Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18241
Title: The influence of different types of chronotype on scar formation during the use of placental cryoextract at the intraoperative stage
Authors: Toropov, O. A.
Avetikov, D. S.
Lokes, K. P.
Steblovsky, D. V.
Prikhidko, R. A.
Shlykova, O. A.
Izmailova, O. V.
Kaidashev, I. P.
Торопов, О. А.
Аветіков, Давид Соломонович
Локес, Катерина Петрівна
Стебловський, Дмитро Валерійович
Шликова, Оксана Анатоліївна
Ізмайлова, Ольга Віталіївна
Кайдашев, Ігор Петрович
Issue Date: 2021
Citation: The influence of different types of chronotype on scar formation during the use of placental cryoextract at the intraoperative stage / O. A. Toropov, D. S. Avetikov, K. P. Lokes [et al.] // Проблеми екології та медицини. – 2021. – Т. 25, № 1–2. – С. 22–25.
Abstract: Для визначення індивідуальних особливостей організації добових ритмів був запропонований термін «хронотип», який стає дедалі популярнішим у дослідженнях в сфері медицини. Згідно аналізу даних літератури, біологічний ритм впливає не тільки на психічний стан, ожиріння, а на стан людини в цілому. Біологічні ритми є проявом фундаментальної властивості органічного світу, забезпечують здатність людини до адаптації та виживання в навколишньому середовищі. У цьому аспекті особливий інтерес представляє функціонування організму з урахуванням його індивідуальних особливостей з точки зору організації біоритмічних процесів. Дослідження проводилися на базі відділення щелепно-лицьової хірургії на базі КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради». Всього в дослідженні прийняло участь 24 пацієнтів. Для вивчення матеріалів нами був проведений аналіз пацієнтів які госпіталізувалися на планові оперативні втручання з приводу вроджених кіст шиї та пухлиноподібних утворень шкіри голови та шиї. З пацієнтами під час госпіталізації проводилися співбесіда, а також проводилося анкетування для визначення хронотипу. Пацієнти були розподілені на такі 2 групи, а саме: 1 група, в якій свою чергу містила ще 2 підгрупи: 1.1 – Пацієнти з ранковим хронотипом; 1.2 – Пацієнти з вечірнім хронотипом. Перша підгрупа (1.1 – з ранковим хронотипом) складалася з 7 осіб, яким проводилося оперативне втручання з ранку. Друга підгрупа (1.2 – з вечірнім хронотипом) складалася з 9 пацієнтів, яким оперативне втручання проводилося близько 15:00. У кожній з цих підгруп під час оперативного втручання було проведено інтрадермальне введення препарату «Кріоцел». 2 група – контрольна. Друга контрольна група складалася з 8 пацієнтів, всі пацієнти даної групи були прооперовані згідно класичної методики без використання додаткових профілактичних заходів. На 90-у добу клінічного дослідження ми могли спостерігати вірогідну різницю в порівнянні післяопераційних рубців, а саме у пацієнтів з ранковим хронотипом та у пацієнтів з вечірнім хронотипом вона складала 42%, різниця з контрольною склала 71% та різниця між 2 підгрупою і контрольною групою склала 50%. На 180-у добу досліджень ми спостерігали вірогідну різницю між групами, у пацієнтів 1 і 2 підгрупи в порівняні з контрольною групою клінічні дані при описі післяопераційних рубців були кращі на 25%. При порівнянні між собою 1 і 2 підгрупи різниці не відмічалось. Таким чином на 180-у добу приогляді пацієнтів клінічна картина була більш сприятлива у 1-й та 2-й підгрупі. Згідно клінічних даних ми можемостверджувати, що пацієнти з ранковим типом хронотипу, яким оперативні втручання проводилися з ранку та вводили кріоекстракт плаценти формування рубця на 90-у добу відбувалося краще, ніж у пацієнтів з вечірнім хронотипом яких оперували в обідній час, та пацієнтів, яким оперативні втручання проводилися згідно класичної методики без використання додаткових профілактичних заходів.
To define the individual features of the organization of circadian rhythms, the term "chronotype" was proposed, which is becoming increasingly popular in research in the field of medicine. According to the analysis of literature data, biological rhythm affects not only the mental state, obesity but the human condition as a whole. Biological rhythms are a manifestation of the fundamental properties of the organic world, provide the ability of man to adapt and survive in the envi-ronment. In this aspect, of particular interest is the functioning of the organism, taking into account its individual characteristics in terms of the organization of biorhythmic processes. The research was conducted on the basis of the Department of Maxillofacial Surgery on the basis of CE «Poltava M. V. Sklifosovskyi Regional Clinical Hospital of the Poltava regional council». A total of 24 patients participated in the study. To study the materials, we analyzed patients who were hospitalized for routine surgery for congenital neck cysts and tumors of the head and neck. Patients were interviewed during hospitalization, as well as a questionnaire to determine the chronotype. Patients were divided into the following 2 groups, namely: group 1, which in turn comprised 2 subgroups: 1.1 - Patients with morning chronotype; 1.2 - Patients with evening chronotype. The first subgroup (1.1 - with the morning chronotype) consisted of 7 subjects who underwent surgery in the morning. The second subgroup (1.2 - with evening chronotype) consisted of 9 patients who underwent surgery at about 15:00. In each of these subgroups during surgery, intradermal administration of the drug "Cryocel" was performed. - group 2 (control). The second control group consisted of 8 patients, all patients in this group were operated on according to the classical method without the use of additional preventive measures. On the 90th day of the clinical study, we could observe a significant difference in the comparison of postoperative scars, namely in patients with morning chronotype and in patients with evening chronotype it was 42%, the difference with control was 71% and the difference between the subgroup 2 and the control group was 50%. On the 180th day of the study, we observed a significant difference between the groups, in patients of subgroups 1 and 2, as compared to the control group, clinical data in the description of postoperative scars were better by 25%. When comparing subgroups 1 and 2, no difference was observed. Thus, on the 180th day when examining patients, the clinical picture was more favorable in subgroups 1 and 2. According to the data obtained, we can say that in patients who underwent surgery in the morning and injected with placental cryoextract, wound healing and scar formation on the 90th day was faster and better than in patients who underwent surgery at lunchtime, and patients who underwent surgery according to the classical method without the use of additional preventive measures
Keywords: хронотип
біологічний ритм
рубець
інтраопераційна профілактика рубців
chronotype
biological rhythm
scar
intraoperative scar prevention
UDC: 616-001.4:618.36:611.018
ISSN: 2073-4662 (print)
2519-2302 (online)
DOI: 10.31718/mep.2021.25.1-2.06
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18241
Appears in Collections:Проблеми екології та медицини, Том 25, № 1-2
Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
influence_2021.pdf415,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.