Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18340
Title: Значимість вербальної комунікації в лікуванні паціента
Other Titles: The importance of verbal communication in the treatment of the patient
Authors: Крючко, Тетяна Олександрівна
Кушнерева, Тетяна Вікторівна
Пода, Ольга Анатоліївна
Коленко, Ірина Олексіївна
Ткаченко, Ольга Ярославівна
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Значимість вербальної комунікації в лікуванні паціента / Т. О. Крючко, Т. В. Кушнерева, О. А. Пода [та ін.] // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 191–195.
Abstract: Кваліфікація лікаря охоплює не тільки достатній рівень знань і навичок, а й базується на використанні моральних принципів у професійній діяльності. Комунікативна компетентність є професійно- значимою характеристикою лікаря. Задоволеність пацієнта лікуванням значною мірою залежить від того, чи було позитивним спілкування з лікарем, що напряму залежить від якості взаємодій. Труднощі у комунікації лікар-пацієнт впливають на якість лікарської допомоги та позначаються на перебігу лікувального процесу. Сила словесного переконання часом не може зрівнятися з дією найефективніших медикаментозних засобів. Слово може мати як психотерапевтичне значення, так і спричинити важку ятрогенію.
The qualification of a doctor covers not only a sufficient level of knowledge and skills, but also is based on the use of moral principles in professional activities. Communicative competence is a professionally significant characteristic of a doctor. Patient satisfaction with treatment largely depends on whether there was a positive communication with the doctor, which directly depends on the quality of interactions. Difficulties in doctor-patient communication affect the quality of care and determine the course of the treatment process. The power of verbal persuasion can sometimes not be compared with the action of the most effective drugs. The word can have both great psychotherapeutic value and cause severe iatrogenic.
Keywords: вербальна комунікація
лікар
спілкування з хворим
verbal communication
doctor
communication with the patient
UDC: 616-082:378
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18340
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Znachymist_verbalnoi_komunikatsii.pdf588,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.