Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18495
Title: Формування іншомовної професійної компетентності і мотивації студентів до професійно-орієнтованого спілкування
Authors: Трофименко, А. О.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Трофименко А. О. Формування іншомовної професійної компетентності і мотивації студентів до професійно-орієнтованого спілкування / А. О. Трофименко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 313–318.
Abstract: У статті розглянуті особливості компетентнісного підходу до вивчення іноземної мови в системі професійно-орієнтованої підготовки майбутніх випускників нелінгвістичні вузу. Визначено значення, розглянуті структурно-змістовні компоненти, сутність та рівні сформованості іншомовної професійної комунікативної компетентності як складової компетентнісної моделі підготовки майбутніх випускників немовного вузу в багаторівневому освітньому просторі університету. Аналізуються тенденції подальшого вивчення мови для спеціальних цілей в вузі в епоху інтенсивного розвитку нових інформаційних технологій, мультимедійних засобів і освітніх Інтернет-порталів. Інноваційні зміни в розвитку сучасного суспільства справляють істотний вплив на систему освіти, актуалізуючи необхідність модернізації та конструювання нової освітнього середовища вузу, лінгвістичну освіту студентів в якій було б орієнтоване на розвиток і вдосконалення рівня сформованості іншомовної компетентності з урахуванням міжнародних освітніх стандартів і відповідно до ціннісних пріоритетів особистості. У зв'язку з цим іншомовна професійна комунікативна компетентність студентів виступає як гуманітарний феномен в особистісному і професійному самовизначенні майбутніх фахівців. Входження індивіда в світ іншомовної культури відбувається в умовах позитивних змін у ставленні особистості до соціально значущих цінностей: безперервної освіти, професійної діяльності, іноземної мови, професійно-орієнтованого іншомовного міжкультурного спілкування. Це пов'язане з інтеграцією України в світовий освітній простір і, як наслідок, з тенденціями до модернізації та глобалізації національної системи освіти.
The article considers the features of the competence approach to the study of a foreign language in the system of professionally-oriented training of future graduates of non-linguistic universities. The meanings, structural and content components, essence and levels of formation of foreign language professional communicative competence as a component of competence model of preparation of future graduates of non-language university in multilevel educational space of university are considered. The tendencies of further study of the language for special purposes in the university in the epoch of intensive development of new information technologies, multimedia means and educational Internet portals are analyzed. Innovative changes in the development of modern society have a significant impact on the education system, highlighting the need to modernize and design a new educational environment of the university, linguistic education of students which would focus on the development and improvement of foreign language competence, taking into account international educational standards.. In this regard, foreign language professional communicative competence of students acts as a humanitarian phenomenon in the personal and professional self-determination of future professionals. The entry of an individual into the world of foreign language culture occurs in conditions of positive changes in the attitude of the individual to socially significant values: continuing education, professional activity, foreign language, professionally-oriented foreign language intercultural communication. This is due to the integration of Ukraine into the world of educational space and, as a consequence, the tendencies to modernize and globalize the national education system.
Keywords: компетентнісний підхід
іншомовне міжкультурне спілкування
професійно-орієнтоване спілкування
професійна комунікативна компетентність
інформаційні технології
competence approach
foreign language intercultural communication
professional-oriented communication
professional communicative competence
information technologies
UDC: 378.147:81'243
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18495
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trofymenko_Formuvannia.pdf574,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.