Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17960
Title: Гістологічний і морфометричний аспекти будови стінки аорти та її гемомікроциркуляторного русла на пізніх термінах експериментального цукрового діабету
Other Titles: Histological and morphometric aspects of structure of aortic wall and its hemomicrocirculatory bed in late stages of experimental diabetes mellitus
Authors: Цитовський, М. Н.
Логаш, М. В.
Савка, І. І.
Tsitovskyi, M. N.
Logash, M. V.
Savka, І. І.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Цитовський М. Н. Гістологічний і морфометричний аспекти будови стінки аорти та її гемомікроциркуляторного русла на пізніх термінах експериментального цукрового діабету / М. Н. Цитовський, М. В. Логаш, І. І. Савка // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 3 (75). – С. 222–228.
Abstract: За даними ВООЗ, хвороби серцево-судинної системи та цукровий діабет (ЦД) займають значну нішу в структурі захворювань з високою інвалідизацією, смертністю і являють собою важливу медико-соціальну проблему. Зазначимо, що 50-80% випадків смертності пацієнтів із ЦД асоційовано із серцево-судинними захворюваннями. Судинні ускладнення за умови ЦД отримали назву «діабетичних ангіопатій» та характеризуються генералізованим ураженням усіх ланок гемомікроциркуляторного русла, супроводжуються дегенеративними змінами артеріол і капілярів (мікроангіопатія), а також судин середнього і великого діаметра (макроангіопатія) [1, 2]. Тому метою нашого дослідження було визначення гістоструктурних особливостей і проведення морфометричного аналізу компонентів стінки аорти та її гемомікроциркуляторного русла через 6 і 8 тижнів перебігу стрептозотоциніндукованого ЦД. Матеріалом для гістологічного дослідження слугували зрізи стінки висхідного відділу, дуги аорти та низхідного відділів аорти 26 статевозрілих білих щурів-самців масою 100 – 160 г. Зафарбування препаратів проводили азаном за Гейденгайном, резорцин-фуксином Вейгерта з додаванням пікрофуксину за Ван-Гізоном, ядра – залізним гематоксиліном Вейгерта. Для проведення морфометричного дослідження зроблено серію фотографій стінки аорти з використанням мікроскопа Meiji MT4300 LED з об’єктивом х40, окуляр х10. Дослідження проводили з використанням програми ImageJ ver.1.48u із подальшою статистичною обробкою отриманих результатів із використанням програмного забезпечення RStudio v. 1.1.442. Через 8 тижнів перебігу експерименту визначено чітку залежність глибини деструктивних змін в стінці аорти та ланках її гемомікроциркуляторного русла від терміну експерименту.
According to the World Health Organization, cardiovascular diseases and diabetes mellitus occupy a significant niche in the structure of diseases with high disability and mortality impact and pose major healthcare and social issues. It should be stressed that 50-80% of fatal cases in patients with diabetes are associated with cardiovascular diseases. The purpose of this study is to determine the histostructural characteristics and to perform morphometric analysis of the components of the aortic wall and its hemomicrocirculatory bed of the aorta in 6 and 8 weeks of streptozotocin-induced diabetes mellitus. The material for the histological study included the sections of the wall of the ascending aorta, the aortic arch, and the descending aorta taken from 26 sexually mature white male rats weighing 100 - 160 g. For morphometric examination, a series of photos of the aortic wall was taken using a Meiji MT4300 LED microscope with an x40 objective, x10 ocular. The measurements were carried out using the Image J software. The development of micro - and macroangiopathies in experimental animals with 8-week streptozotocin-induced diabetes mellitus was histologically confirmed. Statistical analysis revealed a significant difference in all morphometric parameters of the components of the aortic wall and the vessels of its hemomicrocirculatory bed after 8 weeks of experimental diabetes as compared with the normal values, control values, and in values obtained at the 6-week period of the experiment. The study has demonstrated clear dependence between the severity of destructive changes in the aortic wall and sections of its hemomicrocirculatory bed and the duration of the experiment
Keywords: аорта
мікроструктура
гемомікроциркуляторне русло
стрептозотоцин
цукровий діабет
білий щур
aorta
microstructure
hemomicrocirculatory bed
streptozotocin
diabetes mellitus
white rat
UDC: 616.379-008.64:616.132-018]-092.9
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17960
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 3 (75)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tcitovskiy.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.