Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17950
Title: Гнатологічна корекція зубощелепного апарату як складова уникнення судових конфліктів в процесі проведення реабілітації пацієнтів з ятрогенними оклюзійними порушеннями, сполученими з аномаліями прикусу
Other Titles: Gnathological correction of dentofacial apparatus as a component of judicial conflicts avoidance in the process of rehabilitation of patients with iatrogenic occlusal disorders combined with malocclusions
Authors: Шинчуковський, І. А.
Терещук, О. Г.
Артемчук, А. В.
Голубченко, О. Ю.
Федоренко, Т. А.
Shynchukovskyi, I. A.
Tereshchuk, O. G.
Artemchuk, A. V.
Golubchenko, O. Yu.
Fedorenko, T. A.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Гнатологічна корекція зубощелепного апарату як складова уникнення судових конфліктів в процесі проведення реабілітації пацієнтів з ятрогенними оклюзійними порушеннями, сполученими з аномаліями прикусу / І. А. Шинчуковський, О. Г. Терещук, А. В. Артемчук [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 3 (75). – С. 178–184.
Abstract: В теперішній час дуже актуальним і беззаперечним є питання, що стосуються порушень особистих прав і свобод людини та громадянина. Особливо гостро постає воно у сфері надання медичних послуг. Індивідуальний підхід, терплячість, розуміння ситуації та знання законів часто допомагають медичним працівникам уникнути конфліктних ситуацій, судових позовів та юридичних процедур. Було помічено, що одними з найбільш дискутабельних питань були ті, що пов’язані з наданням послуг у сфері охорони здоров’я, особливо під час надання стоматологічних послуг. З кожним роком, кількість скарг, пов’язаних з виконанням лікувально-діагностичної роботи лікарем-стоматологом, невпинно зростає. Основними причинами таких позовів, зазвичай, стає неправильний чи некоректний вибір методу стоматологічного лікування, неповне інформування пацієнта лікарем-стоматологом щодо стану його стоматологічного здоров’я, не в повному обсязі складений план лікування, неповне, некоректне діагностичне обстеження, або повна його відсутність, як на початку, так і протягом стоматологічного лікування, неправильний вибір методики та недотримання послідовності лікувально-діагностичних маніпуляцій, особливо у пацієнтів з оклюзійними прушеннями в сполученні з аномаліями прикусу. Саме такі обставини викликають утруднення під час розв’язання питань щодо того, як і в якій послідовності необхідно виконувати лікувально-діагностичні маніпуляції, спеціалістів яких галузей медицини слід додатково залучити до лікувальних заходів, та яку стоматологічну апаратуру використовувати на різних етапах лікування та діагностики. Вивчення даного питання дало можливість запобігати виникненню можливих конфліктних ситуацій з пацієнтами на різних етапах діагностики та лікування, а також допомогло розв’язати вже наявні конфлікти між лікарем та пацієнтом. Правильний та індивідуальний підхід для вирішення кожної з проблем, дозволяє знайти найкращі умови для попередження та запобігання виникненню конфліктів та юридичних процедур під час надання стоматологічних послуг. Підбір індивідуальних рішень в конфліктних ситуаціях є важливим етапом для досягнення гармонії між лікарем та пацієнтом.
At present, the issues concerning violations of human and civil rights and freedoms are in the focus of legislation globally. Those issues are also relevant in the field of healthcare. Patient-centred approach, patience, understanding of the situation and knowing the laws often help healthcare professionals to avoid conflicts, lawsuits and legal procedures. Dental services have been found out among the most controversial issues of healthcare services. Every year the number of complaints related to the performance of diagnostic and treatment by dentist is constantly growing. The main causes for such lawsuits usually include wrong or incorrect choice of dental treatment, incomplete informing patients about the state of their dental health, not fully developed treatment plan, incomplete or incorrect diagnostic examination or its complete absence both at the beginning and during dental treatment, incorrect choice of technique and failure to follow the sequence of diagnostic and treatment manipulations, especially in patients with malocclusions. Such circumstances cause difficulties in deciding how and in what sequence to perform diagnostic and treatment manipulations, what specialists should be involved in the treatment and what dental equipment should be used at different stages of diagnosis and treatment. The scrutinized investigation of the issues has provided an opportunity to prevent possible conflict situations with patients at different stages of diagnosis and treatment, as well as will help to resolve existing conflicts between doctor and patient. The correct patient-centred approach to solving each of the problems allows dentists to find the best conditions to prevent conflicts and legal procedures when rendering dental services. Selection of individual solution in order to resolve conflict situations is an important step in achieving harmony between doctor and patient.
Keywords: скронево-нижньощелепний суглоб
порушення функціональної оклюзії
закон України
юридична відповідальність
temporomandibular joint
disturbance of functional occlusion
legislation of Ukraine
legal responsibility
damage
UDC: 616.314-089:343.615
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.21.3.178
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17950
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 3 (75)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shinchukovskiy.pdf366,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.