Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18289
Title: Місце граматики у вивчені української мови як іноземної на початковому етапі
Other Titles: The place of the grammar in the study of ukrainian as a foreign language at the preparatory stage
Authors: Максименко, Надія Володимирівна
Maksymenko, Nadiya
Issue Date: 2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Citation: Максименко Н. В. Місце граматики у вивчені української мови як іноземної на початковому етапі / Н. В. Максименко // Acta Paedagogica Volynienses. – 2021. – № 5 – С. 106–111.
Abstract: У статті розглядаються проблема оволодіння засобами комунікації за допомогою граматичних навичок в процесі навчання іноземних громадян на початковому етапі в навчально-науковому центрі. Метою статті є обґрунтування практичного застосування граматичних основ української мови для систематичного оволодіння мовою іноземними здобувачами. Досліджуються методичні засоби і форми презентації, закріплення і активізації національно-культурної семантики на мовних заняттях, з метою пізнання іноземними слухачами українських культурних цінностей в контексті лінгвокраїнознавства. Звертається увага на свідомо-практичний метод навчання, який полягає у планомірному формуванні у слухачів системи сприйняття, розуміння і оволодіння мови, яка повинна відповідати правильній архітектоніці української мови. Доводиться необхідність помірного використання теоретичного матеріалу, зокрема на активізацію комунікативного принципу навчання та взаємозв’язок усіх компонентів навчання з граматичним матеріалом, розумне використання опори на рідну мову, помірковану систему вправ для відпрацювання граматичних навичок, адже системне бачення мови дає поштовх до формування мовної особистості. У статті вміщено оцінки мовознавців різних наукових шкіл щодо формування граматичних навичок, аналіз яких дозволяє знайти баланс між надмірною граматикалізацією навчального процесу. Демонструються приклади формування граматичних навичок, як найголовнішої частини комунікативної компетенції, зокрема використання індуктивного методу (від поодинокого до загального). Розроблені системи вправ, спрямовані на розвиток фонетико-граматичного навичок, володіння усною формою мовлення в межах комунікативних потреб іноземних студентів, що значно покращує рівень володіння українською мовою здобувачів освіти, навіть тих, які у подальшому будуть навчатись англійською мовою в Україні і українська мова їм буде потрібна тільки на рівні комунікування.
The problems of communication skills in the process of teaching foreign citizens at the initial stage in the educational and scientific center are discussed in the article. The purpose of the article is to substantiate the practical application of the grammatical foundations of the Ukrainian language for the systematic mastery of the language by foreign learners. Methodological means and forms of presentation, consolidation and activation of national-cultural semantics in language classes are studied in order to acquaint foreign students with Ukrainian cultural values in the context of linguistics. Attention is paid to the consciouspractical method of teaching, which consists in the systematic formation of students' system of perception, understanding and mastery of the language, which must correspond to the correct architecture of the Ukrainian language. There is a need for moderate use of theoretical material, in particular to enhance the communicative principle of learning and the relationship of all components of learning with grammar material, reasonable use of native language, moderate system of exercises to practice grammar skills, because a systematic vision of language gives impetus to language. The article contains assessments of linguists from different scientific schools on the formation of grammar skills, the analysis of which allows to find a balance between excessive grammaticalization of the educational process. Examples of the formation of grammatical skills as the most important part of communicative competence, in particular the use of the inductive method (from single to general) is demonstrated. Developed systems of exercises aimed at developing phonetic and grammatical skills, knowledge of oral speech within the communicative needs of foreign students, which significantly improves the level of Ukrainian language proficiency of students, even those who will later study in English in Ukraine and the Ukrainian language will be needed only at the level of communication.
Keywords: граматика
граматичний аспект
граматична навичка
комунікативна компетентність
свідомо-практичний метод
індуктивний метод
модель мови
grammar
grammatical aspect
grammatical skill
communicative competence
conscious-practical method
inductive method
language model
UDC: 378.016:811.161.2’243:81’36
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18289
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
miszegramatyky.pdf666,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.