal diseases among the patients with gout was represented by advanced generalized periodontitis class I and II, and parodontosis, while the individuals without rheumatic pathology demonstrated a higher percentage of initial stages of periodontal disease. With age, both groups demonstrated the increase in the prevalence of periodontal disease, but in patients with gout, this process was more intense. It can be concluded that systemic disorders associated with gout, among which chronic autoimmune inflammation, oxidative stress, endothelial dysfunction and a high risk of atherosclerosis are very common, can be regarded as predictors of both rapid progression and aggravation of destructive inflammatory lesions of the periodontium.
Keywords: поширеність
захворювання пародонта
подагра
prevalence
periodontal disease
gout
UDC: 616.311.3 - 003 + 6161.314.18. - 005.6
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.21.3.151
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17942
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 3 (75)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gnid_Poshirenist_zahvoruvan.pdf336,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.