Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18588
Title: Емпіричне дослідження показників рефлексії студентів-медиків із різним рівнем схильності до спілкування
Other Titles: Empirical study of medical students with different levels of tendency to communication reflection indicators
Authors: Шевченко, Олена Миколаївна
Владимирова, Валентина Іванівна
Issue Date: 2022
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Шевченко О. М. Емпіричне дослідження показників рефлексії студентів-медиків із різним рівнем схильності до спілкування / О. М. Шевченко, В. І. Владимирова // Габітус. – 2022. – № 35. – С. 169–173.
Abstract: Дана стаття присвячена аналізу результатів емпіричного дослідження особливостей показників рефлексії студентів-медиків із різним рівнем схильності до спілкування. В емпіричному дослідженні показників рефлексії студентів-медиків із різним рівнем схильності до спілкування прийняли участь 120 студентів Полтавського державного медичного університету, які навчаються на різних курсах. Для оцінки вираженості комунікативних і рефлексивних характеристик досліджуваних застосовані методики: «Оцінка рівня схильності до спілкування» (В.Ф.Ряховський) та Методика «Самооцінка рівня онтогенетичної рефлексії» (за М.Фетискіним, В.Козловим, Г.Мануйловим). Дослідження проведене у 2021-2022 навчальному році. Для оцінки статистичної значущості відмінностей використаний критерій t-Стьюдента. За результатами проведеного емпіричного дослідження нами визначено, що студентам-медикам властиве переважання підвищеного рівня розвитку рефлексивних здібностей та комунікабельності. Вони спрямовані на встановлення контактів з оточуючими людьми та здійснення рефлексивного аналізу своїх психологічних характеристик. За підсумками інтерпретації даних нами визначена пряма закономірність зв’язку рефлексивності та комунікативних характеристик студентів-медиків. Зокрема, виявлено, що комунікабельним студентам-медикам властивий вищий показник рефлексивних здібностей, ніж респондентам із прагненням уникати спілкування. Перебуваючи частіше у стосунках, такі студенти-медики мають ширший спектр комунікативного досвіду, більшу кількість різних ситуацій спілкування, що дозволяє їм краще, більш адекватно та різносторонньо оцінювати властиві їм особистісні якості. Натомість некомунікабельні студенти-медики характеризуються нижчим рівнем розвитку рефлексивних здібностей. Будучи не зацікавленими у спілкуванні з оточуючими та менше досвіду соціальної взаємодії, вони мають низький рівень зацікавленості і власною особистістю також, рефлексивні процеси у них здійснюються з труднощами чи в не достатньому обсязі. Виявлена закономірність та отримані результати доводять необхідність цілеспрямованого розвитку комунікативних та рефлексивних характеристик студентів-медиків на етапі професійної підготовки, з огляду на їх вагомість у професійній діяльності лікаря.
This article is devoted to the empirical study results analysis of medical students with different levels of propensity to communicate reflection indicators. Research was conducted on a sample of 120 medical students of Poltava State Medical University. The empirical study was conducted with the use of the methods «Assessment of the propensity to communicate level» (V.F. Ryahovsky) and «Self-assessment of the ontogenetic reflection level» (by M. Fetiskin, V. Kozlov, G. Manuilov). The study was conducted in the 2021-2022 academic year. The mean values recorded differences statistical significance conclusion was formulated the t-Student criterion. According to the results of our empirical research, we have determined that medical students have a predominance of reflexive abilities and sociability development increased levels. They are aimed at establishing contacts with others and carrying out a reflective analysis of their psychological characteristics. Based on the interpretation of the data, we have determined the direct regularity of the relationship between reflexivity and communicative characteristics of medical students. In particular, it was found that sociable medical students have a higher rate of reflexive abilities than respondents who want to avoid communication. Being more often in relationships, such medical students have a wider range of communicative experience, more different communication situations, which allow them to better, more adequately and comprehensively assess their personal qualities. Instead, non-communicative medical students are characterized by a lower level of reflexive abilities development. Being not interested in communicating with others and having less experience of social interaction, they have a low level of interest and their own personality as well; their reflexive processes are carried out with difficulty or not enough. The revealed regularity and the obtained results prove the necessity of medical students communicative and reflective characteristics purposeful development the stage of professional training, given their importance in the professional activity of a doctor.
Keywords: студенти-медики
професійно важливі якості студентів-медиків
комунікабельність студентів-медиків
рефлексивні здібності студентів-медиків,
забезпечення психологічного контакту в системі «лікар-пацієнт»
medical students
professionally important qualities of medical students
sociability of medical students
reflexive abilities of medical students
providing psychological contact in the «doctor-patient» system.
UDC: 17.023.36:614.253.52
ISSN: ISSN (Print): 2663-5208
ISSN (Online): 2663-5216
DOI: https://doi.org/10.32843/
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18588
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Empirical_study_of_medical_students_reflection_indicators.pdf379,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.