Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17984
Title: Морфометрична характеристика структурних компонентів язика білих щурів в нормі
Other Titles: Морфометрическая характеристика структурных компонентов языка белых крыс в норме
Morphometric characteristics of white rat’s tongue structural components in normal condition
Authors: Кока, Володимир Миколайович
Кока, Владимир Николаевич
Koka, V. M.
Issue Date: 2020
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Кока В. М. Морфометрична характеристика структурних компонентів язика білих щурів в нормі / В. М. Кока // Вісник проблем біології і медицини. – 2020 – Вип. 3 (157). – С. 225–229.
Abstract: Метою дослідження було отримання сукупності морфометричних даних, що характеризують особливості будови різних відділів язика білих щурів. Встановлено, що основу язика білих щурів складає посмугована м’язова тканина. М’язи язика розділені видимою при малих збільшеннях світлового мікроскопу відносно товстою, сполучнотканинною перетинкою на праву і ліву половини. Більш тонкі пучки пухкої сполучної тканини відмежовують окремі м’язи, орієнтовані в трьох взаємноперпендикулярних площинах. Найбільш тонкі прошарки пухкої сполучної тканини вкривають пучки м’язових волокон. В прошарках сполучної тканини розташовані кровоносні судини і пучки нервових волокон. Частка м'язових волокон в язиці білих щурів складає 59,1% об'єму, 40,9% відповідно припадає на сполучну тканину. Середня товщина м'язових волокон помітно відрізняється в різних відділах язика. Так, в ділянці кінчика цей показник мінімальний і становить 18,9±3,0 мкм. В ділянці тіла середня товщина м'язових волокон значно більша – 25,14±2,87 мкм, в ділянці кореня цей показник складає 24,1±4,74 мкм. Відповідно до отриманих нами результатів, найбільшої товщини слизова оболонка досягає в ділянці кореня язика – 186±5,08 мкм, в ділянці тіла аналогічний показник становить 175±7,60 мкм, в ділянці кінчика товщина слизової оболонки булла найменшою і становила 166,1±5,08 мкм. Товщина багатошарового плоского епітелію суттєво не відрізнялась в різних відділах язика і відповідно становила: 130,5±6,54 мкм в ділянці кінчика, 128,7±6,48 мкм в ділянці тіла, 131,4±7,23 мкм в ділянці кореня. Висота ниткоподібних сосочків складає, в середньому 84±6,54 мкм, в ділянці кореня ниткоподібні сосочки відсутні. По всій довжині власної пластинки слизової оболонки зустрічаються лімфоцити, плазматичні клітини і клітинні елементи макрофагального – моноцитарного ряду. Найменша кількість зазначених клітин зустрічається в ділянці власної пластинки слизової оболонки кінчика язика, де середня їх кількість становить 21,1±4,38 в 5000 мкм2, в слизовій оболонці тіла і кореня зазначений показник майже не відрізняється між собою і становить 26,1±5,35 і 26,8±4,72 в 5000 мкм2 відповідно. Слизові слинні залози язика розташовані переважно в ділянці кореня і вздовж бічних поверхонь. Середній діаметр кінцевих відділів слизових залоз складає 55,7±2,89 мкм. В залозах зазначеного типу паренхіма займає 70%, а 30% відповідно припадає на стромальний компонент, представлений сполучною тканиною. Білкові слинні залози знаходяться поблизу жолобуватих сосочків і в товщі язика. Кінцеві відділи таких залоз представлені трубочками з вузьким внутрішнім просвітом, стінки яких утворені сероцитами – базофільними клітинами пірамідальної форми, з центрально розташованим ядром. Відповідно до отриманих даних, середній діаметр кінцевих відділів білкових залоз язика практично вдвічі менший за аналогічний показник в слизових залозах і відповідно становить 32,25±3,59 мкм. На долю паренхіми в білкових залозах припадає 75,9%, строма відповідно займає 24,1%. Висновки. 1. Структурна організація язика білих щурів принципово не відрізняється від аналогічної у людини, внаслідок чого цей вид лабораторних тварин корректно використовувати в експериментальному моделюванні патологічних процесів цього органу. 2. Процеси кератинізації в епітелії слизової оболонки язика білих щурів більш виражені в порівнянні з людиною, що пов'язано з характером харчування даного виду тварин. 3. Метричні параметри окремих структурних компонентів язика білих щурів мають суттєві відмінності в залежності від локалізації, що необхідно враховувати підчас трактування експериментальних даних.
The peculiarities of the structure of different parts of the tongue of white rats were studied in the work. It is established that the structural organization of the tongue of white rats is not fundamentally different from the human one, as a result of which this kind of laboratory animals is correctly used in experimental modeling of pathological processes of this organ. According to our results, the greatest thickness of the mucous membrane reaches in the area of the root of the tongue – 186±5.08 μm, in the body the same figure is 175±7.60 μm, in the area of the tip the thickness of the mucous membrane was the smallest and was 166.1±5.08 μm. The thickness of the multilayered squamous epithelium did not differ significantly in different parts of the tongue and accordingly was: 130.5±6.54 μm in the area of the tip, 128.7±6.48 μm in the area of the body, 131.4±7.23 μm in the area of the root. The mucous salivary glands of the tongue are located mainly in the root area and along the lateral surfaces. The average diameter of the end sections of the mucous glands is 55.7±2.89 μm. In the glands of this type of parenchyma occupies 70%, and 30%, respectively, account for the stromal component, represented by connective tissue. Protein salivary glands are located near the grooved papillae and in the thickness of the tongue. The terminal divisions of such glands are represented by tubules with a narrow internal lumen, the walls of which are formed by serocytes – basophilic cells of pyramidal shape, with a centrally located nucleus. According to the obtained data, the average diameter of the terminal parts of the protein glands of the tongue is almost twice smaller than the same in the mucous glands and, accordingly, is 32.25±3.59 μm. The share of parenchyma in the protein glands accounts for 75.9%, the stroma, respectively, occupies 24.1%. The processes of keratinization in the epithelium of the mucous membrane of the tongue of white rats are more pronounced than in humans, which is due to the nature of feeding of this kind of animals. Metric parameters of individual structural components of the tongue of white rats have significant differences depending on the localization, which must be taken into account when interpreting the experimental data.
Keywords: язик
слизова оболонка
слинні залози
морфометрія
язык
слизистая оболочка
слюнные железы
морфометрия
tongue
mucous membrane
salivary glands
morphometry
UDC: 611.068
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2020-3-157-225-229
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17984
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини
Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3 (157)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
strukturni_komponenty_yazyka.pdf515,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.