Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18363
Title: Використання кіно та телесеріалів як інструмент підвищення мотивації до вивчення латинської мови
Authors: Литовська, О. В.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Литовська О. В. Використання кіно та телесеріалів як інструмент підвищення мотивації до вивчення латинської мови / О. В. Литовська // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 214–218.
Abstract: Використання відеоматеріалів постає дієвим інструментом при вивченні іноземних мов, перш за все з метою розвитку комунікативної компетентності. Перед викладачем латинської мови стоїть завдання активізувати мотивацію до її вивчення та підібрати приклади функціонування латини у професійному та повсякденному дискурсі. Загальне зростання інтересу медіа до латини знаходить відбиття і у кіно та телебаченні: спостерігаємо використання латини на різних рівнях (від назв творів до мови персонажів). У роботі запропоновано огляд вживання латини у сучасному кіно й на телебаченні та представлено можливі вектори використання цього явища у роботі із здобувачами освіти
The use of video materials is an effective tool in teaching foreign languages, primarily with the aim of developing communicative competence. The Latin language teacher is faced with the task to develop motivation for learning it and to select examples of the Latin language usage in everyday and professional discourse. The general increase of the interest to Latin in media is reflected in film and television: we observe the use of the Latin language at different levels (from the titles to the speech of characters). The paper provides an overview of the use of the Latin language in modern cinema and television, as well as possible vectors for the use of this phenomenon in work with students.
Keywords: латинська мова
відеоматеріали
комунікативна компетентність
«жива латина»
мотивація
кино
телебачення
Latin language
video materials
communicative competence
"living Latin"
motivation
cinema
television
UDC: 378.016:811.124:37.147.091.33–028.22
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18363
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lytovska_Vykorystannia_kino.pdf577,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.