Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18579
Title: Endoscopic and morphological characteristics of the upper gastrointestinal tract in children with food hypersensitivity
Other Titles: Ендоскопічно-морфологічна характеристика верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у дітей із харчовою гіперчутлівістю
Authors: Bubyr, L. M.
Kryuchko, T. O.
Nesina, I. M.
Filenko, B. M.
Pedchenko, T. O.
Бубир, Людмила Миколаївна
Крючко, Тетяна Олександрівна
Несіна, Інна Миколаївна
Філенко, Борис Миколайович
Педченко, Т. О.
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім «Заславський»
Citation: Endoscopic and morphological characteristics of the upper gastrointestinal tract in children with food hypersensitivity / L. M. Bubyr, T. O. Krychko, I. M. Nesina [et al.] // Здоров’я дитини. – 2021. – T. 16, № 2. – С. 85–91.
Abstract: Background. In pediatric practice, increasing attention has been recently paid to the study of allergic di-sorders in various parts of the gastrointestinal tract, and a number of unresolved issues regarding the timely diagnosis and treatment of eosinophilic lesions of the digestive system determines the relevance of this topic. The purpose of the research was to study the endoscopic and morphological changes of the upper gastrointestinal tract in children with gastrointestinal symptoms of food hypersensitivity. Materials and methods. The study enrolled 34 children aged from 6 to 15 years with clinical signs of disorders of the upper digestive tract against the background of food hypersensitivity reactions. Depending on the level of total IgE, study participants were divided into two groups. The first group consisted of 18 children with IgE-independent allergic reactions to food (Me (Q1-Q3) 35.0 (28.0–77.5)). The second group included 16 patients with IgE-induced allergic manifestations of food hypersensitivity (Me (Q1-Q3) 240.5 (158.0–475.8)). To achieve the aim of the research, all children underwent fibroesophagogastroduodenoscopy with subsequent sampling and morphological evaluation of biopsy specimen. Results. According to the results of endoscopic examination of patients, the structure of lesions of the upper gastrointestinal tract depending on the predominance of IgE-independent or IgE-mediated gastroin-testinal symptoms of food hypersensitivity did not have statistically significant differences. Morphological characteristics had some differences in the study groups and were represented by the prevalence of eosinophilic infiltration in children with IgE-induced food hypersensitivity reactions. Conclusions. The isolated gastric lesions prevailed in the endoscopic presentation of children with gastrointestinal manifestations of food allergy, and morphological signs of chronic gastritis are characterized by changes in the surface epithelium due to pronounced polymorphonuclear inflammatory infiltration in the lamina propria with a predominance of lymphocytes, neutrophils and plasma cells. The degree of activity of the eosinophilic inflammatory process was more pronounced in the group of children with IgE-induced food hypersensitivity reactions (r = 0.652; p < 0.01).
Актуальність. Останнім часом в педіатричній практиці все більше уваги приділяється вивченню алергічних уражень різних відділів шлунково-кишкового тракту, а ряд невирішених питань стосовно проблем своєчасної діагностики та лікування еозинофільних уражень органів травлення обумовлює актуальність цієї тематики. Мета: вивчити ендоскопічно-морфологічні зміни верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в дітей із гастроінтестинальними симптомами харчової гіперчутливості. Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 34 дитини віком від 6 до 15 років із клінічними ознаками ураження верхніх відділів травного тракту на тлі реакцій харчової гіперчутливості. Залежно від рівня загального IgE учасники дослідження були розподілені на дві групи. Першу групу становили 18 дітей з IgE-незалежними алергічними реакціями на їжу (Me (Q1- Q3) 35,0 (28,0–77,5)). До другої групи було включено 16 пацієнтів з IgE-обумовленими алергічними проявами харчової гіперчутливості (Me (Q1-Q3) 240,5 (158,0–475,8)). Для досягнення поставленої мети всім дітям було проведено фіброезофагогастродуоденоскопію з подальшим забором матеріалу та наступною морфологічною оцінкою біоптатів. Результати. Згідно з результатами ендоскопічного обстеження пацієнтів, структура уражень верхніх відділів шлунково-кишкового тракту залежно від переважання IgE-незалежних чи IgEопосередкованих гастроінтестинальних симптомів харчової гіперчутливості не мала статистично значущих відмінностей. Морфологічні характеристики мали певні відмінності в досліджуваних групах й характеризувалися превалюванням еозинофільної інфільтрації в дітей з IgE-обумовленими реакціями харчової гіперчутливості. Висновки. В ендоскопічній картині дітей із гастроінтестинальними проявами харчової алергії переважають ізольовані ураження шлунка. Морфологічні ж ознаки хронічного гастриту характеризуються змінами покривного епітелію за рахунок вираженої поліморфноклітинної запальної інфільтрації у власній пластинці слизової оболонки з переважанням лімфоцитів і плазмоцитів та порівняно меншою кількістю нейтрофілів, еозинофілів та макрофагів. При цьому активність еозинофільного запального процесу була більш вираженою в групі дітей з IgЕ-обумовленими реакціями харчової гіперчутливості (r = 0,652; р < 0,01).
Keywords: food allergy
pathology of the gastrointestinal tract
eosinophilic gastroenteritis
diagnosis
morphological signs
харчова алергія
патологія шлунково-кишкового тракту
еозинофільний гастроентерит
діагностика
морфологічні ознаки
UDC: 616.31/33-06:613.2-056.3]-053.2-07
ISSN: 2224-0551 (print)
2307-1168 (online)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18579
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Endoscopic_and_morphological.pdf966,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.