Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18272
Title: Формування творчої складової самостійної діяльності студентів-медиків у навчанні перекладу
Authors: Волкова, Г. К.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Волкова Г. К. Формування творчої складової самостійної діяльності студентів-медиків у навчанні перекладу / Г. К. Волкова // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 58–61.
Abstract: Статтю присвячено висвітленню наукового пошуку підходів до навчання іноземної мови медичного спрямування, пов’язаного із розвитком самостійної складової навчання. Інтернет-технології поряд з програмними засобами інформаційних технологій відіграють важливу роль у професійній діяльності фахівця-медика, який розширює теоретичну та методико практичну основу своєї професійної діяльності. Знайомство студентів з можливостями використання інтернет-технологій на різних етапах перекладу дозволить професійно зорієнтувати навчальний процес і організувати самостійну діяльність, враховуючи особливості інформатизації суспільства. Формування іншомовної лінгвокомпьютерної компетенції у студентів передбачає наявність відповідної компетентності викладачів іноземних мов, яка повинна проявлятися, перш за все, в організації самостійної роботи студентів в комп'ютерному освітньому середовищі. Навчання перекладу як виду мовленнєвої діяльності передбачає формування перекладацької компетентності, тобто формування перекладацьких знань, навичок і вмінь, а також удосконалення механізмів (як рецептивного, так і продуктивного плану), що забезпечують цей вид діяльності. Формування перекладацької компетентності здійснюється поетапно.
The article is devoted to the coverage of the scientific search for approaches to teaching a foreign medical language, associated with the development of an independent component of learning. Internet technologies, along with information technology software, play an important role in the professional activity of a medical specialist, who expands the theoretical and methodological basis of his professional activity. Familiarization of students with the possibilities of using Internet technologies at different stages of translation makes the teacher organize students’ independent activities. The formation of foreign language linguo-computer competence in students involves the presence of appropriate competence of foreign language teachers, which is introduced primarily in the organization of independent work of students in the computer educational environment. Teaching translation as a type of speech activity involves the creation of translation competence, the development of translation knowledge, skills and abilities, as well as improving the mechanisms (both receptive and productive ) that provide this type of activity. The formation of translation competence is carried out in stages.
Keywords: іншомовні лінгвокомпьютерні компетенції
самостійна робота
міжмовна комунікація
перекладацькі вміння і навички
інформаційні ресурси
постредагування машинного перекладу
foreign language linguo-computer competences
independent work
interlingual communication
translation skills
information resources
post-editing of machine translation
UDC: 378.147.091.33-021.464:81'25
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18272
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volkova_Formuvannia.pdf794,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.