Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18530
Title: Zabawa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w opinii ich rodziców
Authors: Kaput, N.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Kaput N. Zabawa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w opinii ich rodziców / N. Kaput // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 115–124.
Abstract: The article deals with play and its importance for the development of a preschool child in the opinion of their parents. The research was conducted among preschool children. The first part of the article concerns the essence of play in the development of preschool children, the definition of play and its classification. The second part describes the authors 'own research, the aim of which was to find out about parents' opinions about play and its importance for the development of their preschool children. The analysis o f the results of own research is presented. The results show that for most parents of preschool children, play is both a natural activity for a child and a way to get rid of boredom. The majority of the respondents displayed movement games as well as educational games and activities. The educators, pointing to changes in the child's behavior resulting from play, most often mentioned the child's openness and satisfaction - the state of being happy.
Artykut dotyczy zabawy i je j znaczenia dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w opinii ich rodzicow. Badania zostaty przeprowadzone wsrod dzieci w wieku przedszkolnym. Pierwsza cz§sc artykutu dotyczy istoty zabawy w rozwoju dziecka przedszkolnego, definicji zabawy a takze je j klasyfikacji. W drugiej czqsci opisano badania wtasne, ktorych celem byto poznanie opinii rodzicow na temat zabawy i je j znaczenia dla rozwoju ich dzieci w wieku przedszkolnym. Zaprezentowano analizq wynikow badan wtasnych. Wyniki ukazujq iz, dla wiqkszosci rodzicow dzieci w wieku przedszkolnym zabawa jest naturalnq aktywnosciq dziecka ja k i sposobem na nud§. Zdecydowanie w wiqkszosci badanych wystqpujq zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne. Opiekunowie wskazujqc na zmiany w zachowaniu dziecka, bqdqce efektem zabawy wymieniali najczqsciej otwartosc i zadowolenie dziecka - bycie szczqsliwym przez nie.
Keywords: fun
the importance of play
types of play
Zabawa
Znaczenie zabawy
Rodzaje zabaw
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18530
Appears in Collections:Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaput_Zabawa.pdf213,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.