Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18583
Title: Дидактичні матеріали як засіб формування спеціальних (фахових) компетентностей
Authors: Лозовська, Т. А.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Лозовська Т. А. Дидактичні матеріали як засіб формування спеціальних (фахових) компетентностей / Т. А. Лозовська // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 173–176.
Abstract: Актуальне завдання сучасного закладу фахової передвищої освіти — пошук оптимальних шляхів зацікавлення студентів навчанням, спонукання до творчості, виховання життєво, професійно й соціально компетентної особистості, здатної застосовувати здобуті знання в практичній діяльності. Одним із провідних шляхів реалізації цих завдань є застосування нових освітніх технологій, уміле використання можливостей дидактичних матеріалів у освітній діяльності викладача.
The urgent task of a modern professional higher education establishment is to find optimal ways for students to be interested in learning, to encourage creativity, to educate a vitally, professionally and socially competent person who is able to apply the acquired knowledge in practice. One of the leading ways to implement these tasks is the use of new educational technologies, skillful use of didactic materials in the educational activities of the teacher.
Keywords: інформаційно-комунікативні технології
дидактичні матеріали
робочий зошит
програмні засоби
освітні ресурси
information and communication technologies
didactic materials
educational resources
workbook
software
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18583
Appears in Collections:Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lozovska_Didaktichni materiali.pdf128,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.