Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18319
Title: Зовнішня акредитація освітньо-професійних програм у системі оцінки якості діяльності закладів вищої освіти
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Дворник, Валентин Миколайович
Аветіков, Давид Соломонович
Бєляєва, Олена Миколаївна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Зовнішня акредитація освітньо-професійних програм у системі оцінки якості діяльності закладів вищої освіти / В. М. Ждан, В. М. Дворник, Д. С.Аветіков, О. М. Бєляєва // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 3–5.
Abstract: Стаття присвячена питанням акредитації освітньо-професійних програм. Зазначається, що проведення зовнішньої акредитації освітньо-професійних програм незалежним органом - НАЗЯВО, є однією з головних інновацій,які уможливили відхід від застарілих поглядів на вищу освіту, кроком до адаптування національних освітніх практик до європейських і світових стандартів, інтеріоризації вітчизняною академічною спільнотою ціннісного виміру освіти, що нині розглядається як надання освітніх послуг, які задовольняють запити широкого кола стейкголдерів. На прикладі освітньо-професійної програми Стоматологія, яка реалізується в Полтавському державному медичному університеті, продемонстровано, що зовнішня акредитація - дієвий і прозорий механізм евалюації якості освітньої діяльності.
The article is devoted to the issues of accreditation of academic and professional programs. It has been noted that conducting external accreditation of academic and professional programs by an independent body - NAQA, is one of the main innovations that allowed us to move away from outdated views on higher education, taking a step towards adapting national educational practices to European and world standards, internalization of the value dimension of education by the domestic academic community, which is now seen as providing educational services that meet the needs of a wide range of stakeholders. Based on the example of the academic and professional program «Dentistry», which is implemented at Poltava State Medical University, it has been demonstrated that external accreditation is an effective and transparent mechanism for evaluating the quality of educational activities.
Keywords: освітньо-професійна програма
стоматологія
освітня діяльність
якість
стек- голдери
опитування
евалюація
academic and professional program
dentistry
educational activity,
quality
evaluation,
stockholders
surveys
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18319
Appears in Collections:Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zovnishnya_akreditaciya.pdf85,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.