Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18295
Title: Wyzwania szkoły wyższej – organizacji uczącej się challenges of a university – a learning organization
Authors: Daszykowska-Tobiasz, Jadwiga
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Daszykowska-Tobiasz J. Wyzwania szkoły wyższej – organizacji uczącej się challenges of a university – a learning organization / J. Daszykowska-Tobiasz // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 101–106.
Abstract: Szkole jako organizacji uczącej się przypisuje się miano „szkoły jakości”. Określenie to jest nobilitujące, jednak pociąga za sobą również wiele wyzwań. Szkoła wyższa na miarę XXI wieku powinna podążać z duchem czasu, wychodzić poza dotychczasowe skostniałe struktury, otwierać sale wykładowe (wykorzystując nowe technologie), nie rezygnując przy tym z podmiotowej relacji: mistrz-uczeń, znosić bariery w dostępie do wiedzy dla wszystkich chcących się uczyć, włączać ich we współtworzenie indywidualnego toku kształcenia i przygotować na wyzwania przyszłości. Szkoła wyższa chcąc realizować najwyższe standardy akademickie jest zobowiązana do troski o mistrzostwo w wypełnianiu jej misji oraz realizacji wartości będących gwarantem humanistycznej wizji człowieka.
As a learning organization, the school is called the “school of quality”. This term is ennobling, but it also entails many challenges. A higher education institution for the 21st century should follow the spirit of the times, go beyond the existing fossilized structures, open lecture halls (using new technologies), without giving up the subjective relationship: master-student, remove barriers in access to knowledge for everyone who wants to learn, involve them in co-creating an individual learning pathway and prepare them for the challenges of the future. A university, wishing to implement the highest academic standards, is committed to care for mastery in fulfilling its mission and realizing the values that guarantee the humanistic vision of a human being.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18295
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daszykowska_Tobiasz.pdf586,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.