Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18773
Title: Випадок нетравматичної субдуральної гематоми
Other Titles: The Case of Non-Traumatic Subdural Hematoma
Authors: Мустафіна, Галія Міркатівна
Филенко, Борис Миколайович
Черняк, Валентина Володимирівна
Ройко, Наталія Віталіївна
Старченко, Іван Іванович
Mustafina, Н. M.
Fylenko, B. M.
Cherniak, V. V.
Royko, N. V.
Starchenko, I. I.
Issue Date: 2022
Publisher: Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Citation: Випадок нетравматичної субдуральної гематоми / Г. М. Мустафіна, Б. М. Филенко, В. В. Черняк, Н. В. Ройко, І. І. Старченко // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 3 (37). – С. 231–235.
Abstract: Ризик розвитку підгострої або хронічної субдуральної гематоми асоціюється з широким використанням антикоагулянтної терапії як з профілактичною, так і з лікувальною метою. Тому, метою даного дослідження було провести клініко-морфологічний аналіз випадку хронічної субдуральної гематоми, пов’язаної із застосуванням антитромботичної терапії з обґрунтуванням патогенетичних ланок їх взаємозв’язку. Випадок із практики. У квартирі за місцем проживання був виявлений труп жінки з ознаками тілесних ушкоджень. Під час автопсії по всій довжині спино-мозкового каналу виявлено зливний тонкошаровий субдуральний крововилив у вигляді нашарувань рідкої темно-червоної крові, що без напруження заповнює всі вільні простори між твердою та павутинною оболонами. Кістки склепіння, основи і лицьового скелета черепа цілі. Тверда мозкова оболона помірно напружена, сіруватого забарвлення, з кістками черепа щільно зрощена в усіх ділянках черепа. На конвекситальних та базальних поверхнях обох півкуль головного мозку з розповсюдженням між півкулями мозку, навколо мозочка та стовбура з проникненням у великий потиличний отвір, виявлено субдуральний крововилив у вигляді нашарувань густуватої темно-червоної крові. При судово-гістологічному дослідженні шматочків внутрішніх органів встановлено: крововиливи під твердою оболоною головного та спинного мозку з реактивними запальними змінами, відкладення гранул гемосидерину. При судово-токсикологічному дослідженні крові, сечі, вмісту шлунку і тонкого кишечника, печінки та жовчного міхура, нирок виявлено диклофенак та невідому речовину, що за характеристиками може бути антикоагулянтом, але ідентифікувати яку за затвердженими методиками неможливо у зв’язку з обмеженою кількістю зразків порівняння. При огляді місця виявлення трупа в квартирі виявлено блістери та ампули різних ліків в найбільшій кількості диклофенак, варфарин та вітамінні комплекси. Аналізуючи отримані дані огляду місця події, анамнезу, записів в наявній медичній документації, морфологічних характеристик виявлених крововиливів, результатів судово-токсикологічного та судово-гістологічного досліджень, було зроблено висновок, що крововиливи могли утворитись внаслідок неконтрольованого вживання жінкою диклофенаку та варфарину. Висновки. Субдуральні гематоми є актуальною медико-соціальною проблемою сьогодення, що пов’язано зі значною кількістю їх виникнення та швидких темпів приросту захворюваності. На основі розгляду даного випадку з практики можна стверджувати, що розвиток хронічної субдуральної гематоми обумовлений комбінацією легкої травми та запальної реакції у пошкодженій твердій мозковій оболоні з потенціюванням формування гематоми за рахунок використання антитромботичних препаратів.
The risk for the development of subacute or chronic subdural hematoma is associated with the widespread use of anticoagulant therapy for both prophylactic and therapeutic purposes. Therefore, the purpose of the study was to carry out clinical and morphological analysis of the case of chronic subdural hematoma associated with the use of antithrombotic therapy to substantiate the pathogenetic links of their relationship. Materials and methods. The case report. The body of a woman with signs of bodily injuries was found in the apartment at the place of residence. The autopsy along the entire length of the vertebral canal revealed a draining thin-layer subdural hemorrhage in the form of layers of liquid dark red blood, which effortlessly filled all the free spaces between the dura mater and arachnoid mater. The bones of the vault, the base and the frontal skeleton of the skull were intact. The dura mater was moderately tense, grayish in color, with the bones of the skull tightly fused in all parts of the skull. On the convex and basal surfaces of both hemispheres of the brain with spread between the hemispheres of the brain, around the cerebellum and trunk with penetration into the large occipital foramen, subdural hemorrhage in the form of layers of thick dark red blood was found. Forensic histological examination of pieces of internal organs revealed hemorrhage under the dura mater of the brain and spinal cord with reactive inflammatory changes, deposition of hemosiderin granules. Forensic toxicological analysis of blood, urine, stomach and small intestine contents, liver and gallbladder and kidneys revealed diclofenac and an unknown substance that might be an anticoagulant; however, it could not be identified by the approved methods due to the limited number of comparison samples. Examination of the corpse in the apartment revealed blisters and ampoules of various drugs in the largest amount of diclofenac, warfarin. Results and discussion. The analysis of the data obtained on the scene, as well as from the medical history, records in the available medical documentation, morphological characteristics of detected hemorrhages, results of forensic toxicological and forensic histological studies have established that hemorrhages might have occurred due to uncontrolled use of diclofenac and warfarin. Conclusion. Subdural hematomas are currently the topical medical and social issue due to the significant growing rate of its incidence. Based on this case, it can be stated that the development of chronic subdural hematoma is caused by the combination of mild trauma and inflammatory response in the damaged dura mater with potentiation of hematoma formation through the use of antithrombotic drugs.
Keywords: хронічна субдуральна гематома
легка травма
запалення
антитромботичні препарати
патогенез
chronic subdural hematoma
mild trauma
inflammation
antithrombotic drugs
pathogenesis
UDC: 616.831-005.6
ISSN: 2415-3060
2522-4972
DOI: 10.26693/jmbs07.03.231
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18773
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Non-Traumatic_Subdural_Hematoma.pdf275,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.