Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18371
Title: Особливості технології дистанційного навчання
Authors: Бобирьова, Людмила Єгорівна
Прилуцький, Костянтин Юрійович
Пікуль, Катерина Вікторівна
Ільченко, Валентина Іванівна
Дуднікова, Антоніна Миколаївна
Дворник, Ірина Леонідівна
Муравльова, Оксана Василівна
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Oсобливості технології дистанційного навчання / Л. Є. Бобирьова, К. Ю. Прилуцький, К. В. Пікуль [та ін.] // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 32–33.
Abstract: Якісна освіта охоплює сучасні технології, професійну команду, потужну академічну програму, інтегрований підхід до навчання. Доведено, що новий матерiал засвоюється швидше, якщо він розділений на невеликi блоки тривалістю 3-5 хвилин. Візуальну, образну інформацію мозок сприймає в 60 разів швидше, ніж текстову. Зображення – дуже ефективний iнструмент виклaдача, який дає можливість представити важливі дані мaксимально наочно і зрозуміло. Головнi принципи візуалiзації укладаються в три слова: простота, ясність, гармонійність. Використання інноваційних віртуальних технологій створює унікальні можливості для форму- вання й удосконалення фахових знань, умінь і навичок студeнтів-медиків.
Quality education is one that includes modern technologies, a professional team, a powerful academic program, and an integrated approach to learning. It is proved that new material is assimilated faster if it is divided into small blocks lasting 3-5 minutes. The brain perceives visual, figurative information 60 times faster than text. Image is a very effective tool of the teacher, which allows to present important data as clearly and intelligibly as possible. The main principles of visualization fit into three words: simplicity, clarity, harmony. The use of innovative virtual technologies creates unique opportunities for the formation and improvement of professional knowledge, skills and abilities of medical students.
Keywords: дистанційне навчання
медицина
якість освіти
distance learning
medicine
quality of education
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18371
Appears in Collections:Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bobireva_Osoblivosti.pdf59,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.