Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18413
Title: Інновації та традиції в мовній підготовці іноземних слухачів
Other Titles: Innovations and traditions in the language training of foreign listeners
Authors: Максименко, Надія Володимирівна
Issue Date: 24-Mar-2022
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Максименко Н. В. Інновації та традиції в мовній підготовці іноземних слухачів / Н. В. Максименко // Закарпатські філологічні студії. – 2022. – Вип. 22, т. 1. – С. 46–51.
Abstract: У статті розглядається процес соціокультурної адаптації слухачів навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян під час оволодіння українською мовою. Визначається значення соціокультурної адаптації слухачів з огляду на визначені соціальними психологами закономірності процесу з формування мовної компетентності слухачів, а також з огляду вмотивованості інокомунікантів. Аналіз проблеми дозволив спрямувати соціокультурну компетентність іноземних громадян на подолання психологічних і мовних бар’єрів засобами краєзнавчих матеріалів в умовах дистанційного навчання. У статті демонструються можливості застосування матеріалу, пов’язаного з історією та культурою міста, де навчаються слухачі центру, у формі мультимедійних презентацій з використанням інтерактивних методів роботи, у формі віртуальних і реальних екскурсій. Досвід роботи у навчально-науковому центрі з підготовки іноземних громадян дозволив систематизувати аудиторну та позааудиторну роботу, скомпонувати сучасну методичну базу завдань і запитань інформаційного та творчого характеру. На краєзнавчому матеріалі демонструються різні форми роботи: мовленнєві вправи, інтерактивні бесіди та завдання, екскурсії історичними місцями міста. Окрім соціальної культурної адаптації і задоволення культурних потреб такий підхід поглиблює професійні знання, надає можливість практичного використання опанованого матеріалу в реальному спілкуванні. Така форма роботи стає ефективною, оскільки продовжує теми практичного курсу української мови та фахових предметів і завдяки комплексній активності органів чуття людини розвиває комунікативні навички іноземних слухачів. Практична значущість матеріалів полягає у системному підході до формування соціокультурної компетентності іноземних громадян, а також у поєднанні психологічних знань з практичними навичками розвитку зв’язного усного та писемного мовлення слухачів, що вивчають мову країни, де вони живуть і навчаються. Матеріали статті можуть бути використані у роботі інокомунікантами на заняттях і самостійній роботі.
Processes of socio-cultural adaptation during mastering the Ukrainian language by students of the training and research center for training foreign citizens are considered in the article. The importance of socio-cultural adaptation of students is determined taking into account the laws of the process of forming the language competence of students and the motivation of foreign communicators, which are determined by social psychologists. Possibilities of using material related to the history and culture of the city where the students of the center study, in the form of multimedia presentations using interactive methods of work, in the form of virtual and real tours are demonstrated in the article. The experience of work in the educational and scientific center for training foreign citizens allowed to systematize classroom and extracurricular work, to compose a modern methodological base of tasks and questions of informational and creative nature. The local lore material demonstrates various forms of work: speech exercises, interactive conversations and tasks, excursions to historical places of the city. This approach deepens social and cultural adaptation, provides cultural needs, professional knowledge, provides an opportunity for practical use of the mastered material in real communication. This form of work becomes effective because it continues the themes of the practical course of the Ukrainian language and professional subjects and due to the complex activity of the human senses develops the communication skills of foreign students. The practical significance of the materials lies in the systematic approach to the formation of socio-cultural competence of foreign citizens, as well as in combining psychological knowledge with practical skills of coherent oral and written speech of students learning the language of the country where they live and study. The materials of the article can be used in the work of foreign communicators in the classroom and independent work.
Keywords: соціокультурна адаптація
мотиваційна підготовленість
компетентність
інтерактивні методи
віртуальні екскурсії
socio-cultural adaptation
motivational preparedness
interactive methods
virtual excursions
competence,
UDC: 378.016:811.161.2'243:81'36
DOI: https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.22.1.8
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18413
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
innovaziitatradyzii.pdf389,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.