Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18026
Title: Індуковані зміни цитологічної картини рани у пацієнтів з гнилісно-некротичними ураженнями синдрому діабетичної стопи при місцевому застосуванні вакуумінстиляційної терапії
Other Titles: Induced changes in the cytological picture of the wound in patients with putrefactive-necrotic lesions of the diabetic foot syndrome with local application of vacuum-induced therapy
Authors: Кизименко, Олексій Олексійович
Ляховський, Віталій Іванович
Гриценко, Євген Миколайович
Запорожченко, Олександр Володимирович
Іванов, Віктор Андрійович
Усков, Дмитро Анатолійович
Kyzymenko, O. O.
Lyakhovskiy, V. I.
Hrytsenko, Ye. M.
Zaporozchenko, O. V.
Ivanov, V. A.
Uskov, D. A.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Індуковані зміни цитологічної картини рани у пацієнтів з гнилісно-некротичними ураженнями синдрому діабетичної стопи при місцевому застосуванні вакуумінстиляційної терапії / О. О. Кизименко, В. І. Ляховський, Є. М. Гриценко [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2021. – № 1 (159). – С. 76–80.
Abstract: Змістом виконаної нами роботи є дослідження ефективності одного із варіантів вакуумінстиляційної терапї, який поєднав в собі множинні досить позитивні ефекти вакуум-терапії з запрограмованими інстиляціями охолодженого та розведеного повідон-йоду у лікуванні гнійно-некротичних уражень синдрому діабетичної стопи. У викладеному матеріалі відображені результати локальних цитологічних змін, які виникли під дією запропонованого нами способу місцевого лікування у 55 хворих, які складали основну групу дослідження, а також виконаний детальний порівняльний цилотогічний аналіз з пацієнтами групи порівняння, яка включала 52 пацієнта і відрізнялась місцевим лікування, яке проводилося у вигляді марлево-мазевого підходу. Кожному пацієнту починаючи з першої доби, а потім на 4, 7, 10 брали із ран мазки-відбитки за допомогою методу «поверхневої біопсії» рани. Отриманий матеріал переносили на предметне скло, рівномірно розподіляли тонким шаром, фіксували і забарвлювали за методом Романовского-Гимза. Цитометричне дослідження проводили за методом стандартних площин та визначали середню кількість еритроцитів, незмінених нейтрофільних гранулоцитів, голоядерних нейтрофільних гранулоцитів, макрофагів, лімфоцитів, фібробластів, фібринових ниток і колагенових волокон у полях зору. Відповідно до отриманих результатів прослідковували динаміку змін фаз ранового процесу під дією вакуумінстиляційної терапії, яка розпочиналась з другого дня госпіталізації та тривала 9 днів. Зафіксовані нами індуковані зміни цитологічних компонентів рани в основній групі доводять ефективність запропонованої нами методики, що підтверджується прискоренням на дві доби переходу першої фази ранового процесу в другу. Це в подальшому позитивно відобразилося на кінцевому результаті лікування, а саме у зменшенні ускладнень та скороченні термінів стаціонарного лікування таких пацієнтів.
The content of our work is the study of the effectiveness of one of the variants of vacuum therapy, which combined the multiple positive effects of VAC therapy with programmed instillations of cooled and diluted povidone iodine in the treatment of purulent-necrotic lesions of the diabetic foot syndrome. The presented material of our article reflects the results of local cytological changes that arose under the influence of the proposed method among 55 patients, constituted the main study group, and also performed a detailed comparative cylotogic analysis with patients of the comparison group, which consisted of 52 patients and differed in local treatment in the form of gauze-ointment approach. For each patient, starting from day 1, and then on 4, 7, 10, smears of group prints were taken from the wounds using the method of “superficial biopsy” of the wound. The resulting material was transferred onto a glass slide, evenly distributed in a thin layer, fixed and stained according to the Romanovsky-Giemsa method. Cytometric studies were carried out using the standard planes method and the average number of erythrocytes, altered neutrophils, naked neutrophils, macrophages, lymphocytes, fibroblasts, fibrin filaments and collagen fibers in the fields of vision was determined. According to the results obtained, the dynamics of changes in the phases of the wound process under the influence of vacuum therapy was monitored; it began on the 2nd day of hospitalization and lasted for 9 days. The induced changes in the cytological components of the wound recorded by us in the main group prove the effectiveness of our proposed technique, confirmed by the acceleration by 2 days of the transition of the first phase of the wound process to the second. This further has a positive effect on the final result of treatment, namely, a decrease in the percentage of complications and a reduction in the duration of inpatient treatment of such patients.
Keywords: цитологічна картина
синдром діабетичної стопи
вакуумінстиляційна терапія
повідон-йод
diabetes mellitus
diabetic foot syndrome
povidone-iodine
vacuum therapy
UDC: 616.379-008.64-083-085
ISSN: 2523-4110 (print)
2077-4214 (online)
DOI: http://dx.doi.org/10.29254/2077-4214-2021-1-159-76-80
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18026
Appears in Collections:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 1 (159)
Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Indukovani_zminy.pdf308,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.