Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18318
Title: Самостійна робота здобувача вищої освіти, як невід’ємна частина формування майбутнього фахівця
Other Titles: Самостійна робота здобувача вищої освіти, як невід’ємна частина формування майбутнього фахівця
Authors: Калюжка, Олена Олександрівна
Гасюк, Наталія Іванівна
Фастовець, Марина Миколаївна
Жук, Людмила Анатоліївна
Артьомова, Наталія Сергіївна
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Самостійна робота здобувача вищої освіти, як невід’ємна частина формування майбутнього фахівця / О. О. Калюжка, Н. І. Гасюк, М. М. Фастовець [та ін.] // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 151–155.
Abstract: Підвищення ефективності навчального процесу у виші є актуальним завданням. Однією із актуальних проблем сучасної освіти є створення умов здобувачам вищої освіти для розвитку, самореалізації та самоосвіти. Рішення задач формування творчої особистості фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, самостійної інноваційної діяльності, неможливо лише за допомогою простої передачі готових знань від викладача до здобувача. Питанням організації самостійного навчання здобувачів вищої освіти присвячено чимало робіт, в яких висвітлюються форми, методи проведення та способи контролю під час вивчення конкретних предметів. Ефективний саморозвиток можливий тільки при наявності стійкої навчальної мотивації, тому особлива увага приділяється проблемам її формування. Самостійна робота на практичному занятті збагачує здобувачів вищої освіти досвідом спілкування з хворими та їх рідними, сприяє закріпленню навичок об’єктивного обстеження, вибору методів обстеження та схем лікування хворих. Тому, одним із основним завдань сучасного освітнього процесу при підготовці майбутнього фахівця є формування стійкого позитивного ставлення до професійної діяльності, розуміння зв'язку навчально-професійних компетенцій із мотивацією навчання, створення умов для самостійного навчання та подальшого особистісно-професійного розвитку.
Improving the efficiency of the educational process in universities is an urgent task. One of the current problems of modern education is to create conditions for applicants for higher education for their development, self-realization and self-education. The solution of problems of formation of the creative personality of the specialist capable of self-development, self-education, independent innovative activity, is impossible only by means of simple transfer of ready knowledge from the teacher to the applicant. Many works are devoted to the issues of organization of self-study of applicants for higher education, which cover the forms, methods and ways of control during the study of specific subjects. Effective self-development is possible only in the presence of stable educational motivation, so special attention is paid to the problems of its formation. Independent work in a practical lesson enriches applicants for higher education with the experience of communicating with patients and their relatives, helps to consolidate the skills of objective examination, the choice of examination methods and treatment regimens of patients. Therefore, one of the main tasks of the modern educational process in the training of future specialist is the formation of a stable positive attitude to professional activity, understanding the connection of educational and professional competencies with learning motivation, creating conditions for independent learning and further personal and professional development.
Keywords: здобувачі
самостійна робота
саморозвиток
мотивація
компетентність
applicants
self-development
independent work
competence
motivation
UDC: 378.147.091.322-042.65
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18318
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samostiina_robota.pdf572,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.