Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18315
Title: Місце термінів-епонімів у курсі медичної біології
Authors: Єрошенко, Галина Анатоліївна
Клепець, Олена Вікторівна
Рябушко, Олена Борисівна
Ваценко, Анжела Володимирівна
Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна
Передерій, Ніна Олександрівна
Кінаш, Оксана В'ячеславівна
Шевченко, Костянтин Васильович
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Місце термінів-епонімів у курсі медичної біології / Г. А. Єрошенко, О. В. Клепець, О. Б. Рябушко [та ін.] // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 133–138.
Abstract: У статті проведено аналіз деяких термінів-епонімів та визначено їх місце у курсі медичної біології при вивченні розділів «Біологія клітини» та «Молекулярна біологія». Встановлено, що розглянуті епонімічні терміни посідають важливе місце у вивченні багатьох тем практичного курсу медичної біології. Ознайомлення здобувачів освіти із походженням і становленням епонімів дозволяє глибше розкрити сутність біологічних об’єктів, явищ і закономірностей, провести інтеграційні зв’язки з іншими дисциплінами, розширити науковий та культурний кругозір студентів, сприяти засвоєнню ними професійної мови.
The article analyzes some eponymous terms (and identifies their place in the course of medical biology in the study of «Cell Biology» and «Molecular Biology». It is established that the considered eponymous terms occupy an important place in the study of many topics of the practical course of medical biology. Familiarizing students with the origin and formation of eponyms allows to reveal the essence of biological objects, phenomena and patterns, to integrate with other disciplines, to expand the scientific and cultural horizons of students, to promote their professional language acquisition.
Keywords: епоніми
медико-біологічна термінологія
медична біологія
біологія клітини
молекулярна біологія
eponyms
medical-biological terminology
medical biology
cell biology
molecular biology
UDC: 575:61:001.4-028.53
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18315
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mistse_terminiv_eponimiv.pdf815,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.