Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17988
Title: Суб'єктивні та об'єктивні фактори адаптації здобувачів освіти міжнародного факультету до навчання в Полтавському державному медичному університеті
Other Titles: Subjective and objective factors of adaptation of the international faculty applicants tostudying in Poltava state medicaluniversity
Authors: Буря, Лілія Володимирівна
Лисаченко, Ольга Дмитрівна
Пелипенко, Лариса Борисівна
Волошина, Олена Валеріївна
Вахненко, Андрій Вікторович
Макаренко, Олександр Володимирович
Makarenko, O. V.
Burya, L. V.
Lisachenko, O. D.
Pelipenko, L. B.
Voloshyna, O. V.
Vakhnenko, А. V.
Issue Date: 2022
Publisher: м. Полтава, ПДМУ
Citation: Суб'єктивні та об'єктивні фактори адаптації здобувачів освіти міжнародного факультету до навчання в Полтавському державному медичному університеті / Л. В. Буря, О. Д. Лисаченко, Л. Б. Пелипенко [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 1 (163). – С. 182–185.
Abstract: Одним із першочергових завдань міжнародної діяльності Полтавського державного медичного університету (ПДМУ) є надання іноземним громадянам освітніх послуг, орієнтованих на досягнення високих кінцевих результатів формування професійно-мотивованої особистості лікаря, знання якого відповідають міжнародним освітнім стандартам, а практична підготовка задовольняє потреби надання якісної медичної допомоги. Проблеми адаптації здобувачів-іноземців до навчання в Україні пов’язані з входженням їх в абсолютне нове соціально-культурне та навчально-пізнавальне середовище. В ПДМУ вищу медичну освіту здобувають громадяни Індії, Нідерландів, США, Болгарії, Ізраїлю, Китаю, Тунісу, Туреччини, Кувейту та ін. Певна частина здобувачів освіти представлена вихідцями країн ближнього зарубіжжя: Туркменістану, Литви, Азербайджану, Узбекистану. Процес адаптації іноземних здобувачів освіти представлений комплексом правиль-но організованих факторів пристосування до нової системи освіти, мови спілкування, культури та нових кліматичних умов. Співробітники університету надають допомогу іноземним здобувачам освіти в адаптації до умов навчання і проживання в Україні, налагодженні взаєморозуміння між різними національними групами, ознайомленні з історією та традиціями українського народу, впровадженні норм здорового способу життя. Сукупність лінгвістичної, соціокультурної та психолого-педагогічної адаптацій забезпечує позитивний ре-зультат в освітньому процесі. Однією з основних адаптацій здобувачів-іноземців є лінгвістична, яка полягає в оволодінні мовою країни де проходить навчання. Суттєву роботу в цьому напрямку проводить кафедра українознавства та гуманітарної підготовки, де викладання української мови відбувається за професійним спрямуванням та української мови як іноземної. Соціокультурна адаптаціяполягає в адаптації до культури, традицій та особливостей побуту українського народу, тому в ПДМУ активно презентується Україна, її історія та життя народу. Здобувачі освіти разом з міжнародним деканатом та кураторами груп приймають участь у відзначенні українських свят, заходах по вихованню поваги до культурної і духовної спадщини українського народу та його традицій. Соціально-психологічнаадаптація передбачає входження іноземного здобувача в систему міжособистісних відносин, налагодження взаємовідносин в студентській групі та формування особистої поведінки в ній. В університеті проходять заходи, спрямовані на дотримання моральних норм та виховання доброзичливості між представниками різних етнічних груп і релігійних конфесій, формування міжособистісних стосунків та особливостей поведінки в конфліктних ситуаціях. Виховна робота колективу міжнародного факультету, кураторів і викладачів ПДМУ направлена на створення комфортних умов для успішної адаптації здобувачів-іноземців до навчання та проживання в Україні, налагодження взаєморозуміння між різними національними групами та впровадження норм здорового способу життя в студентське середовище.
One of the priority tasks of Poltava State Medical University (PSMU) is to provide foreign citizens with educational services aimed at achieving high results of professionally motivated personality of a doctor whose knowledge meets international educational standards and practical training meets the needs of quality medical care. Problems of adaptation of foreign applicants to study in Ukraine are related to their entry into a completely new socio-cultural and educational-cognitive environment. Citizens of Netherlands, United States, Bulgaria, Israel, China, Tunisia, Turkey, Kuwait, and others receive higher medical education at the PSMU. A certain part of applicants is represented by people from CIS countries: Lithuania, Turkmenistan, Azerbaijan, Uzbekistan. The process of adaptation of foreign applicants is represented by a set of properly organized factors of adaptation to the new education system, language of communication, culture and new climatic conditions. The university staff provides assistance to foreign applicants in adaptationto the conditions of study and living in Ukraine, establishing mutual understanding between different national groups, learning about the history and traditions of the Ukrainian people, implementing healthy lifestyles. The combination of linguistic, socio-cultural and psychologico-pedagogical adaptations provides a positive result in the educational process. One of the main adaptations of foreign applicants is linguistic, which is to master the language of the country where you study. Significant work in this direction is carried out by the Department of Ukrainian Studies and Humanitarian Training, where the Ukrainian language is taught in a professional direction and the Ukrainian language as a foreign language. Socio-cultural adaptationis to adapt to the culture, traditions and peculiarities of life of the Ukrainian people, so the PSMU actively presents Ukraine, its history and life of the people. Applicants together with the international dean’s office and group curators take part in the celebration of Ukrainian holidays and in events to raise respect for the cultural and spiritual heritage of the Ukrainian people, its traditions and history of the state. Socio-psychological adaptation means the entry of a foreign applicant in the system of interpersonal relations, establishing relationships in the student group and the formation of personal behavior in it. The university holds events aimed at maintaining moral norms and fostering friendliness between members of different ethnic groups and religious denominations, the formation of interpersonal relationships and behavior in conflict situations. The educational work of the staff of the international faculty, curators and teachers of PSMU is aimed at creating comfortable conditions for successful adaptation of foreign applicants to study and live in Ukraine, mutual understanding between different national groups and implementation of healthy lifestyles in students.
Keywords: іноземні здобувачі освіти
адаптація
навчальний процес
foreign applicants
adaptation
educational process
UDC: 378:61(477.53)
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2022-1-163-182-185
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17988
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гігієни та екології
Наукові праці. Кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармації
Вісник проблем біології і медицини, Випуск 1 (163)
Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Foreign_applicants.pdf195,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.