Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18772
Title: Клініко-морфологічні та імуногістохімічні особливості епідермоїдних кіст шиї
Other Titles: Clinical, morphological and immunohistochemical parameters of epidermoid cysts in the neck
Authors: Резвіна, Катерина Юріївна
Ткаченко, Павло Іванович
Білоконь, Сергій Олександрович
Лохматова, Наталія Михайлівна
Доленко, Ольга Борисівна
Попело, Юлія Вікторівна
Коротич, Наталія Миколаївна
Rezvina, K. Yu.
Tkachenko, P. I.
Bilokon, S. O.
Lokhmatova, N. M.
Dolenko, О. В.
Popelo, Yu. V.
Korotych, N. M.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Clinical, morphological and immunohistochemical parameters of epidermoid cysts in the neck / K. Yu. Rezvina, P. I. Tkachenko, S. O. Bilokon [et al.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – № 2 (80). – С. 129–132.
Abstract: У статті наведені особливості клінічного перебігу у 27 пацієнтів, морфологічних та імуногістохімічних характеристик їх 20 біоптатів епідермоїдних кіст шиї. Визначена діагностична інформативність методу імуногістохімічного дослідження при вивченні імунокомпетентності різних прошарків оболонки кісти. Встановлено, що кількість імунокомпетентних клітин в епітеліальному, субепітеліальному і сполучнотканинному шарах різниться і прослідковуються певні закономірності їх розташування та перерозподілу. На підставі порівняльного аналізу отриманих даних констатовано, що в цій ділянці шиї можливе розташування кістозних утворень різних за походженням нозологічних форм. Схожість клінічної картини та однозначність деяких результатів рутинних, додаткових методів обстеження доволі часто призводить до діагностичних помилок, роблячи питання їх диференціації вкрай актуальним як для науковців, так і для практикуючих хірургів-стоматологів.
The article presents the features of the clinical course of epidermoid cysts in the neck in 27 patients and the morphological and immunohistochemical characteristics of their 20 biopsy samples. The diagnostic informative value of the method of immunohistochemical research in the study of immunocompetence of various layers of the cyst envelope is determined. It was established that the number of immunocompetent cells in the epithelial, subepithelial and connective tissue layers differs, and certain patterns of their location and redistribution are traced. Based on the comparative analysis of the obtained data, it was stated that the location of cystic formations of different nosological forms in this part of the neck is possible. The similarity of the clinical picture and the unambiguity of some results of routine, additional examination methods often lead to diagnostic errors, making the issue of their differentiation highly relevant to scientists and practising dental surgeons.
Keywords: кіста
утворення
шия
імунокомпетентність
оболонка кісти
cyst
formation
neck
immunocompetence
cyst envelope
UDC: 617.53-006.31
ISSN: 2079-8334
DOI: 10.26724/2079-8334-2022-2-80-129-133
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18772
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дитячої хірургічної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Clinical_morphological_immunohistochemical.pdf1,72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.