Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18077
Title: Патоморфологічні зміни судинного русла внутрішньочерепного відділу зорового нерва у віковому аспекті, при гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті
Other Titles: Патоморфологические изменения сосудистого русла внутричерепного отдела зрительного нерва в возрастном аспекте, при гипертонической болезни и сахарном диабете
Pathological changes in vascular intracranial division of the optic nerve in the age aspect, with arterial hypertension and diabetes melitus
Authors: Пера-Васильченко, Анна Володимирівна
Пера-Васильченко, Анна Владимировна
Рега-Vasilchenko, A. V.
Issue Date: 2013
Publisher: Харківський національний медичний університет
Citation: Пера-Васильченко А. В. Патоморфологічні зміни судинного русла внутрішньочерепного відділу зорового нерва у віковому аспекті, при гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.02 «Патологічна анатомія» / А. В. Пера-Васильченко. – Харків, 2013. – 19 с.
Abstract: Дисертація присвячена вивченню деструктивних і адаптаційних процесів у мікроциркуляторному руслі та тканині внутрішньочерепної частини зорового нерва. Матеріал представлений серійними зрізами мікропрепаратів 73 випадків аутопсійного матеріалу шматочків тканини внутрішньочерепної частини зорового нерва; використані гістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні та морфо метричні методи дослідження. У дисертаційній роботі представлене нове теоретичне обґрунтування морфологічних змін внутрішньочерепного відділу зорового нерва при гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті, а також у віковому аспекті. Завдяки запропонованому методу забарвлення ШИК + амідочорний установлено взаємовідношення астро- й олігодендроцитів до мікроциркуляторного русла зорового нерва. Морфометричним методом визначено ступінь редукції кровонаповнення в різних ділянках зорового нерва за доброякісного і злоякісного перебігу гіпертонічної хвороби, також у віковому аспекті.
The thesis is devoted to the study of destructive and adaptive processes in the microcirculatory and tissue of the intracranial segment of the optic nerve. Due to the method proposed PAS-staining+amidoblak set localization of astro- and oligodentrocytes in the microvasculary blood sistm of the optic nerve.
Keywords: зоровий нерв
мікроангіопатія
артеріолосклероз
зрительный нерв
микроангиопатия
артериолосклероз
орtіс nerve
microangiopathy
arteriolosclerosis
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18077
Appears in Collections:Авторефетати та дисертації
Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pera-Vasyl'chenko.pdf777,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.