Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18807
Title: Structural and functional changes of rat kidney damage in the experimental burn disease
Other Titles: Структурно-функціональні зміни ураження нирок щурів при опіковій хворобі в експерименті
Authors: Nikolenko, D. Ye.
Babenko, V. I.
Fylenko, B. M.
Royko, N. V.
Koka, V. M.
Zadvornova, A. P.
Ніколенко, Дмитро Євгенійович
Бабенко, Вікторія Ігорівна
Филенко, Борис Миколайович
Ройко, Наталія Віталіївна
Кока, Володимир Миколайович
Задворнова, Анна Петрівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Structural and functional changes of rat kidney damage in the experimental burn disease = Структурно-функціональні зміни ураження нирок щурів при опіковій хворобі в експерименті / D. Ye. Nikolenko, V. I. Babenko, B. M. Fylenko, N. V. Royko, V. M. Koka, A. P. Zadvornova // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 2, т. 2 (165). – С. 175–183.
Abstract: В статті досліджуються закономірності морфологічних змін моделі опікової хвороби на основі вивчення структурно-фукціональних рівнів пошкодження нирок щурів від локального термічного опіку шкіри та можливості їх регенераторної спроможності в експерименті. Морфологічне дослідження проведене на тканині нирок щурів, що зазнали термічної травми шкіри водою в експерименті (15 білих щурів-самців репродуктивного віку). Щурів виводили з експерименту згідно правил для піддослідних тварин через 24 години після початку експерименту та на 7 добу. Світлооптична мікроскопія гістологічних зрізів тканини нирок проводилась після забарвлення гематоксиліном та еозином за стандартними методиками та додатково використовували забарвлення пікрофуксином за методикою Ван-Гізон. В кінці 1 доби спостерігали запустіння судин кіркового шару і виражене повнокрів’я мікроциркуляторного русла мозкового шару з вогнищевими крововиливами. Спостерігалася дистрофія та десквамацією подоцитів, ендотеліоцитів та фрагментацією базальної мембрани капілярів клубочків. При забарвленні тканини нирки пікрофуксином за Ван-Гізон виявлено, що волокнисті елементи сполучної тканини носять фрагментарний характер. Просвіти частини канальців мозкового шару надмірно розтягнуті з вогнищами тубулорексису. В цитоплазмі нефротелію спостерігається гідропічна дистрофія та вакуолізація ядер з ділянками фокального колікваційного некрозу. Після семи діб опікової хвороби спостерігається покращення гемодинаміки в більшості ниркових тілець кіркової речовини, повної регенерації капілярів з відновленням фільтраційної функції, а також неповна регенерація у вигляді рубцювання в ниркових тільцях. Відновлення кровопостачання паренхіми нефронів супроводжується повною регенерацією епітелію канальців кіркової та мозкової речовини. Встановлено, що перша доба впливу опікової травми супроводжується гіпоксією тканини нирок, юкстамедулярним шунтуванням кровотоку та морфологічними альтеративними змінами ниркових клубочків та канальців. На 7-му добу відмічаються явища регенерації пошкоджених структур при збереженні запальної реакції в цих ділянках.
The paper investigates the patterns of morphological changes in the simulated burn disease based on the study of structural and functional degrees of damage to the rat kidneys from the local thermal burns of the skin and the possibility of their regenerative capacity in the experiment. Morphological study was performed on the kidney tissue of rats, exposed to thermal injury to the skin with water in the experiment (15 albino male rats of reproductive age). The rats were sacrificed in compliance with the procedure for experimental animals within 24 hours after the beginning and on day 7 of the experiment. Light optical microscopy of histological sections of kidney tissue was performed after staining with hematoxylin and eosin according to standard technique; additionally, Van Gieson’s picrofuchsin stain was made. At the end of day 1, the vessels of the cortical layer were depleted and pronounced plethora of the microcirculatory bed of the cerebral layer with focal hemorrhages was noted. Dystrophy and desquamation of podocytes, endothelial cells and fragmentation of the basement membrane of glomerular capillaries were observed. Van Gieson’s picrofuchsin stain of the kidney tissue revealed that the fibrous elements of the connective tissue were fragmentary. The lumens of some tubules of the cerebral layer were excessively stretched with foci of tubulorrhexis. Hydropic dystrophy and vacuolization of nuclei with areas of the focal colliquation necrosis was observed in the cytoplasm of the nephrothelium. Following seven days of burn disease, the improvement in hemodynamics in most cortex renal corpuscles, complete regeneration of capillaries with restoration of filtration function, as well as incomplete regeneration in the form of scarring in renal corpuscles was noted. Restoration of blood supply to the parenchyma of the nephrons was accompanied by complete regeneration of the epithelium of the tubules of the cortical and cerebral matter. It has been established that the first day of exposure to burn injury was accompanied by hypoxia of renal tissue, juxtamedullary shunting of the blood flow and morphological alternative changes of the renal glomeruli and tubules. On day 7, the phenomena of regeneration of damaged structures in preservation of the inflammatory response were noted.
Keywords: burn disease
kidney damage
regeneration
morphology
опікова хвороба
пошкодження нирок
регенерація
морфологія
UDC: 616.61-001.1:599.323.4:612.8
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2022-2-2-165-175-183
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18807
Appears in Collections:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 2, Том 2 (165)
Наукові праці. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Experimental_burn_disease.pdf564,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.