Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17978
Title: Оцінка якості життя хворих після оперативного лікування венозних трофічних виразок нижніх кінцівок
Other Titles: Estimation of quality of life after operative treatment for venous trophic ulcers of the lower extremities
Authors: Ляховський, Віталій Іванович
Рябушко, Роман Миколайович
Сидоренко, Архип Володимирович
Lyakhovskiy, V. I.
Riabushko, R. M.
Sydorenko, A. V.
Issue Date: 30-Sep-2020
Publisher: ГО «Асоціація хірургів України», ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України
Citation: Ляховський В. І. Оцінка якості життя хворих після оперативного лікування венозних трофічних виразок нижніх кінцівок / В. І. Ляховський, Р. М. Рябушко, А. В. Сидоренко // Клінічна хірургія. – 2020. – Т. 87, № 7-8. – С. 33–37.
Abstract: Мета. Вивчити якість життя хворих після перенесених оперативних втручань з приводу венозних трофічних виразок нижніх кінцівок. Матеріали і методи. Проведений аналіз 82 карток стаціонарних хворих, які протягом 2010-2017 років перебували на лікуванні у відділенні хірургії судин КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського ПОР»з приводу наявності венозних трофічних виразок нижніх кінцівок (клас С5 за класифікацією СЕАР). Причину виникнення трофічних виразок в усіх хворих підтверджено виконанням ультразвукового дуплексного сканування артерій, вен тазу і нижніх кінцівок. Після проведення відповідної консервативної терапії хворим виконували оперативне лікування направлене на усунення причин виникнення трофічних виразок. Усім пацієнтам в силу анатомічних особливостей не було показано проведення ендовенозних термальних абляцій. У залежності від способів проведення оперативних втручань пацієнти були розподілені на дві групи. До першої групи увійшли 48 (58,5%) хворих, яким хірургічне лікування проводилося типовими загальноприйнятими відкритими оперативними втручаннями, що виконувалися за допомогою стандартного набору інструментів. А у другу групу включали 34 (41,5%) хворих, яким оперативні втручання виконувалися із застосуванням розроблених нами пристроїв для розведення країв рани, виділення та перев’язки перфорантних і великої підшкірної вен, нетравматичного накладання швів на післяопераційні рани. Усі оперативні втручання пацієнтам цієї групи виконувалися із ультразвуковим супроводом. Хворим обох груп, з метою суб’єктивної оцінки якості життя, за допомогою опитувальника CIVIQ проводили анкетування до-, через 1, 3 та 6 місяців після виконання операції. Результати. Згідно отриманих даних хворі другої групи мали вищу оцінку якості життя, оскільки швидше проходив процес загоєння виразки, зменшувалися відчуття болю і як наслідок покращувався їх психоемоційний стан. Крім того, 29 (85,3%) пацієнтів другої групи зазначали, що навіть при збереженні деяких симптомів зменшуються їх суб’єктивні прояви та покращується самопочуття. Усе це сприяє підвищенню оцінки якості життя хворих з трофічними виразками нижніх кінцівок, що були проліковані за запропонованими методиками. Висновки. Застосування розроблених нами пристроїв для проведення оперативного втручання на венозній системі нижніх кінцівок прискорює швидкість оперативного втручання, зменшує її травматичність. У зв’язку із цим відмічається зменшення інтенсивності больових відчуттів, підвищується суб’єктивна оцінка якості життя у віддаленому післяопераційному періоді.
Objective. To study the patients’ quality of life after operative interventions, performed for venous trophic ulcers of the lower extremities. Маterials and methods. Analysis of data from 82 hospital cards of stationary patients was conducted. The patients were treated during 2010 – 2017 yrs in the Department of Vascular Surgery of Poltava Regional Clinical Hospital named after М. V. Sklifosovskyi for venous trophic ulcers of the lower extremities (Class С5 in accordance to Clinical–Etiological–Anatomical–Pathophysiological classification – СЕАР). The cause of trophic ulcers occurrence in all the patients was confirmed, using ultrasound duplex scanning of pelvic and the lower extremities arteries and veins. After conduction of certain conservative therapy the operative intervention, directed on elimination of the occurrence cause of trophic ulcers, was done. In all the patients the conduction of endovenous thermal ablations was not indicated, taking into account the anatomic peculiarities presented. Depending on the methods of operative interventions performed, the patients were distributed into two groups: Group I – 48 (58.5%) patients, surgical treatment of whom consisted of typical conventional open operative interventions, using a standard set of instruments, while Group II – 34 (41.5%) patients, to whom operative interventions were done, using elaborated own gadgets for the wounds edges opening, dissection and ligation of perforant and large subcutaneous veins, nontraumatic suturing of postoperative wounds. All operative interventions in the Group II patients were performed, using ultrasonographic support. In patients of both Groups a subjective estimation of quality of life was conducted, using questionnaire CIVIQ (Chronic Insufficiency Venous International Questions) for interviewing preoperatively and in 1, 3 and 6 mo postoperatively. Results. In accordance to data obtained, in patients of Group II the score in points of quality of life was higher, because in them the ulcers have healed faster, the pain sensation reduced, resulting in the psycho–emotional state improvement. Besides this, 29 (85.3%) patients of Group II have noted, that even while some symptoms persisted, their subjective signs reduced, leading to the well–being improvement. The conduction of treatment in accordance to own procedures proposed have promoted the raising of the quality of life score in patients, suffering trophic ulcers of the lower extremities. Conclusion. Application of gadgets of own elaboration during operative intervention on venous system of the lower extremities accelerates its performance and reduces traumaticity. This leads to reduction of the pain sensitivity intensity, raising of subjective estimation of quality of life in remote postoperative period
Keywords: венозні трофічні виразки
варикозне розширення вен
оперативне лікування
ускладнення
якість життя
trophic venous ulcers
varicose veins
surgical treatment
complications
quality of life
UDC: 616.147.2/3-007.64-002.44-089.168.1-052
DOI: https://doi.org/10.26779/2522-1396.2020.7-8.33
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17978
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Otsinka_yakosti_zhyttia.pdf130,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.