Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18055
Title: Вивчення чутливості типових штамів та клінічних ізолятів staphylococcus spp. до декасану, хлоргексидину і йодоформу диско-дифузійним методом EUCAST
Other Titles: Изучение чувствительности типичных штаммов и клинических изолятов staphylococcus spp. К декасану, хлоргексидину и йодоформу диско-дифузионным методом EUCAST.
Investigating sensitivity of typical strains and clinical isolates of staphylococcus spp. To decasan, chlorhexidine and iodophere by disca-diffusion method EUCAST
Authors: Чумак, Юлія Вікторівна
Ананьєва, Майя Миколаївна
Фаустова, Марія Олексіївна
Лобань, Галина Андріївна
Гаврильєв, Віктор Миколайович
Chumak ., Yu. V
Ananieva, M. M.
Loban’, G. A.
Faustova, M. O.
Havryliev, V. M
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Вивчення чутливості типових штамів та клінічних ізолятів staphylococcus spp. до декасану, хлоргексидину і йодоформу диско-дифузійним методом EUCAST / Ю. В. Чумак, Г. А. Лобань, М. М. Ананьєва [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 1 (77). – С. 134–137.
Abstract: Антибіотикорезистентність є серйозною проблемою всього світу, виникнення якої пов’язане з нераціональним застосуванням, а часом і зловживанням протимікробними препаратами, застосуванням антибіотиків з метою профілактики місцевих та системних ускладнень при проведенні операційних втручань. Тому почастішали випадки невдач при плановому лікуванні інфекційно-запальних процесів антибіотиками. Враховуючи цей факт, виникає потреба при лікуванні інфекційнозапальних постекстракційних ускладнень застосовувати альтернативні антисептичні препарати, до яких рідко розвивається резистентність з боку мікроорганізмів, що надає їм перевагу над антибіотиками. Мета: порівняння дії антисептиків Декасану, Хлоргексидину та Йодоформу на клінічні та типові штами мікроорганізмів з використанням диско-дифузійного методу згідно комітету EUCAST. Матеріали та методи дослідження: В якості досліджуваних культур мікроорганізмів використовували типові штами Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus epidermidis ATCC 14990. А також в якості досліджуваних культур були використані клінічні ізоляти мікроорганізмів Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, які були виділені від хворих, які проходили лікування запальних постекстракційних ускладнень у лікувально - хірургічному відділенні м. Полтава. Ідентифікацію виділених культур проводили за допомогою автоматичного бактеріологічного аналізатора Vitec – 2 compact bioMarieux (Франція). Дослідили антибактеріальну дію антисептичних препаратів Декасан, Хлоргексидин, Йодоформ. Враховуючи, що йодоформ погано розчиняється у воді, використовували його 5% спиртовий розчин, який був приготований ex tempore. Чутливість досліджуваних штамів до антисептиків визначали диско-дифузійним методом згідно комітету EUCAST. Визначення проводили на середовищі Мюлера-Хінтона (HIMEDIA, Індія), застосовували стандартні стерильні диски без просочування (HIMEDIA, Індія), самостійно їх просочуючи розчинами Декасану, Хлоргексидину та 5% спиртовим розчином йодоформу. У дослідженні використовували мікробний інокулюм, який еквівалентний 0,5 за стандартом мутності McFarland. Готові чашки Петрі, які містили в собі просочені паперові диски, інкубували протягом доби при температурі 35- 36˚С, після чого визначали результати. Результати та обговорення: В результаті дослідження виявлено, що антисептик Декасан має більшу антистафілококову дію, щодо типових штамів та клінічних ізолятів стафілококів у порівнянні з іншими антисептичними препаратами, які часто застосовують в стоматології. Найменшу антистафілококову дію на досліджувані мікроорганізми виявили у 5% спиртового розчину йодоформу, а дія антисептика Хлоргексидин займала проміжне місце.
Антибиотикорезистентность является серьезной проблемой всего мира, возникновение которой связано с нерациональным применением, а порой и злоупотреблением противомикробными препаратами, применением антибиотиков с целью профилактики местных и системных осложнений при проведении операционных вмешательств. Поэтому участились случаи неудач при плановом лечении инфекционно-воспалительных процессов антибиотиками. Учитывая этот факт, возникает потребность в лечении инфекционно-воспалительных постэкстракционных осложнений применять альтернативные антисептические препараты, к которым редко развивается резистентность со стороны микроорганизмов, что предпочитает антибиотики. Цель: Сравнивали действия антисептиков Декасана, Хлоргексидина и Йодоформа на клинические и типичные штаммы микроорганизмов с использованием диско-диффузионного метода согласно комитету EUCAST. Материалы и методы исследования: В качестве исследуемых культур микроорганизмов использовали музейные штаммы Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus epidermidis ATCC 14990. А также в качестве исследуемых культур были использованы клинические изоляты микроорганизмов Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, которые были выделены от больных, проходивших лечение воспалительных постэкстракционных осложнений в хирургическом отделении г. Полтава. Идентификацию выделенных культур производили с помощью автоматического бактериологического анализатора Vitec – 2 compact bioMarieux (Франция). Исследовали антибактериальное действие антисептических препаратов Декасан, Хлоргексидин, Йодоформ. Учитывая, что йодоформ плохо растворяется в воде, использовали его 5% спиртовой раствор, приготовленный ex tempore. Чувствительность исследуемых штаммов к антисептикам определяли диско-диффузионным методом согласно комитету EUCAST. Определения проводили на среде Мюллера-Хинтона (HIMEDIA, Индия), применяли стандартные стерильные диски без пропитки (HIMEDIA, Индия), самостоятельно их пропитывали растворами Декасана, Хлоргексидина и 5% спиртовым раствором йодоформа. В исследовании использовали микробный инокулюм, эквивалентный 0,5 по стандарту мутности McFarland. Готовые чашки Петри, содержащие пропитанные бумажные диски, инкубировали в течение суток при температуре 35-36˚С, после чего определяли результаты. Результаты и обсуждение: В результате исследования выявлено, что антисептик Декасан оказывает большее антистафилококковое действие, в отношении музейных штаммов и клинических изолятов стафилококков по сравнению с другими антисептическими препаратами, часто применяемыми в стоматологии. Наименьшее антистафилококковое действие на исследуемые микроорганизмы обнаружили у 5% спиртового р
Antibiotic resistance is a global challenge, whose emergence is associated with the irrational and uncontrolled use of antimicrobial drugs, or the use of antibiotics to prevent local and systemic complications during the surgical operations. Therefore, the number of failed outcomes of the planned treatment of infectious and inflammatory processes with antibiotics has increased. Given this fact, it is important to study the potential of antiseptic drugs, which usually do not cause the microorganism resistance and thus are more advantageous over antibiotics. Objective of this study is to compare the effects of antiseptics Decasan, Chlorhexidine and Iodoform on clinical and typical strains of microorganisms using the disco-diffusion method according to the EUCAST. Materials and methods: Typical strains of Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus epidermidis ATCC 14990 were used as the studied cultures of microorganisms. Clinical isolates of the microorganisms Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis were collected from patients with postextraction complications, who took treatment at surgical departments of Poltava. Identification of isolated cultures was performed using an automatic bacteriological analyzer Vitec-2 compact bioMarieux (France). The antibacterial effect of antiseptic drugs Dekasan, Chlorhexidine, Iodoform was studied. Given that iodoform is poorly soluble in water, we used its 5% alcohol solution, which was prepared ex tempore. The susceptibility of the studied strains to antiseptics was determined by disco-diffusion method according to the EUCAST committee. The determination was performed by using Mueller-Hinton medium (HIMEDIA, India) with standard sterile disks, which were not impregnated (HIMEDIA, India). Then we impregnated them with solutions of Decasan, Chlorhexidine and 5% alcohol solution of iodoform. We used a microbial inoculum equivalent to 0.5 according to the McFarland turbidity standard. Prepared Petri dishes containing impregnated paper disks were incubated overnight at 35-36 °C, after which the results were determined. Results and discussion: The study has shown that the antiseptic Decasan has a greater antistaphylococcal effect on typical strains and clinical isolates of staphylococci compared to other antiseptics, which are often used in dentistry. The lowest antistaphylococcal effect on the studied microorganisms has been found by applying 5% alcohol solution of iodoform, Chlorhexidine has demonstrated the moderate effect on the strains under the study.
Keywords: йодоформ
хлоргексидин
антисептик
альвеоліт щелеп
видалення зуба
антибіотикорезистентність
iodoform
antiseptic
chlorhexidine
dry socket
tooth extraction
antibiotic resistance
йодоформ
антисептик
хлоргексидин,
альвеолит,
удаление зуба
антибиотикорезистентность
UDC: 616.9:615.281
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077-1096.22.1.134
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18055
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 22, вип. 1 (77)
Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
investigating_sensitivity.pdf350,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.