Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18271
Title: Determinants of the act of speech in the process of communication
Authors: Wojciechowska, J.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Wojciechowska J. Determinants of the act of speech in the process of communication / J. Wojciechowska // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 54–58.
Abstract: Streszczenie: W tekњcie przedstawiono rozumienie komunikatu jako aktu mowy w ujкciach czoіowych jкzykoznawcуw, takich jak miкdzy innymi: Ferdynard de Saussure, Karol Bьhler, Leonard Bloomfield, Renata Grzegorczykowa, Roman Jakobson, Antoni Furdal. Wskazano na fukcje aktu mowy, ponadto rozwaїania poszerzono o teoriк aktуw mowy Johna L. Austina. Zwiкџle odniesiono siк do interpersonalnoњci zachowaс jкzykowych, a takїe kategorii tworzonych przez predykaty okreњlaj№ce stosunek osoby mуwi№cej do dictum. Teoriк uzupeіniono rуwnieї o warunki fortunnoњci Johna Rogera Searleʼa. Wskazano na postawк komunikacyjn№, ktуra w przekonaniu autorki powinna powinna byж њwiadoma, naturalna i zgodna z prawd№.
Keywords: speech act
language
communication
UDC: 37.018.43:004:316.77
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18271
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojciechowska_Determinants.pdf819,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.