Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18277
Title: Валідність кваліфікаційного іспиту крок-1: оцінювання рівня професійної англомовної комунікативної компетенції студентів медиків
Authors: Гордієнко, О. В.
Дмитерко, Є. В.
Мирошниченко, О. А.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Гордієнко О. В. Валідність кваліфікаційного іспиту крок-1: оцінювання рівня професійної англомовної комунікативної компетенції студентів медиків / О. В. Гордієнко, Є. В. Дмитерко, О. А.Мирошниченко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 86–95.
Abstract: Проаналізовано сучасні дослідження щодо вивчення особливостей оцінювання рівня знань фахових іспитів для студентів вишів. Досліджено структуру загальномовних та фахових іспитів з англійської мови професійного спрямування. Визначено вимоги до рівня володіння англійською мовою професійного спрямування у студентів медиків відповідно до CEFR. Була виявлена основна мета та завдання іспитів КРОК-1, CAE, TOLES, BEC, APTIS, OET у розрізі їхньої структури. Розглянуті стандарти міжнародних іспитів з англійської мови та виявлені групи іспитів, які є основними для вступу до вишів, для роботи за кордоном та є іспитами професійного спрямування. Розкрита структура та наповнюваність іспитів професійного спрямування та загальних іспитів. Проаналізована якість кваліфікаційного іспиту КРОК- 1 у порівнянні з існуючими CAE, TOLES, BEC, APTIS, OET для перевірки рівня саме професійної комунікативної компетенції студентів медиків. В процесі роботи виявлено, що іспит «Крок 1» не перевіряє у повному обсязі рівень професійної англомовної комунікативної компетенції студентів медиків, а виявляє тільки комунікативну компетенцію з читання. Як було зазначено центром тестування, що іспит КРОК-1 є міжнародним іспитом з основ медицини з фундаментальних та клінічних дисциплін, що використовується на міжнародному рівні. В даній статті також було розглянуто параметри якості кваліфікаційного іспиту КРОК-1 відповідно до вимог рівня володіння англійською мовою згідно до CEF of Reference. Отримані результати були зіставлені та зроблені висновки.
Modern research works on the study of professional exams level knowledge characteristics assessment for university students have been analyzed in the article. The structure of general language and professional English examinations for Specific Purposes has been investigated. The Specific Purposes English requirements of medical students have been determined in accordance with the CEFR. The main goals and objectives of the KROK-1, CAE, TOLES, BEC, APTIS, OET exams were identified in the context of their structure. The standards of international English examinations are considered and groups of examinations are identified in such a way as the main professional examinations for admission to universities and for work abroad. The structure and filling of professional and general examinations are disclosed. The quality of the KROK-1qualification exam is analyzed in comparison with the existing CAE, TOLES, BEC, APTIS, OET to check the professional communicative competence level of medical students. During the work it was found that the KROK-1exam does not fully check the professional English speaking communicative competence level of medical students, but reveals only communicative reading competence. It is approved by the testing center that the KROK-1exam is an international exam in the fundamentals of medical and clinical subjects. This article also reviewed the quality parameters of the KROK-1exam in accordance with the requirements of English for Specific Purposes level to the CEF of Reference. The obtained results were compared and conclusions were drawn.
Keywords: кваліфікаційний іспит КРОК-1
структура фахових іспитів
рівень володіння англійською мовою
структура та наповнення завдань
професійне спрямування
Cambridge Exams
TOLES
BEC
APTIS
OET
qualification exam the KROK-1
structure of professional exams
English for Specific Purposes
structure and content of tasks
professional focus
UDC: 37.091.26:811.111:005.336.5]:61-057.875-047.22
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18277
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hordiienko_Validnist.pdf611,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.