Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17969
Title: Досвід використання цифрових технологій в освітньому процесі на кафедрі дитячої стоматології ІФНМУ
Other Titles: Experience of using digital technologies in the educational process at the department of pediatric dentistry IFNMU
Authors: Лісецька, І. С.
Шовкова, Н. І.
Ковалишин, А. Ю.
Хабчук, В. С.
Lisetska, I.
Shovkova, N.
Kovalishin, A.
Habchuk, V.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Досвід використання цифрових технологій в освітньому процесі на кафедрі дитячої стоматології ІФНМУ / І. С. Лісецька, Н. І. Шовкова, А. Ю. Ковалишин, В. С. Хабчук // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 3 (75). – С. 251–254.
Abstract: Використання цифрових технологій у всіх сферах життя, в тому числі в освіті – вимога сучасності та дозволяє реалізовувати нові можливості. Застосування цифрових технологій дає можливість налагодити дистанційне навчання, що є актуальним в наш час. ІФНМУ користується сайтом «Хмарні сервіси Office 365», до якого мають доступ усі викладачі та студенти ВУЗу, створене єдине цифрове середовище. Практичні заняття та лекції з дитячої терапевтичної стоматології під час карантину проводяться в форматі он-лайн конференції в програмі Microsoft Teams – центр для командної роботи в Office 365, який є більш спрощеним варіантом систем управління навчанням, проте дозволяє навчальній групі комунікувати та обмінюватися файлами. Програма зручна, тому що об’єднує все в спільному робочому середовищі, яке містить чат для обговорень, файлоо- бмінник та корпоративні програми. Студенти проходять по кожній темі заняття тестові завдання в системі, які були розміщені на pmk.ifnmu.edu.ua чи tests.if.ua. Результат тестування викладач конвертує в бали, відповідно критеріям оцінювання. Розгляд теоретичних питань організовано за допомогою відеозв`язку. Під-час он-лайн заняття викладач опитує тему, корегує відповідь, пояснює моменти, що були незрозумілі, використовуючи попередньо завантажені матеріали – презентації, відео, фото, рентгенограми та ортопантомограми, що допомагає засвоєнню матеріалу. Для майбутніх лікарів-стоматологів надзвичайно важливими є оволодіння практичними навичками, робота з реальними пацієнтами, відпрацювання мануальних та комунікативних навичок. Цифрові технології допомагають під час дистанційного навчання хоч частково забезпечити засвоєння практичного аспекту дисципліни за допомогою створення мультимедійних презентацій, яка складається із задач, до кожної задачі три-чотири запитання, клінічного кейсу, по можливості відео. Застосування цифрових технологій, особливо під час дистанційної освіти може і повинна зайняти своє місце в системі освіти, оскільки при грамотній її організації вона може забезпечити якісну освіту, що відповідає вимогам сучасного суспільства сьогодні.
The digital technologies in all spheres of life, including education are now a hallmark of our modern identity; they shape how we live today. They enable applying new opportunities, for instance, distance learning, which is quite relevant today. Ivano Frankivsk National Medical University has the site "Office 365 Cloud Services", which is accessible to all teachers and students and thus creates a single digital environment. Practical classes and lectures on pediatric therapeutic dentistry during quarantine are conducted in an online conference format in Microsoft Teams, a teamwork centre in Office 365, which is a simplified version of learning management systems; it enables communicating, file sharing, etc. between the group members. The program is convenient because it combines everything in a common work environment, including chat for discussion, file sharing and corporate programs. Students pass on each topic of the test tasks in the system, which were posted on pmk.ifnmu.edu.ua or tests.if.ua. The teacher converts the test result into scores according to the evaluation criteria. Delivering theoretical themes and checking their comprehension is organized by means of video communication. During the online lesson, the teacher interviews the topic, corrects the answer, and explains the points that might be discussible or unclear, using pre-loaded visuals or other materials, e.g. presentations, videos, photos, radiographs and orthopantomograms. For future dentists it is extremely important to master practical skills, work with real patients, practice manual and communication skills. Digital technologies help during distance learning at least partially to master the practical aspect of the discipline by creating multimedia presentations, which consists of tasks, three to four questions for each task, a clinical case, if possible video. The use of digital technologies, especially during distance education can and should take its place in the education system, because with its proper organization it can provide quality education that meets the requirements of modern society.
Keywords: цифрові технології
дистанційне навчання
медична освіта
digital technologies
distance learning
medical education
UDC: 378.147+616.314
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.21.3.251
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17969
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 3 (75)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lisecka_Dosvid_vikoristannya.pdf338,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.